Câu hỏi được gắn thẻ «unix»

UNIX là cả mã và kiến ​​trúc cơ bản tạo nên Mac OS X / iOS cũng như cách tương tác với máy Mac bằng ứng dụng đầu cuối, ứng dụng X11 và các hệ vỏ khác nhau như `bash` hoặc` zsh`. Cho dù bạn đang đăng nhập vào máy Mac bằng cách sử dụng `ssh`, sử dụng` mdfind` hoặc` tmutil` hoặc sử dụng phần mềm nguồn mở khác, bạn đang làm rất nhiều việc chung với các hệ điều hành và bộ công cụ UNIX khác như Linux, GNU và nhiều, nhiều người khác quá nhiều để liệt kê.


9
Sao chép tập tin ISO vào ổ USB trong OS X?
Tôi đã cố gắng sao chép một tập tin ISO vào ổ đĩa USB. Tôi không thể làm điều đó với Disk Utility. Làm cách nào để sao chép tệp ISO vào ổ USB? Nhưng tôi nhận được dưới đây. Tôi có đủ dung lượng trong ổ USB 16 GB …
73 macos  usb  unix  iso 1
Có Mac OS X tương đương với lệnh iwconfig Linux không?
Tôi đang tìm kiếm một công cụ dòng lệnh trong Mac OS X thực hiện tương đương với lệnh iwconfig trong Linux. Thí dụ: kirkland@x220:~/src/byobu/byobu$ iwconfig wlan0 wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:"serenity" Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: 00:11:22:33:44:55 Bit Rate=1 Mb/s Tx-Power=15 dBm Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Power …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.