Câu hỏi được gắn thẻ «mountain-lion»

OS X 10.8 Mountain Lion là phiên bản lớn thứ chín của hệ điều hành OS X của Apple.

12
Làm cách nào tôi có thể kích hoạt thông báo Trung tâm thông báo từ AppleScript hoặc shell script?
Tôi rất thích có thể tận dụng các tính năng của Trung tâm thông báo 10.8 trong AppleScripts và các tập lệnh shell tôi viết. Có một lệnh tích hợp hoặc thư viện của bên thứ ba mà tôi có thể sử dụng từ AppleScript hoặc shell script không? Lý …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.