Câu hỏi được gắn thẻ «applications»

Phần mềm ứng dụng. Các ứng dụng, hay gọi tắt là ứng dụng, là phần mềm chạy trên máy tính.

13
Làm cách nào để tắt lệnh-Q cho Thoát?
Có cách nào để vô hiệu hóa command+ Qcho việc thoát ứng dụng không? Tôi đã thử thêm trình đơn này vào ngăn tùy chọn "Phím tắt" (như được đề xuất ở đây ) và ánh xạ lại thành command+ option+ Q(khó nhấn hơn một chút) và mục menu đã …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.