Hình ảnh máy tính để bàn không theo thứ tự kể từ khi cập nhật lên High Sierra


3

Tôi vừa cập nhật lên High Sierra. Tôi có một thư mục có tên tệp như desktop-0001.jpg, desktop-0002.jpg, v.v ... được sử dụng để thay đổi hình ảnh máy tính để bàn của tôi mỗi phút. Trong System Prefs, thứ tự hình ảnh dường như là ngẫu nhiên và không tuân theo tên tệp như nó luôn có. Tôi đã thử sử dụng touch lệnh trên tất cả các tệp, hy vọng cung cấp cho chúng tất cả thời gian đã sửa đổi để tên tệp sẽ đảm nhận đơn hàng, nhưng thứ tự ngẫu nhiên mới vẫn còn. Đây là Macbook Pro Retina Mid 2015. Tôi cũng có một iMac cũ hơn mà vấn đề không tồn tại. Ý tưởng?

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.