Chọn văn bản trong cửa sổ Xem nhanh?


4

Có bất kỳ khả năng nào (ghi mặc định, hoặc một cái gì khác) để sao chép văn bản trực tiếp từ một cửa sổ nhìn nhanh không? Điều đó làm tôi khó chịu vì tôi không thể chọn và sao chép đoạn văn bản trực tiếp từ Quick Look.

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.