Tại sao Mail.app sử dụng nhiều CPU với gmail và Exchange?


3

Mail.app của tôi được định cấu hình cho Gmail và Exchange. Trong một thời gian bây giờ chương trình đã hết kiểm soát. Nó khá nhiều liên tục đốt cháy 100% CPU (nhưng chỉ 100%). Nó có một số lượng đáng kinh ngạc của các chủ đề đi (đôi khi hơn 20). Tôi đã chạy lsof (bên dưới, phần nào được chỉnh sửa) và có vẻ như nó có số lượng tệp không mở. Nó chỉ làm cho không có ý nghĩa.

Tôi đã kiểm tra các diễn đàn và đã thấy rất nhiều người phàn nàn về Mail gây ra vấn đề về thời lượng pin, đặc biệt là với gmail, nhưng tất cả chỉ giới hạn ở đồng bộ hóa ban đầu, không được tiếp tục sử dụng. Và dường như chủ yếu giới hạn cho người dùng iPhone.

Tôi cũng đã thấy vấn đề với mds, [cũng như những người dùng khác] [1]. Nhưng họ cũng không nhận được câu trả lời.

Cứu giúp!

$ lsof -p 39627
COMMAND  PID  USER  FD   TYPE       DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME
Mail  39627 vy32xxx cwd   DIR        14,5   1360    2 /
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  8955936 34247566 /Applications/Mail.app/Contents/MacOS/Mail
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  678672 35511210 /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   5323 33923057 /usr/lib/mecab/dic/apple/ja/LE/unk.dic
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5 16402768 34233234 /usr/share/icu/icudt46l.dat
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   3144 33884370 /System/Library/ColorSync/Profiles/sRGB Profile.icc
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   65776 33872145 /System/Library/CoreServices/Encodings/libLatinSuppConverter.dylib
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  262496 33923053 /usr/lib/mecab/dic/apple/ja/LE/char.bin
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   43752 34152547 /System/Library/Caches/com.apple.IntlDataCache.le.kbdx
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   32768  666364 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData/Envelope Index-shm
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   52544 33939543 /usr/lib/sasl2/apop.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  9370228 34215471 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/Resources/SArtFile.bin
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  5425538 33891418 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/Resources/Extras2.rsrc
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  277424 33939545 /usr/lib/sasl2/dhx.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  116448 33939547 /usr/lib/sasl2/digestmd5WebDAV.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   52976 33939519 /usr/lib/sasl2/libanonymous.2.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   61264 33939521 /usr/lib/sasl2/libcrammd5.2.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  112688 33939523 /usr/lib/sasl2/libdigestmd5.2.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   84288 33939536 /usr/lib/sasl2/libgssapiv2.2.0.18.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   52864 33939532 /usr/lib/sasl2/login.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   83168 33939527 /usr/lib/sasl2/libntlm.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  124096 33939528 /usr/lib/sasl2/libotp.2.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   52800 33939530 /usr/lib/sasl2/libplain.2.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   75200 33939549 /usr/lib/sasl2/libpps.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   66480 33939551 /usr/lib/sasl2/mschapv2.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  516928 34257268 /System/Library/PrivateFrameworks/PasswordServer.framework/Versions/A/PasswordServer
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   62864 33939553 /usr/lib/sasl2/shadow_auxprop.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   52864 33939555 /usr/lib/sasl2/smb_nt.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   66016 33939557 /usr/lib/sasl2/smb_ntlmv2.so
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  105872 34205841 /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/Libraries/libcldcpuengine.dylib
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   77600 33873593 /usr/lib/libgermantok.dylib
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   9200 34268628 /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/Resources/close.tiff
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   8952 34268647 /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/Resources/zoom.tiff
