Làm cho các cửa sổ tắt hoàn toàn màn hình trong màn hình hiển thị trên máy tính để bàn góc nóng


0

Có cách nào để có nó không khi tôi đi đến góc nóng mà tôi đã đặt để hiển thị máy tính để bàn, các cửa sổ đi ra khỏi màn hình mà không thể nhìn thấy bóng của chúng và bóng của chúng?


1
Tôi không nghĩ vậy ...
Thomas Ayoub

chỉ cần sử dụng khoảng trắng và đi đến một không gian khác bằng CTRL + rightarrow (CTRL + leftarrow để quay lại)
konqui

Câu trả lời:


1

Tùy chọn đó không khả dụng khi sử dụng màn hình nền thông qua góc nóng.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.