Cách kiểm tra các yêu cầu HTTP trong Safari 8


3

Tôi dường như không thể tìm ra cách để xem các yêu cầu HTTP thô được gửi bởi safari đến máy chủ web. Có ai biết làm thế nào bạn có thể làm điều này trong Safari 8.

Tôi đã quản lý để tìm một số tiêu đề HTTP trong tab tài nguyên của trình kiểm tra web nhập mô tả hình ảnh ở đâyNhưng tôi muốn xem yêu cầu HTTP thô (bằng văn bản thuần túy)

Cảm ơn trước


điều này có thể xảy ra với 8/9 safari? nỗi đau thực sự để gỡ lỗi
mike james
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.