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   2856 1418671 /Users/vy32xxx/Library/Caches/com.apple.mail/com.apple.opencl/com.apple.ocl.64.maps
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   8500 34268631 /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/Resources/fullscreen-normal.tiff
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  4765184 34215460 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/Resources/ArtFile.bin
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   56752 34256800 /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreFSCache.dylib
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  172032 1418672 /Users/vy32xxx/Library/Caches/com.apple.mail/com.apple.opencl/com.apple.ocl.64.data
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  1480496 34205813 /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/Libraries/ImageFormats/unorm8_bgra.dylib
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  1464064 34205817 /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/Libraries/ImageFormats/unorm8_rgba.dylib
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  510336 34217327 /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectors.framework/Versions/A/Resources/Actions.datadetectors/Contents/MacOS/Actions
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   8398 34217333 /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectors.framework/Versions/A/Resources/DDBluePopDownButton.tiff
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   51084 52427959 /private/var/folders/r0/b2nx7_tx2xl82yhf06c6f4600000gp/C/mds/mdsDirectory.db
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   32768 34496747 /private/var/db/mds/messages/se_SecurityMessages
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  4809320 35718311 /Users/vy32xxx/Library/Keychains/login.keychain
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   20460  413910 /Users/vy32xxx/Library/Keychains/1Password.keychain
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   22328 22522829 /Users/vy32xxx/Library/Application Support/Adobe/AIR/ELS/com.nyt.timesreader.78C54164786ADE80CB31E1C5D95607D0938C987A.1/PrivateEncryptedDatak
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   24528 26606093 /Users/vy32xxx/Library/Keychains/Microsoft_Intermediate_Certificates
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   26472 27483906 /Users/vy32xxx/Library/Keychains/Microsoft_Entity_Certificates
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   96656 34175129 /System/Library/InternetAccounts/AddressBook.iaplugin/Contents/MacOS/AddressBook
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   39040 34204899 /System/Library/PrivateFrameworks/BookmarkDAV.framework/Versions/A/Frameworks/SafariDAVNotifier.framework/Versions/A/SafariDAVNotifier
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   68928 29705336 /Library/Keychains/System.keychain
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  412424 34302468 /System/Library/Keychains/SystemRootCertificates.keychain
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  171696 34217381 /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/Resources/com.apple.datadetectorscore.cache.urlifier.system
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  5151552 33904483 /usr/share/langid/langid.inv
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  8660356 34217374 /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/Resources/com.apple.datadetectorscore.cache.full.system
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  164240 55748900 /private/var/db/crls/crlcache.db
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  2315840 34256805 /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  218704 34247585 /Applications/Mail.app/Contents/PlugIns/MailWebPlugIn.webplugin/Contents/MacOS/MailWebPlugIn
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  262704 33872141 /System/Library/CoreServices/Encodings/libJapaneseConverter.dylib
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   7050 34217334 /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectors.framework/Versions/A/Resources/DDHighlightCornerBL.tiff
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   7048 34217335 /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectors.framework/Versions/A/Resources/DDHighlightCornerBR.tiff
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   7052 34217337 /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectors.framework/Versions/A/Resources/DDHighlightCornerTL.tiff
