Kernel_task sử dụng 300% thời gian CPU, tốc độ quạt cao và máy tính chậm trong MacBook Pro [trùng lặp]


15

MacBook Pro của tôi gần đây đã trở nên chậm chạp. Trình giám sát hoạt động cho thấy tác vụ kernel đang sử dụng khoảng 300% CPU. Quạt luôn bật ở tốc độ cao.

Dưới đây là chi tiết về máy tính của tôi:

 • Macbook Pro 13 inch, giữa năm 2012;
 • Bộ xử lý 2,5 GHz Intel Core i5;
 • Bộ nhớ 4 GB 1600 MHz DDR3;
 • Đồ họa Intel HD Đồ họa 4000

Xin đề xuất một số giải pháp.

Tôi đã thử thiết lập lại SMC một vài lần.

Nhật ký giao diện điều khiển

Jun 5 17:17:11 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: Resetting IOCatalogue.
Jun 5 17:17:28 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextcache[212]: rebuilding /System/Library/Caches/com.apple.kext.caches/Startup/kernelcache
Jun 5 17:17:30 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextd[11]: Load com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink failed; removing personalities from kernel.
Jun 5 17:17:31 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextd[11]: Load com.apple.driver.AppleIntelMCEReporter failed; removing personalities from kernel.
Jun 5 17:17:32 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextd[11]: Load com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient failed; removing personalities from kernel.
Jun 5 17:17:33 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextd[11]: Load com.apple.iokit.IOFireWireIP failed; removing personalities from kernel.
Jun 5 17:17:34 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextd[11]: Load com.apple.driver.SMCMotionSensor failed; removing personalities from kernel.
Jun 5 17:17:34 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextd[11]: Load com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics failed; removing personalities from kernel.
Jun 5 17:17:35 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextd[11]: Load com.apple.driver.AppleMikeyDriver failed; removing personalities from kernel.
Jun 5 17:17:36 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextd[11]: Load com.apple.driver.AppleSMCLMU failed; removing personalities from kernel.
Jun 5 17:17:37 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextd[11]: Load com.apple.driver.ApplePlatformEnabler failed; removing personalities from kernel.
Jun 5 17:17:37 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextd[11]: Load com.apple.driver.AppleHDAController failed; removing personalities from kernel.
Jun 5 17:17:39 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextd[11]: Load com.apple.driver.AppleSMCPDRC failed; removing personalities from kernel.
Jun 5 17:17:39 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextd[11]: Load com.apple.driver.AppleThunderboltIP failed; removing personalities from kernel.
Jun 5 17:17:41 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextd[11]: Load com.apple.driver.AppleHWAccess failed; removing personalities from kernel.
Jun 5 17:17:42 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextd[11]: Load com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager failed; removing personalities from kernel.
Jun 5 17:17:42 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextd[11]: Load com.apple.iokit.IOUserEthernet failed; removing personalities from kernel.
Jun 5 17:27:50 Manishs-MacBook-Pro.local com.apple.kextcache[244]: Created prelinked kernel /System/Library/Caches/com.apple.kext.caches/Startup/kernelcache.
Jun 5 17:27:51 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: Kext loading now disabled.
Jun 5 17:27:51 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: Kext unloading now disabled.
Jun 5 17:27:51 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: Kext autounloading now disabled.
Jun 5 17:27:51 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: Kernel requests now disabled.
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: Longterm timer threshold: 1000 ms
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: PMAP: PCID enabled
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: PMAP: Supervisor Mode Execute Protection enabled
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: Darwin Kernel Version 13.2.0: Thu Apr 17 23:03:13 PDT 2014; root:xnu-2422.100.13~1/RELEASE_X86_64
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: vm_page_bootstrap: 939686 free pages and 100698 wired pages
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: kext submap [0xffffff7f807a9000 - 0xffffff8000000000], kernel text [0xffffff8000200000 - 0xffffff80007a9000]
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: zone leak detection enabled
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: "vm_compressor_mode" is 4
