Làm thế nào để hiển thị tất cả các trình khởi chạy / đại lý đang chạy?


43

Khi tôi chạy:

sudo launchctl bslist 

... nó hiển thị tất cả các trình tiện ích đang chạy / Hệ thống, nhưng tôi có một số hoạt động /Library/LaunchDaemonsvà nó không hiển thị.

Làm thế nào tôi có thể hiển thị tất cả?


2
bslist liệt kê "Mach bootstrap services" và vì vậy tôi nghĩ rằng không phải tất cả các trình tiện ích - danh sách launchctl hiển thị nhiều hơn
user151019

Có, "danh sách sudo launchctl" hiển thị tất cả. Cảm ơn!
dgig

Câu trả lời:


58

Từ trang man của launchctl (apple dường như đã đặt nhầm các trang man nên một trang bên ngoài có ở đây https://www.unix.com/man-page/osx/1/launchctl/ )

launchctl bslist liệt kê "dịch vụ bootstrap Mach"

Để có được tất cả các công việc được tải vào launchctl sử dụng sudo launchctl list

Daemon không nhất thiết phải là thứ trước đây và những thứ khác nhưng daemon nằm trong danh sách


Có phải là bình thường để có được một sự trở lại của hơn một trăm dòng khi bạn nhập "danh sách sudo launchctl"?
jmh

Tôi nhận được 328 dòng
user151019

340 ở đây trong 10.12.6: \
Carles Alcolea
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.