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   7048 34217338 /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectors.framework/Versions/A/Resources/DDHighlightCornerTR.tiff
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  398144 34253685 /System/Library/Frameworks/Message.framework/Versions/B/Resources/Syncer.syncschema/Contents/MacOS/Syncer
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   78176 34239750 /System/Library/InternetAccounts/AOL.iaplugin/Contents/MacOS/AOL
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  136224 34239765 /System/Library/InternetAccounts/Exchange.iaplugin/Contents/MacOS/Exchange
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   90656 34239780 /System/Library/InternetAccounts/Google.iaplugin/Contents/MacOS/Google
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  121344 34206388 /System/Library/InternetAccounts/iCal.iaplugin/Contents/MacOS/iCal
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   84672 34296601 /System/Library/InternetAccounts/iChat.iaplugin/Contents/MacOS/iChat
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  323504 34206830 /System/Library/InternetAccounts/iCloud.iaplugin/Contents/MacOS/iCloud
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  971728 34172838 /System/Library/PrivateFrameworks/AOSUI.framework/Versions/A/AOSUI
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  349632 34172557 /System/Library/PrivateFrameworks/AOSAccounts.framework/Versions/A/AOSAccounts
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  720224 34303223 /System/Library/PrivateFrameworks/Ubiquity.framework/Versions/A/Ubiquity
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  352352 34210926 /System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/Versions/A/ChunkingLibrary
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  113712 34253701 /System/Library/InternetAccounts/Mail.iaplugin/Contents/MacOS/Mail
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   89184 34239798 /System/Library/InternetAccounts/MobileMe.iaplugin/Contents/MacOS/MobileMe
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   94768 34239814 /System/Library/InternetAccounts/OSXServer.iaplugin/Contents/MacOS/OSXServer
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   78464 34239825 /System/Library/InternetAccounts/Yahoo.iaplugin/Contents/MacOS/Yahoo
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  314024  666367 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData/LSMMap2
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  1718416 34281972 /System/Library/PrivateFrameworks/ServerFoundation.framework/Versions/A/ServerFoundation
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  237776 33870461 /System/Library/PrivateFrameworks/PlatformHardwareManagement.framework/Versions/A/PlatformHardwareManagement
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  564192 34213871 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDaemon.framework/Versions/B/CoreDaemon
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   77552 34292427 /System/Library/PrivateFrameworks/YahooSync.framework/Versions/A/YahooSync
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   55480 33924141 /System/Library/PrivateFrameworks/PhoneNumbers.framework/Versions/A/Resources/Default.phoneformat
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  126648 33891989 /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/Resources/tokruleLE.data
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  219510 33890087 /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/Resources/Latn1.data
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5   52904 33890088 /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/Resources/Latn2.data
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  5018101 33959897 /usr/share/germantok/german.index
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  144580 33891473 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/Resources/HIToolbox.rsrc
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  1480496 34205811 /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/Libraries/ImageFormats/unorm8_argb.dylib
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  490410 33891410 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/Resources/English.lproj/Localized.rsrc
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  2493232 34253539 /usr/lib/libmecab.1.0.0.dylib
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  3631376 34267688 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCMaps.A.dylib
