Câu hỏi được gắn thẻ «font»

Một phông chữ (chính xác hơn là một kiểu chữ) là biểu diễn đồ họa của các ký tự và phần mềm quản lý hoặc cấu hình các hệ thống chữ viết.


2
Phông chữ máy tính hiện đại cho OSX
Tôi cần nó để làm áp phích với Scribus. Tôi có gợi ý sử dụng Phông chữ Hiện đại Máy tính. Tuy nhiên, tôi không chắc chắn nếu OSX mới nhất có nó, tôi có thể lấy nó từ đâu?
18 font 

5
Phông chữ trong GUI của Mac OS X là gì?
Phông chữ được sử dụng trong giao diện người dùng đồ họa (GUI) của Mac OS X, trong các menu, hộp thoại, v.v. là gì? Có khác với những gì đã được sử dụng trong Mac OS cổ điển (tức là OS 9 trở lên) không? Nếu vậy, các phông …
15 macos  font 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.