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: standard timeslicing quantum is 10000 us
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: standard background quantum is 2500 us
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: mig_table_max_displ = 74
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: TSC Deadline Timer supported and enabled
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=1 LocalApicId=0 Enabled
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=2 LocalApicId=2 Enabled
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=3 LocalApicId=1 Enabled
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=4 LocalApicId=3 Enabled
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=5 LocalApicId=255 Disabled
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=6 LocalApicId=255 Disabled
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=7 LocalApicId=255 Disabled
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=8 LocalApicId=255 Disabled
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for Sandbox
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for Quarantine
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: The Regents of the University of California. All rights reserved.
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: MAC Framework successfully initialized
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: using 16384 buffer headers and 10240 cluster IO buffer headers
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: AppleKeyStore starting (BUILT: Apr 17 2014 23:36:27)
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:87
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: ACPI: sleep states S3 S4 S5
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: AppleIntelCPUPowerManagement: Turbo Ratios 0046
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: AppleIntelCPUPowerManagement: (built 23:35:25 Apr 17 2014) initialization complete
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: pci (build 23:24:05 Apr 17 2014), flags 0x63008, pfm64 (36 cpu) 0xf80000000, 0x80000000
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: [ PCI configuration begin ]
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: console relocated to 0xf80000000
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: [ PCI configuration end, bridges 11, devices 15 ]
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: FireWire (OHCI) Lucent ID 5901 built-in now active, GUID 003ee1fffea1d692; max speed s800.
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: mcache: 4 CPU(s), 64 bytes CPU cache line size
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: mbinit: done [64 MB total pool size, (42/21) split]
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: Pthread support ABORTS when sync kernel primitives misused
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: rooting via boot-uuid from /chosen: CE01C8BF-EA58-3180-808C-44150001BB0D
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib kmod start
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless kmod start
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load succeeded
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: AppleIntelCPUPowerManagementClient: ready
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleIntelPchSeriesAHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/APPLE HDD TOSHIBA MK5065GSXF Media/IOGUIDPartitionScheme/Customer@2
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: BSD root: disk0s2, major 1, minor 1
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: BTCOEXIST off 
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: BRCM tunables:
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: pullmode[1] txringsize[ 256] txsendqsize[1024] reapmin[  32] reapcount[ 128]
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: hfs: mounted Macintosh HD on device root_device
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: Thunderbolt Self-Reset Count = 0xedefbe00
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: AppleUSBMultitouchDriver::checkStatus - received Status Packet, Payload 2: device was reinitialized
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: pci pause: SDXC
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: VM Swap Subsystem is ON
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: Waiting for DSMOS...
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: IOBluetoothUSBDFU::probe
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: IOBluetoothUSBDFU::probe ProductID - 0x821D FirmwareVersion - 0x0131
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][start] -- completed -- result = TRUE -- 0xdc00 ****
