Áp dụng Tùy chọn> Chỉ định cho Ấn Độ - Ngay tất cả Máy tính để bàn chỉ vào 1 tab chrome?


4

Tôi giữ danh sách nhiệm vụ của mình với trang web memthemilk.com và tôi muốn giữ tab chrome đó mở mọi lúc. Có cách nào để đạt được điều này?

Ngay bây giờ nếu tôi chuyển sang chrome và Assign to All Desktop cho nó, tôi thấy các cửa sổ chrome khác được đưa ra phía trước khi tôi chuyển đổi không gian.

Câu trả lời:


4

Điều này là không thể tự nhiên. Các bài tập trên máy tính để bàn dựa trên mỗi ứng dụng và không thể tùy chỉnh theo cửa sổ.

Một cách giải quyết khác có thể là sử dụng Fluid , nhờ đó bạn có thể tạo một ứng dụng thực tế cho ứng dụng web. Ứng dụng này có thể được chỉ định cho tất cả các không gian.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.