Câu hỏi được gắn thẻ «software-recommendation»

Khuyến nghị có thể dễ dàng chủ quan và cục bộ cho một người hoặc thời gian. Vui lòng cụ thể về chức năng và rộng về khung thời gian để câu hỏi của bạn, một khi được trả lời khách quan, được sử dụng cho cộng đồng. Thay vào đó, hãy xem xét việc đăng câu hỏi của bạn tại trang web chị em của chúng tôi, Trao đổi ngăn xếp khuyến nghị phần mềm.4
AutoHotkey Tương đương cho OS X?
Có một sản phẩm / phương pháp tương đương cho AutoHotkey. Đối với những người không biết, đây là sản phẩm cho phép bạn lập trình chuyển động chuột và bàn phím. Điều này cho phép tôi "macro" một số chức năng nhất định trên các chương trình thay vì …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.