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: **** [BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport][start] -- Completed -- 0xdc00 ****
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: SMC::smcReadKeyAction ERROR: smcReadData8 failed for key LsNM (kSMCKeyNotFound)
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: SMC::smcReadKeyAction ERROR LsNM kSMCKeyNotFound(0x84) fKeyHashTable=0x0
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: SMC::smcGetLightshowVers ERROR: smcReadKey LsNM failed (kSMCKeyNotFound)
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: SMC::smcPublishLightshowVersion ERROR: smcGetLightshowVers failed (kSMCKeyNotFound)
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: SMC::smcInitHelper ERROR: smcPublishLightshowVersion failed (kSMCKeyNotFound)
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: Previous Shutdown Cause: 5
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: init
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: probe
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: start
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: [IOBluetoothHCIController][staticBluetoothHCIControllerTransportShowsUp] -- Received Bluetooth Controller register service notification -- 0xdc00 
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: [IOBluetoothHCIController][start] -- completed
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: DSMOS has arrived
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: [IOBluetoothHCIController::setConfigState] calling registerService
Jun 5 17:29:35 localhost kernel[0]: **** [IOBluetoothHCIController][protectedBluetoothHCIControllerTransportShowsUp] -- Connected to the transport successfully -- 0x2c40 -- 0x2000 -- 0xdc00 ****
Jun 5 17:29:36 localhost kernel[0]: m_tail has not been written to hardware: m_tail = 0x00000000, hardare tail register = 0x00000060
Jun 5 17:29:39 localhost kernel[0]: IO80211Controller::dataLinkLayerAttachComplete(): adding AppleEFINVRAM notification
Jun 5 17:29:39 localhost kernel[0]: IO80211Interface::efiNVRAMPublished(): 
Jun 5 17:29:41 localhost kernel[0]: AirPort: Link Down on en1. Reason 8 (Disassociated because station leaving).
Jun 5 17:29:48 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: createVirtIf(): ifRole = 1
Jun 5 17:29:48 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: in func createVirtualInterface ifRole = 1
Jun 5 17:29:48 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: AirPort_Brcm4331_P2PInterface::init name <p2p0> role 1
Jun 5 17:29:48 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: AirPort_Brcm4331_P2PInterface::init() <p2p> role 1
Jun 5 17:29:48 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: Created virtif 0xffffff8018179000 p2p0
Jun 5 17:29:51 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: flow_divert_kctl_disconnect (0): disconnecting group 1
Jun 5 17:29:51 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][SuspendDevice] -- Suspend -- 
suspendDeviceCallResult = 0x0000 (kIOReturnSuccess) -- 0xdc00 ****
Jun 5 17:29:57 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: IOPPF: AppleIntelCPUPowerManagement mode
Jun 5 17:29:57 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: IOPPF: Sent gpu-internal-plimit-notification last value 14 (rounded time weighted average 14)
Jun 5 17:29:57 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: IOPPF: Sent cpu-plimit-notification last value 19 (rounded time weighted average 19)
Jun 5 17:29:57 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: IOPPF: Sent cpu-idle-plimit-notification last value 60 (rounded time weighted average 60)
Jun 5 17:30:00 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: en3: promiscuous mode enable succeeded
Jun 5 17:32:00 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=229[GoogleSoftwareUp] final status 0x0, allowing (remove VALID) page
Jun 5 17:32:14 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: AppleKeyStore:Sending lock change 0
Jun 5 17:34:12 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: Ethernet [AppleBCM5701Ethernet]: Link up on en0, 100-Megabit, Full-duplex, Symmetric flow-control, Debug [796d,0301,0de1,0300,45e1,0000]
Jun 5 17:34:13 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: AppleBCM5701Ethernet [en0]:    44   600a receivePackets - got vlan packet
Jun 5 17:35:34 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: fsevents: watcher dbfseventsd (pid: 302) - Using /dev/fsevents directly is unsupported. Migrate to FSEventsFramework
Jun 5 17:36:10 Manishs-MacBook-Pro kernel[0]: considerRebuildOfPrelinkedKernel prebuild rebuild has expired

