Biểu tượng nổi bật bị thiếu trên Yosemite


0

Biểu tượng Spotlight không hiển thị ở phía trên bên phải; ngay cả khi tôi cố gắng khởi chạy thủ công từ các dịch vụ cốt lõi, không có gì xảy ra. Tôi đang chạy Yosemite.

Làm thế nào tôi có thể lấy lại biểu tượng?

Câu trả lời:


1

Hy vọng điều này làm việc cho bạn nó đã làm cho tôi! Sử dụng thiết bị đầu cuối

sudo chmod 755 /System/Library/CoreServices/Search.bundle/Contents/MacOS/Search

Sau đó gõ lệnh sau:

killall SystemUIServer

Sau khi ban hành hai lệnh này, bạn sẽ nhận thấy rằng ứng dụng Spotlight sẽ xuất hiện lại trong thanh công cụ của OS X.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.