Bộ chọn màu cho OS X


8

Có ứng dụng nào cho mac mà tôi sử dụng để biết giá trị RBG của điểm mà con chuột của tôi hiện tại không?

Câu trả lời:


11

Chắc chắn rồi. Kiểm tra công cụ DigitalColor Meter trong thư mục Tiện ích của bạn . Nó làm chính xác những gì bạn muốn.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.