Câu hỏi được gắn thẻ «screen-sharing»

Phần mềm cho phép người dùng từ xa nhìn thấy và / hoặc điều khiển máy tính.

3
Mac không đầu: Chia sẻ màn hình + FileVault
Tại văn phòng, chúng tôi có một máy Mac mini sẽ được sử dụng để điều hành một đặc vụ Teamcity. Yêu cầu từ bộ phận bảo mật của chúng tôi là chúng tôi kích hoạt FileVault trên máy này. Tôi cũng sẽ cần quản lý từ xa (thông qua …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.