Câu hỏi được gắn thẻ «command-line»

Sử dụng các chương trình và lệnh không có giao diện người dùng đồ họa (GUI) nhưng được kiểm soát bằng cách nhập lệnh văn bản vào chương trình đầu cuối hoặc trình bao.


12
Làm cách nào tôi có thể kích hoạt thông báo Trung tâm thông báo từ AppleScript hoặc shell script?
Tôi rất thích có thể tận dụng các tính năng của Trung tâm thông báo 10.8 trong AppleScripts và các tập lệnh shell tôi viết. Có một lệnh tích hợp hoặc thư viện của bên thứ ba mà tôi có thể sử dụng từ AppleScript hoặc shell script không? Lý …


13
Tại sao .bashrc không tự động chạy?
Tôi đặt một số lệnh bí danh trong .bashrctệp của mình để chúng có thể được tải mỗi khi tôi mở cửa sổ Terminal mới. Tuy nhiên, điều này không xảy ra. Tôi phải chọn run script:trong Terminal> Preferences> " MyDefaultTheme "> Shell prefpane và thêm: source .bashrc && clearđể …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.