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5 12096866 33923056 /usr/lib/mecab/dic/apple/ja/LE/sys.dic
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  1794048 34496345 /private/var/folders/r0/b2nx7_tx2xl82yhf06c6f4600000gp/C/com.apple.LaunchServices-034502.csstore
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5 20097804 33923055 /usr/lib/mecab/dic/apple/ja/LE/matrix.bin
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5  599280 34293599 /usr/lib/dyld
Mail  39627 vy32xxx txt   REG        14,5 297717760 34319272 /private/var/run/dyld_shared_cache_x86_64
Mail  39627 vy32xxx  0r   CHR        3,2    0t0   308 /dev/null
Mail  39627 vy32xxx  1   PIPE 0xffffff8012613e70   16384     ->0xffffff80158262e0
Mail  39627 vy32xxx  2   PIPE 0xffffff8012613e70   16384     ->0xffffff80158262e0
Mail  39627 vy32xxx  3u KQUEUE                    count=1, state=0x2
Mail  39627 vy32xxx  4u   REG        14,5 209227776  666363 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData/Envelope Index
Mail  39627 vy32xxx  5u  unix 0xffffff802840b3f0    0t0     ->0xffffff8015843578
Mail  39627 vy32xxx  6r   REG        14,5  5425538 33891418 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/Resources/Extras2.rsrc
Mail  39627 vy32xxx  7u   REG        14,5 209227776  666363 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData/Envelope Index
Mail  39627 vy32xxx  8u   REG        14,5  2826352  666365 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData/Envelope Index-wal
Mail  39627 vy32xxx  9u   REG        14,5  2826352  666365 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData/Envelope Index-wal
Mail  39627 vy32xxx  10u   REG        14,5   32768  666364 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData/Envelope Index-shm
Mail  39627 vy32xxx  11r   DIR        14,5    680  666358 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData
Mail  39627 vy32xxx  12u   REG        14,5 209227776  666363 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData/Envelope Index
Mail  39627 vy32xxx  13u   REG        14,5  2826352  666365 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData/Envelope Index-wal
Mail  39627 vy32xxx  14r   DIR        14,5    680  666358 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData
Mail  39627 vy32xxx  15u   REG        14,5  184320  670276 /Users/vy32xxx/Library/PubSub/Database/Database.sqlite3
Mail  39627 vy32xxx  16u   REG        14,5   2856 1418671 /Users/vy32xxx/Library/Caches/com.apple.mail/com.apple.opencl/com.apple.ocl.64.maps
Mail  39627 vy32xxx  17u   REG        14,5  172032 1418672 /Users/vy32xxx/Library/Caches/com.apple.mail/com.apple.opencl/com.apple.ocl.64.data
Mail  39627 vy32xxx  18u   REG        14,5 209227776  666363 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData/Envelope Index
Mail  39627 vy32xxx  19u   REG        14,5  2826352  666365 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData/Envelope Index-wal
Mail  39627 vy32xxx  20r   DIR        14,5    680  666358 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData
Mail  39627 vy32xxx  21u  systm             0t0     
Mail  39627 vy32xxx  22r   CHR        11,0  0t28725   584 /dev/random
Mail  39627 vy32xxx  23u  unix 0xffffff8013be4198    0t0     ->0xffffff802840bee0
Mail  39627 vy32xxx  24u   REG        14,5 28737536 34396561 /Users/vy32xxx/Library/Calendars/Calendar Cache
Mail  39627 vy32xxx  25r   DIR        14,5    136  10703 /Volumes
Mail  39627 vy32xxx  26r   REG        14,5  5151552 33904483 /usr/share/langid/langid.inv
Mail  39627 vy32xxx  27r   REG        14,5  5018101 33959897 /usr/share/germantok/german.index
Mail  39627 vy32xxx  28u  unix 0xffffff802840bee0    0t0     ->0xffffff8013be4198
Mail  39627 vy32xxx  29u   REG        14,5  704512  389739 /Users/vy32xxx/Library/Application Support/AddressBook/MailRecents-v4.abcdmr
Mail  39627 vy32xxx  30r   CHR        11,0  0t13166   584 /dev/random
Mail  39627 vy32xxx  31r PSXSHM             4096     FNetwork.defaultStorageSession
Mail  39627 vy32xxx  32u   REG        14,5 18034688 1418762 /Users/vy32xxx/Library/Caches/com.apple.mail/Cache.db
Mail  39627 vy32xxx  33u   REG        14,5 18034688 1418762 /Users/vy32xxx/Library/Caches/com.apple.mail/Cache.db
Mail  39627 vy32xxx  34u   REG        14,5     0 34496926 /private/var/folders/r0/b2nx7_tx2xl82yhf06c6f4600000gp/T/com.apple.AddressBook.ABProcessSharedLock.com.apple.AddressBook.Exchange.70FE45.syncState.lock
Mail  39627 vy32xxx  35u   REG        14,5     0 34496927 /private/var/folders/r0/b2nx7_tx2xl82yhf06c6f4600000gp/T/com.apple.AddressBook.ABProcessSharedLock.com.apple.AddressBook.Exchange.70FE45.operationProcessing.lock
