Câu hỏi được gắn thẻ «terminal»

Các câu hỏi về ứng dụng Terminal hoặc mô phỏng thiết bị đầu cuối của nó nên sử dụng thẻ này. Sử dụng ** dòng lệnh ** cho các câu hỏi về shell hoặc chương trình dòng lệnh không liên quan cụ thể đến Terminal.

12
Làm cách nào tôi có thể kích hoạt thông báo Trung tâm thông báo từ AppleScript hoặc shell script?
Tôi rất thích có thể tận dụng các tính năng của Trung tâm thông báo 10.8 trong AppleScripts và các tập lệnh shell tôi viết. Có một lệnh tích hợp hoặc thư viện của bên thứ ba mà tôi có thể sử dụng từ AppleScript hoặc shell script không? Lý …
13
Tại sao .bashrc không tự động chạy?
Tôi đặt một số lệnh bí danh trong .bashrctệp của mình để chúng có thể được tải mỗi khi tôi mở cửa sổ Terminal mới. Tuy nhiên, điều này không xảy ra. Tôi phải chọn run script:trong Terminal> Preferences> " MyDefaultTheme "> Shell prefpane và thêm: source .bashrc && clearđể …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.