Thay đổi kết xuất phông chữ OS X thành Fit Pixel Grid


1

Cho đến khi màn hình độ phân giải cực cao có mặt ở khắp mọi nơi, có cách nào để sửa đổi kết xuất phông chữ trong OSX để tối ưu hóa mức độ dễ đọc hơn so với tái tạo loại trung thực, tức là chặt chẽ hơn vừa với lưới pixel ? Tôi thấy khó đọc văn bản trên OS X so với cùng một trang web được hiển thị trên Windows bên trong Parallels.

Lưu ý rằng làm mịn phông chữ LCD được bật trong phần "Chung" trong Tùy chọn hệ thống.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.