Các thư mục Email cục bộ không xuất hiện trên HĐH mới 10.8. Tôi có thể làm gì?


1

Tôi vừa nâng cấp từ 10.6.8 lên 10.8.5. Tuy nhiên các thư mục địa phương của tôi đã biến mất. Tôi chỉ cố gắng sử dụng cỗ máy thời gian để truy cập chúng theo dòng thời gian trước khi tôi thực hiện nâng cấp có màu đỏ. Làm thế nào tôi có thể truy cập các thư mục email địa phương?


bạn có nghĩa là các thư mục "trên mac của tôi"?
Buscar웃

Câu trả lời:


1

Trên MBA- 10.9.4 của tôi, các thư mục thư "trên máy mac" của tôi nằm trong

~/Library/Mail/V2/Mailboxes/

Thư mục Thư viện bị ẩn kể từ OS X Lion, vì vậy hãy sử dụng menu "Chuyển đến thư mục" của Trình tìm kiếm trong menu "Đi" và nhập địa chỉ đó.


Thx rất nhiều ....
Mamba
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.