Sao y tab Safari cùng với lịch sử duyệt web được liên kết (OS X)


8

Có cách nào để sao chép tab Safari (Safari 7 cho OS X) và mang lịch sử duyệt web của nó sang bản sao không? Giống như, khi tôi làm Cmd- L, Cmd- Enterbản sao không có lịch sử, như thể tôi vừa nhấn Cmd- Tvà dán URL của một tab hiện có.

Bất kỳ đề xuất nào về cách triển khai một tính năng như vậy trong trường hợp không tồn tại cũng sẽ được đánh giá cao.


Không. Chrome hoạt động như mong muốn mặc dù.
zvukva

Câu trả lời:1

Đó không hoàn toàn là những gì bạn muốn, nhưng bạn có thể đặt hành vi tab mặc định được mở với cùng một trang, điều này sẽ bảo vệ lịch sử của bạn.

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.