Cái gì là http://init-p01st.push.apple.com


10

Tôi đã thấy cửa sổ bật lên này một vài lần trong theo dõi internet của tôi. Vậy, Apple sử dụng url này để làm gì? Điều gì xảy ra nếu tôi chặn nó?

Câu trả lời:


7

Nó là một máy chủ được sử dụng cho thông báo đẩy cho iOS và OS X. Nếu bạn chặn nó, bạn có thể không nhận được thông báo đẩy.


những gì về /bag? http://init-p01st.push.apple.com/bag
Afriza N. Arief

@AfrizaNArief thì sao?
tubedogg

còn cho thông báo đẩy?
Afriza N. Arief

2
Toàn bộ máy chủ phải thực hiện với thông báo đẩy, do đó tại sao nó có "đẩy" trong tên.
tubedogg
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.