Làm cách nào để lấy ảnh OLD ra khỏi thư mục luồng ảnh của tôi


3

Tôi có 700 ảnh trên luồng ảnh của mình (đã được khôi phục sau khi mất điện thoại! Và cũ hơn 30 ngày) nhưng tôi không thể tìm ra cách tải xuống. chỉ những bức ảnh gần đây nhất (100-ish) mới tải lên ảnh iCloud. Làm thế nào tôi có thể lấy tất cả các hình ảnh cũ của tôi ra khỏi luồng?

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.