Tải bài hát từ dirve cứng bên ngoài


0

Tôi đang sử dụng ổ cứng ngoài để tải bài hát về itunes. Khi tôi đồng bộ hóa xong, tôi nhận được một thông báo nói rằng ipod của tôi không thể bị loại bỏ vì một số tệp đang được sử dụng bởi một nguồn khác. Bằng cách nào đó tôi nghĩ rằng một số tệp từ ổ cứng ngoài đã được tải xuống ổ cứng bên trong. Tôi không biết chữ siêu máy tính nhưng tôi thực sự không nhớ làm gì khác ngoài việc chuyển tệp từ ổ cứng ngoài sang iTunes. Tại sao điều này xảy ra và tôi phải làm gì để khắc phục nó?

Câu trả lời:


1

Khi bạn thêm nhạc vào iTunes để đưa vào điện thoại, bạn đang nhập nó vào iTunes. Nếu bạn nhập nhạc vào iTunes, nó sẽ được lưu trữ trên HD nội bộ của bạn. ITunes có các thư mục riêng trên máy tính chứa tất cả các tệp của bạn.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.