Siri biết tất cả danh bạ của tôi nhưng ứng dụng danh bạ không?


4

Tôi có các số liên lạc trên điện thoại của mình để tôi có thể yêu cầu Siri gọi, và nó hoạt động tốt. Tôi có thể nói "gọi John Smith" hoặc "hiển thị John Smith" và liên hệ đó xuất hiện.

Mặt khác, nếu tôi truy cập ứng dụng Danh bạ và tìm kiếm "John Smith", ứng dụng sẽ không hiển thị.

Điều gì có thể xảy ra ở đây? Tôi có hai iPhone, iPhone 5S và iPhone 7, cả hai đều thuộc mạng của Sprint và sự cố xảy ra trên cả hai iPhone.


2
Cố gắng loại trừ điều hiển nhiên: Khi bạn truy cập Danh bạ và chọn "Nhóm" bạn đã chọn "Tất cả iCloud" chưa? Ngoài ra, danh sách liên lạc iCloud có khác với danh sách liên lạc trên iPhone của bạn không? Ví dụ: có thể John Smith nằm trong danh sách liên lạc của iCloud, nhưng không phải trên điện thoại.
Alex Ixera
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.