Câu hỏi được gắn thẻ «remote-desktop»

phần mềm quản lý hỗ trợ điều khiển máy Mac giống như VNC cũng như tự động hóa các nhiệm vụ báo cáo và quản lý từ xa


3
Quản lý từ xa so với chia sẻ màn hình?
Sự khác biệt giữa cho phép quản lý từ xa và cho phép chia sẻ màn hình là gì? Bài viết hỗ trợ của Apple, http://support.apple.com/kb/HT4715 , nói: Nếu quản trị viên Apple Remote Desktop xác thực bằng một tên khác với người dùng đã đăng nhập tại máy tính …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.