Home Sharing sẽ hoạt động mà không cần phiên bản iTunes đang chạy?


1

Đây là ý tưởng: nếu tôi chuyển thư viện iTunes của mình sang NAS và bật Chia sẻ tại nhà, tính năng này có tiếp tục hoạt động nếu sau đó tôi tắt PC không?

Tôi muốn Apple TV của tôi truy cập âm nhạc và video của mình nhưng không cần phải giữ PC của tôi chạy, lý tưởng nhất là chỉ có NAS nên chạy. Có cách nào này có thể làm việc?

Câu trả lời:


3

Không. Chia sẻ tại nhà sử dụng mDNS (Bonjour) để quảng cáo. Nếu không có phiên bản iTunes đang chạy để chia sẻ, nó sẽ không khả dụng. NAS của bạn có thể có một máy chủ DNLA tích hợp sẵn có thể cung cấp thư viện iTunes trên đó.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.