Làm cách nào để kết nối lại với máy chủ NFS bằng thông tin đăng nhập khác?


1

Tôi sử dụng công cụ tìm.

Đây là kết nối của tôi:

nfs://192.168.1.10/nfs/

Tôi đã đăng nhập như một khách trước đây. Nhưng bây giờ tôi cần thay đổi người dùng. Tôi có thể thay đổi dữ liệu đăng nhập ở đâu để kết nối với nfs với tư cách người dùng khác?

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.