Tiện ích thời tiết trong trung tâm thông báo của iOS5


Câu trả lời:


5

Xem xét rằng ứng dụng Thời tiết iPod / iPhone chưa bao giờ tồn tại trên iPad, câu trả lời cho điều này là một điều cực kỳ đơn giản và cực kỳ đáng thất vọng: "Không".

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.