Giải pháp in ấn dựa trên OS X


2

Chúng tôi đang trong quá trình nâng cấp máy chủ tại trường của chúng tôi. Ngay bây giờ chúng tôi sử dụng An toàn để quản lý hàng đợi in của chúng tôi cho mỗi người dùng. Mỗi người dùng được phép in có thể làm như vậy thông qua đăng nhập bằng thẻ máy in RFID.

Những gì tôi muốn biết là liệu có một giải pháp tương tự chạy trên OS X không?

Nó sẽ có thể:

  • Cho phép người dùng đẩy công việc của họ tới máy in, thu thập chúng sau bằng cách sử dụng thẻ RFID để đăng nhập.
  • Cho phép quản trị viên kiểm tra số lượng công việc đã được gửi, hủy công việc, thêm người dùng, v.v.
  • Cho phép chúng tôi nhập người dùng từ một loại dịch vụ thư mục
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.