Làm thế nào để tôi có thể nhận thông tin từ dòng lệnh?


8

Liên quan đến câu hỏi này: https://superuser.com/q/514528/90435

Qua http://osxdaily.com/2010/10/12/find-out-where-a-file-was-doaded-from/ Tôi phát hiện ra rằng bạn có thể sử dụng 'lấy thông tin' mặc dù Finder để tìm ra nơi một tệp đã được tải xuống từ.

Ví dụ -
nhập mô tả hình ảnh ở đây

Bây giờ - câu hỏi của tôi là - tôi có thể nhận được thông tin tương tự từ dòng lệnh không?

Câu trả lời:


13

mdlsliệt kê các thuộc tính siêu dữ liệu của một tệp nhất định. Thử cái này:

mdls -name kMDItemWhereFroms tên tệp

3

Theo bài viết này về thủ thuật dòng lệnh, bạn có thể làm như sau:

sqlite3 ~/Library/Preferences/com.apple.LaunchServices.QuarantineEventsV* 'select LSQuarantineDataURLString from LSQuarantineEvent' | grep YOURFILENAME

Chỉ cần trao đổi YOUFILENAME với tệp bạn muốn kiểm tra.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.