Câu hỏi được gắn thẻ «finder»

Trình quản lý tệp mặc định được sử dụng trên các hệ điều hành Mac OS, Mac OS X và macOS.

7
Cách đặt PATH cho các ứng dụng khởi chạy Finder
Các ứng dụng được khởi chạy thông qua Finder dường như không tôn trọng PATH như được đặt trong .bash_profile. Vì vậy, khi tôi cố chạy mã từ IDE (Intellij), tôi không còn có quyền truy cập vào các chương trình /usr/local/bin, thường được thêm vào đường dẫn của tôi …
70 macos  lion  finder  path Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.