Mavericks của bạn có được cập nhật không?
Matthieu Riegler

Nhìn vào Console để xem nó đang làm gì?
Ruskes

@MatthieuRiegler Tôi nghĩ vậy.
Manish Kumar

@Buscar nó đang làm rất nhiều thứ nhưng làm sao tôi biết cái nào chiếm nhiều thời gian CPU nhất?
Manish Kumar

@Buscar cũng đã thêm một ảnh chụp màn hình nhật ký hệ thống trên kernel.
Manish Kumar

Câu trả lời:


8

Kiểm tra giải pháp này từ macrumors:

 1. Đi đến Giới thiệu về mac này dưới quả táo ở phía trên bên trái và nhấp vào Thông tin khác
 2. Bấm vào báo cáo hệ thống
 3. Ghi lại những gì nó nói sau Mô hình nhận dạng
 4. Chuyển đến thư mục (điều này có thể đạt được trong Finder bằng cách sử dụng Go> Chuyển đến Thư mục (cmd-shift-g)) /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/Plugins/ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext/Contents/Resources
 5. Tìm tên từ bước 3 và di chuyển nó đến một thư mục mà bạn có thể tìm lại nếu cần.
 6. Khởi động lại và bạn đã hoàn thành

1
Có vẻ như cũng hoạt động trên 10.10 Yosemite Beta.
psychowood

3
Điều gì xảy ra nếu không có tệp tương ứng với Mã nhận dạng mẫu của tôi (MacBookPro10,1)?
Gujamin

1
@Gujamin, cho trường hợp đó, sudo mv /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/ ~làm việc cho tôi.
Vivek Pandey

Tôi cũng phải làm những gì Vivek đã đăng ở trên (tôi đã vào thư mục trong Finder, chuyển nó sang máy tính để bàn và được hỏi mật khẩu của tôi, nó cũng hoạt động) Tôi rất muốn biết nguyên nhân gây ra điều này.
joon

8
Chính xác thì giải pháp này đang làm gì?
Iulian Onofrei

1

Cài đặt lại hệ thống OS X bằng bản sao lưu Time Machine

Cách dễ dàng là cài đặt lại OS X và khôi phục bằng bản sao lưu Time Machine.

Đầu tiên hãy tạo shure bạn có bản sao lưu Time Machine.

Time Machine hoạt động với mọi đĩa cứng được kết nối với máy tính của bạn bằng USB, FireWire hoặc Thunderbolt.

 • Chọn biểu tượng Time Machine từ Menu.
 • Chọn tùy chọn máy thời gian mở ...
 • Nếu Time Machine tắt, đặt thanh trượt thành bật.
 • Chọn đĩa bạn muốn sử dụng làm bản sao lưu Time Machine.
 • Time Machine sẽ thiết lập ổ cứng để sao lưu và sẽ tự động bắt đầu sao lưu đầu tiên trong vòng hai phút.

Sử dụng các bước sau nếu bạn cần xóa đĩa trước khi cài đặt OS X:

 • Trước khi bắt đầu, bạn cần kết nối với Internet.
 • Chọn menu Apple> Khởi động lại, rồi giữ phím Command (⌘) và R trong khi máy tính khởi động lại.
 • Chọn Tiện ích đĩa trên đĩa cứng, và sau đó nhấp vào Tiếp tục. Chọn đĩa khởi động của bạn từ danh sách bên trái, rồi bấm vào tab Xóa.
 • Từ menu bật lên Định dạng, chọn Mac OS Extended (Nhật ký), nhập tên cho đĩa của bạn, rồi bấm Xóa.
 • Sau khi đĩa đã bị xóa, chọn Disk Utility> Thoát khỏi Disk Utility.
 • Nếu bạn không được kết nối với Internet, hãy chọn một mạng từ menu Wi-Fi ở góc bên phải của thanh menu (ở góc trên bên phải màn hình). Chọn Cài đặt lại Mac OS X, bấm Tiếp tục, rồi làm theo hướng dẫn.

Để khôi phục lại toàn bộ nội dung trong ổ cứng của bạn từ bản sao lưu Time Machine:

 • Bật nguồn máy Mac của bạn và giữ phím lệnh và phím R để vào Phân vùng khôi phục. Máy Mac của bạn sẽ khởi động vào màn hình có ghi OS X Utility.
 • Chọn Khôi phục từ Sao lưu máy thời gian và nhấp vào Tiếp tục.
 • Đọc thông tin trên trang Khôi phục Hệ thống của bạn và nhấp vào Tiếp tục.
 • Chọn bản sao lưu Time Machine của bạn và nhấp vào Tiếp tục.
 • Chọn bản sao lưu gần đây nhất của đĩa cứng của bạn và nhấp vào Tiếp tục. Máy Mac của bạn sau đó sẽ khôi phục bản sao lưu Time Machine; Sau khi xong, nó sẽ khởi động lại.

iMore táo.com


Điều này dường như đã giải quyết nó cho tôi trên Yosemite 10.10.3 trên rMBP vào cuối năm 2012
ultra909
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.