Mail  39627 vy32xxx  36u   REG        14,5  303104 26589901 /Users/vy32xxx/Library/Application Support/AddressBook/Sources/70FE4581-A2DD-4649-9797-7ECDDFF0D672/AddressBook-v22.abcddb
Mail  39627 vy32xxx  37u   REG        14,5  3028992  389728 /Users/vy32xxx/Library/Application Support/AddressBook/AddressBook-v22.abcddb
Mail  39627 vy32xxx  38u   REG        14,5 209227776  666363 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData/Envelope Index
Mail  39627 vy32xxx  39u KQUEUE                    count=0, state=0
Mail  39627 vy32xxx  40u  IPv4 0xffffff801abe9de0    0t0   TCP 172.20.213.38:52636->mail.junky.com:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  41u  IPv4 0xffffff80272d8fa0    0t0   TCP 172.20.213.38:52639->172.20.24.130:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  42u  IPv4 0xffffff801d1736c0    0t0   TCP 172.20.213.38:52637->iy-in-f109.1e100.net:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  43r   DIR        14,5    204  48947 /Users
Mail  39627 vy32xxx  44u  IPv4 0xffffff801ad2b500    0t0   TCP 172.20.213.38:52648->17.158.28.53:https (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  45u  IPv4 0xffffff8024f8c6c0    0t0   TCP 192.168.1.220:61410->74.205.58.110:http (CLOSE_WAIT)
Mail  39627 vy32xxx  47u  IPv4 0xffffff8026949c00    0t0   TCP 172.20.213.38:52644->17.158.28.53:https (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  48r   REG        14,5  126648 33891989 /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/Resources/tokruleLE.data
Mail  39627 vy32xxx  49w   REG        14,5  599683 20268401 /Users/vy32xxx/Library/Logs/Sync/syncservices.log
Mail  39627 vy32xxx  50u  IPv4 0xffffff801d0b3c00    0t0   TCP 172.20.213.38:52650->mail.junky.com:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  51u   REG        14,5  3028992  389728 /Users/vy32xxx/Library/Application Support/AddressBook/AddressBook-v22.abcddb
Mail  39627 vy32xxx  52u  IPv4 0xffffff801d0b16c0    0t0   TCP 192.168.1.220:62225->smtp.abc.com:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  53u  IPv4 0xffffff801c1586c0    0t0   TCP 10.71.0.189:56324->pb-in-f108.1e100.net:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  54u   REG        14,5  303104 26589901 /Users/vy32xxx/Library/Application Support/AddressBook/Sources/70FE4581-A2DD-4649-9797-7ECDDFF0D672/AddressBook-v22.abcddb
Mail  39627 vy32xxx  55u  IPv4 0xffffff801d104320    0t0   TCP 10.71.0.189:56307->mail.junky.com:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  56u   REG        14,5   61440 26589896 /Users/vy32xxx/Library/Application Support/AddressBook/Sources/70FE4581-A2DD-4649-9797-7ECDDFF0D672/ExchangeSync
Mail  39627 vy32xxx  57u  IPv4 0xffffff801ad3ea40    0t0   TCP 172.20.213.38:52688->172.20.24.130:https (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  58u  IPv4 0xffffff8024f5b500    0t0   TCP 192.168.1.220:62800->mail.junky.com:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  59u  IPv4 0xffffff8024e976c0    0t0   TCP 172.20.213.38:52675->208.70.137.56:http (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  60u  IPv4 0xffffff801cdc9c00    0t0   TCP 172.20.213.38:52676->208.70.137.56:http (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  61u  IPv4 0xffffff801d10bde0    0t0   TCP 172.20.213.38:52678->208.70.137.56:http (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  62u  IPv4 0xffffff80188b54e0    0t0   TCP 172.20.213.38:52677->208.70.137.56:http (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  63u  IPv4 0xffffff801738cc00    0t0   TCP 172.20.213.38:52686->172.20.24.130:https (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  64u  IPv4 0xffffff801738da40    0t0   TCP 192.168.1.220:61800->mail.junky.com:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  65u  IPv4 0xffffff8024e97de0    0t0   TCP 192.168.1.220:62246->iy-in-f108.1e100.net:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  66u  IPv4 0xffffff801d174c20    0t0   TCP 10.71.0.189:56371->pb-in-f108.1e100.net:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  67u  IPv4 0xffffff801c824c20    0t0   TCP 192.168.1.220:62230->mail.junky.com:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  68u  IPv4 0xffffff801cc9f320    0t0   TCP 192.168.1.220:62876->smtp.abc.com:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  69u  IPv4 0xffffff8025026a40    0t0   TCP 192.168.1.220:61422->webmail.abc.com:https (CLOSED)
Mail  39627 vy32xxx  70u  IPv4 0xffffff801f32d320    0t0   TCP 192.168.1.220:61971->webmail.abc.com:https (CLOSED)
