Câu hỏi được gắn thẻ «network»

Các câu hỏi về cách định cấu hình, khắc phục sự cố hoặc sử dụng các kết nối mà một thiết bị sử dụng để nói chuyện với thiết bị khác.
22
DNS không phân giải trên Mac OS X
Một số đồng nghiệp của tôi gặp sự cố trên máy Mac của họ - Độ phân giải DNS không hoạt động trong Mac OS X. Họ đang chạy Snow Leopard 10.6.8. Họ có thể sử dụng DNS trong máy ảo Windows 7 (VMware Fusion 3.1.3) chạy trên OS X. …8
Thay đổi địa chỉ MAC trong OS X Yosemite
Tôi thường thay đổi địa chỉ MAC của mình bằng các lệnh sau: # Get a New MAC Address openssl rand -hex 6 | sed 's/\(..\)/\1:/g; s/.$//' # Changing the MAC Address sudo ifconfig en0 ether d4:33:a3:ed:f2:12 Khi tôi nhập: ifconfig en0 |grep ether Tôi vẫn nhận được địa chỉ …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.