OS X tương đương với linux / Proc dir


1

Tôi đang suy nghĩ về việc chạy dstat trên Mac. Nhưng một số vị trí của dữ liệu khác với Linux: chú ý / Proc / stat:

Module dstat_cpu24 failed to load. (Cannot open file /proc/stat)
Module dstat_disk24_old failed to load. (Cannot open file /proc/stat)
Module dstat_net failed to load. (Cannot open file /proc/net/dev)
Module dstat_page24 failed to load. (Cannot open file /proc/stat)
Module dstat_sys failed to load. (Cannot open file /proc/stat)

Có tài liệu tham khảo chi tiết ánh xạ từ Linux tiêu chuẩn sang Mac không?


Không có /proc hoặc tương tự trên OS X.
nohillside

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.