Làm thế nào tôi có thể kiểm tra các biến môi trường của một quy trình đang chạy?


Câu trả lời:


23

Bạn có thể kiểm tra các biến môi trường của quá trình chạy với

ps eww <PID>

3
Có cách nào để in cái này đẹp không?
Kevin Wheeler

Tôi đang dùng macOS 10.14.4 và điều này không phù hợp với tôi :(
Trần Triết

Nó hoạt động với tôi trên macOS 10.15.1
Andrew

12

Phần sau đây bổ sung vào câu trả lời của Mateusz, in một biến trên mỗi dòng:

ps eww -o command <PID>  | tr ' ' '\n'

1
Nó hữu ích và làm cho câu trả lời tốt hơn nếu bạn giải thích những gì từng thành phần.
Allan

1
Nếu bạn tò mò, giải thích có thể phá vỡ điều này.
Liam Dawson

Điều này không hoạt động nếu các giá trị biến môi trường có khoảng trắng trong chúng
Les Hazlewood
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.