Xem tên máy trên màn hình đăng nhập


1

Có cách nào để xem tên máy trên màn hình đăng nhập Yosemite không?

Đó là một vài phiên bản, tôi tin, vì đây là một mặc định.

Câu trả lời:


1

Mở terminal.app và chạy lệnh sau.

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow AdminHostInfo HostName

Điều này sẽ hiển thị tên máy tính, IP và phiên bản hệ điều hành (bản dựng) của bạn. Theo mặc định, điều này không hiển thị trên màn hình đăng nhập cho đến khi bạn nhấp vào đồng hồ ở trên cùng bên phải. Nhấp vào đồng hồ sẽ chuyển qua thông tin.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.