Thông báo trang Facebook trong Trung tâm thông báo OSX 10.8.2


8

Hiện tại tôi có tài khoản Facebook được liên kết với Trung tâm thông báo trên Macbook Pro của mình - thật tuyệt!

Tuy nhiên, tôi có một trang Facebook (lưu lượng truy cập tương đối thấp) và tôi muốn nhận thông báo từ trang này cũng như trang facebook cá nhân của tôi trong Trung tâm thông báo. Tôi là chủ sở hữu và quản trị viên duy nhất cho trang Facebook này.

Có ý kiến ​​gì không?

Câu trả lời:


2

Tôi sẽ không sử dụng Thông báo OS X mà thay vào đó sẽ sử dụng Growl và một công cụ quản lý như Babble , hỗ trợ cả nhiều tài khoản Facebook và thông báo Growl.


2

Tôi sẽ khuyên bạn nên sử dụng Glow cho FB (0,99 đô la trong Mac App Store). Tôi thấy rằng các thông báo của nó phù hợp và đáng tin cậy hơn nhiều so với các thông báo tích hợp trên Facebook.


0

Mỗi lần chỉ có thể sử dụng một tài khoản Facebook. Không có cách nào để thêm tài khoản thứ hai.

Bạn có thể thử chuyển tiếp thông báo Trang vào tài khoản của mình, nếu có bất cứ điều gì cho phép bạn làm điều đó.


Một trang không phải là một tài khoản riêng. Ví dụ, Facebook phân đoạn các thông báo, ví dụ, trên iOS, bạn không nhận được thông báo về trang của mình trừ khi bạn đã cài đặt ứng dụng Trang, ngay cả khi tài khoản cá nhân quản lý trang được thiết lập trong iOS hoặc trong ứng dụng Facebook chính.
samh

0

Đó là một loại bùn, nhưng bạn có thể bật thông báo email cho trang của mình trên Facebook và bật thông báo Thư trên OSX.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.