Mail  39627 vy32xxx  71u  IPv4 0xffffff8025010500    0t0   TCP 192.168.1.220:61835->mail.junky.com:imaps (CLOSED)
Mail  39627 vy32xxx  72u  IPv4 0xffffff802502d6c0    0t0   TCP 192.168.1.220:61973->webmail.abc.com:https (CLOSED)
Mail  39627 vy32xxx  73u  IPv4 0xffffff801ad65320    0t0   TCP 192.168.1.220:62249->iy-in-f108.1e100.net:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  74u   REG        14,5   40960 26777531 /Users/vy32xxx/Library/Application Support/AddressBook/Sources/70FE4581-A2DD-4649-9797-7ECDDFF0D672/MailRecents-v4.abcdmr
Mail  39627 vy32xxx  75u   REG        14,5  2826352  666365 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData/Envelope Index-wal
Mail  39627 vy32xxx  76r   DIR        14,5    680  666358 /Users/vy32xxx/Library/Mail/V2/MailData
Mail  39627 vy32xxx  77u  IPv4 0xffffff8024fddfa0    0t0   TCP 192.168.1.220:61972->webmail.abc.com:https (CLOSED)
Mail  39627 vy32xxx  78u  IPv4 0xffffff802500c4e0    0t0   TCP 192.168.1.220:61622->webmail.abc.com:https (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  79u  IPv4 0xffffff801ad3f160    0t0   TCP 192.168.1.220:61858->yx-in-f108.1e100.net:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  80u  IPv4 0xffffff80188b7160    0t0   TCP 192.168.1.220:61974->webmail.abc.com:https (CLOSED)
Mail  39627 vy32xxx  81r   REG        14,5  144580 33891473 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/Resources/HIToolbox.rsrc
Mail  39627 vy32xxx  82r   REG        14,5  490410 33891410 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/Resources/English.lproj/Localized.rsrc
Mail  39627 vy32xxx  83u  IPv4 0xffffff8025028de0    0t0   TCP 192.168.1.220:61977->webmail.abc.com:https (CLOSED)
Mail  39627 vy32xxx  84u  IPv4 0xffffff8024e65160    0t0   TCP 192.168.1.220:62238->mail.junky.com:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  85u  IPv4 0xffffff801d0b0880    0t0   TCP 192.168.1.220:62239->smtp.abc.com:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  86u  IPv4 0xffffff801d10cc20    0t0   TCP 192.168.1.220:62240->iy-in-f108.1e100.net:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  87u  IPv4 0xffffff801c1a76c0    0t0   TCP 192.168.1.220:61975->webmail.abc.com:https (CLOSED)
Mail  39627 vy32xxx  88u  IPv4 0xffffff801c17d4e0    0t0   TCP 192.168.1.220:61391->205.251.215.170:http (CLOSE_WAIT)
Mail  39627 vy32xxx  89u  IPv4 0xffffff80272f7de0    0t0   TCP 192.168.1.220:61991->webmail.abc.com:https (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx  90u  IPv4 0xffffff8024fe04e0    0t0   TCP 192.168.1.220:61392->server-216-137-35-85.sea4.cloudfront.net:http (CLOSE_WAIT)
Mail  39627 vy32xxx  91u  IPv4 0xffffff80188b5c00    0t0   TCP 192.168.1.220:61978->webmail.abc.com:https (CLOSED)
Mail  39627 vy32xxx  92u  IPv4 0xffffff801d107500    0t0   TCP 192.168.1.220:61925->206.190.79.227:http (CLOSE_WAIT)
Mail  39627 vy32xxx  93u  IPv4 0xffffff8024e65fa0    0t0   TCP 192.168.1.220:61926->206.190.79.227:http (CLOSE_WAIT)
Mail  39627 vy32xxx  94u  IPv4 0xffffff801ad48a40    0t0   TCP 192.168.1.220:61927->206.190.79.227:http (CLOSE_WAIT)
Mail  39627 vy32xxx  95u  IPv4 0xffffff8024e82fa0    0t0   TCP 192.168.1.220:61407->a72-247-139-153.deploy.akamaitechnologies.com:https (CLOSE_WAIT)
Mail  39627 vy32xxx  96u  IPv4 0xffffff801c1b2c20    0t0   TCP 192.168.1.220:61928->206.190.79.227:http (CLOSE_WAIT)
Mail  39627 vy32xxx  97u  IPv4 0xffffff8024e90320    0t0   TCP 192.168.1.220:61406->a72-247-139-153.deploy.akamaitechnologies.com:https (CLOSE_WAIT)
Mail  39627 vy32xxx  98u  IPv4 0xffffff8024fb2c20    0t0   TCP 192.168.1.220:61405->a72-247-139-153.deploy.akamaitechnologies.com:https (CLOSE_WAIT)
Mail  39627 vy32xxx  99u  IPv4 0xffffff801ad0ac00    0t0   TCP 192.168.1.220:61929->206.190.79.227:http (CLOSE_WAIT)
Mail  39627 vy32xxx 100u  IPv4 0xffffff802500efa0    0t0   TCP 192.168.1.220:61930->206.190.79.227:http (CLOSE_WAIT)
Mail  39627 vy32xxx 101u  IPv4 0xffffff801cddcc20    0t0   TCP 192.168.1.220:61931->click.virt.exacttarget.com:http (CLOSE_WAIT)
Mail  39627 vy32xxx 102u  IPv4 0xffffff8024fb1de0    0t0   TCP 192.168.1.220:61375->184.173.175.193-static.reverse.softlayer.com:http (CLOSE_WAIT)
Mail  39627 vy32xxx 103u  IPv4 0xffffff801ad68c20    0t0   TCP 192.168.1.220:62069->smtp.abc.com:imaps (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx 104u  IPv4 0xffffff80169a5320    0t0   TCP 192.168.1.220:61984->webmail.abc.com:https (ESTABLISHED)
Mail  39627 vy32xxx 105u  IPv4 0xffffff801c18dfa0    0t0   TCP 192.168.1.220:61989->webmail.abc.com:h
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.