Cách tắt hoàn toàn quyền truy cập mạng Lịch trong macOS (High Sierra)


3

Tôi muốn ứng dụng Lịch ở High Sierra để không phải kiểm tra vị trí của tôi để biết xung đột thời gian, đưa ra đề xuất vị trí (hoặc bất kỳ đề xuất nào khác), trao đổi với Siri và tìm cách khác để Apple liên kết lịch của tôi với đám mây.

Chức năng của ứng dụng Lịch có thể chỉ giới hạn ở hành vi không nối mạng không?

Có một số tác nhân Lịch tôi có thể vô hiệu hóa vĩnh viễn để thực hiện điều này?


1
Nếu vấn đề của bạn là về thời gian, bạn có thể bật hỗ trợ múi giờ
Italux

Vấn đề của tôi không liên quan gì đến thời gian.
Lexible
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.