Câu hỏi được gắn thẻ «ssh»

Giao thức mạng cho phép trao đổi dữ liệu bằng kênh bảo mật giữa hai thiết bị được kết nối mạng2
Đặt iTerm2 làm trình xử lý ssh: // URL
Hiện tại, Terminal được thiết lập để xử lý các url SSH. Ví dụ: nếu tôi làm: $ open ssh://machine.example.com Sau đó, nó sẽ sinh ra một phiên SSH mới trong thiết bị đầu cuối. Tôi muốn những thứ này được mở trong iTerm2 thay thế. Làm cách nào để …
44 lion  terminal  ssh  iterm 10
PuTTY tương đương cho Mac
Có một PuTTY (máy khách telnet / ssh miễn phí) tương đương với OS X không? Tôi biết rằng tôi chỉ có thể sử dụng thiết bị đầu cuối và một sshlệnh, nhưng tôi muốn một số loại ứng dụng sẽ lưu trữ thông tin kết nối, mật khẩu, nhật …

4
Cách SSH trong một dòng
Làm cách nào để kết nối với máy tính khác thông qua SSH trong một dòng? Nếu tôi phải làm ssh host@IP, nó sẽ yêu cầu tôi nhập mật khẩu vào dòng thứ hai. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể làm một cái gì đó như thế này: ssh …
26 terminal  ssh 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.