Sử dụng bản sao và dán đơn giản để đưa danh sách bài hát ra khỏi itunes mới 11


4

Trước iTunes 11, tôi chỉ có thể chọn tùy chọn xem cho danh sách phát, tô sáng các bài hát của mình, nhấn sao chép và dán chúng vào bài đăng trên blog.

Bây giờ, với iTunes 11, dường như tôi không thể làm điều gì đó đơn giản như vậy. Bây giờ tôi đã tìm thấy một cách giải quyết, in danh sách phát dưới dạng pdf và sao chép nội dung vào bài đăng trên blog. Điều này gây khó chịu cho tôi, vì tôi cần một cái gì đó nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Có ai biết làm thế nào để lấy lại chức năng sao chép và dán đơn giản? Hoặc có một cách đơn giản tương tự như thế này? Tôi không muốn xuất thành tệp excel hoặc xuất toàn bộ thư viện, tôi chỉ muốn các tùy chọn xem tôi đã chọn, nghệ sĩ, bản nhạc và album, không phải toàn bộ thông tin của mỗi bài hát.


Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng để đạt được. Nó cũng không hiệu quả với tôi. Tôi nhận được phương tiện nhúng - biểu tượng loa trong Trang, tiện ích phát lại trong Chỉnh sửa văn bản. Đã thử với cả menu và cmd-C. Tôi đang trên Lion. Có lẽ đó là một sự khác biệt cấp hệ điều hành?

@Jim Bạn đã thử dán vào chế độ xem văn bản đơn giản (hoặc chọn Tạo văn bản thuần túy trong TextEdit)?
Lri

Câu trả lời:


1

Hmm, không có vấn đề này. Là mục Chỉnh sửa / Sao chép được bật cho bạn? Bởi vì nếu tôi nhấn sao chép, rồi dán vào tệp văn bản, đối với ảnh chụp màn hình đã cho, tôi có được:

2 trên 12 Aquele plano para me esquecer Adriana Calcanhotto O micróbio do samba Brasileira 6 60 3:01
6 Suavemente Elvis Crespo 5 * / Top40 Latin 2 100 4:24
12 La Camisa Negra Juanes 5 * / Top40 Pop 100 3:35
1 Cần một đô la Aloe Blacc 5 * / Top40 Soul 4 100 4:04

nhập mô tả hình ảnh ở đây

đó là những gì bạn đang cố gắng để đạt được?


Nếu bạn đang sử dụng wordpress cho blog của mình, như tôi, tôi đã sử dụng biểu tượng nhỏ của bảng tạm với chữ T trong đó, viết tắt của văn bản đơn giản. Họ cũng có một W bên cạnh nó được chèn từ Microsoft Word. Một văn bản đơn giản (T) một làm việc cho tôi, hy vọng nó sẽ làm việc cho bạn. Có lẽ bạn có thể thử dán vào Chỉnh sửa văn bản và sau đó sao chép từ đó nếu bạn không sử dụng Wordpress cho blog của mình
Rachel Meltzer

1

Để đơn giản, hãy đảm bảo bạn đang ở chế độ xem danh sách đơn giản, Bài hát hoặc Danh sách phát như @kraymer cũng hiển thị. Bạn không thể thực hiện điều này từ các quan điểm nghệ thuật bìa lớn.

Cụ thể hơn, tôi khuyên bạn nên tạo một danh sách phát có bật tùy chọn xem của bạn, thêm bài hát vào đó và xóa nó khi bạn hoàn thành.

Vẫn có thể sao chép / dán các mục này như bạn đã có thể làm trước đây:

Rocket Man 3:27  Aethernaut 6 of 11 Steam Fist Island II
Obstacle Course 4:00  Aethernaut 8 of 11 Steam Fist Island II
Unpause the Heat  3:19  Aethernaut 1 of 5 Super Mega Ultra
The Moon  3:23  Aethernaut 1 of 1 The Moon
2011-2010=1 2:19  Aethernaut 1 of 6 2011-2003=8
2011-2009=2 3:41  Aethernaut 2 of 6 2011-2003=8
2011-2008=3 3:15  Aethernaut 3 of 6 2011-2003=8
2011-2007=4 3:28  Aethernaut 4 of 6 2011-2003=8
2011-2006=5 4:17  Aethernaut 5 of 6 2011-2003=8
2011-2005=6 4:04  Aethernaut 6 of 6 2011-2003=8

Ảnh chụp màn hình iTunes Playlist


1

Ok tôi chỉ gặp vấn đề tương tự. Tôi thực hiện một chương trình radio và sử dụng giai điệu có thể sao chép danh sách phát iTunes, sau đó vào Excel và dán nó vào bảng tính mẫu được định dạng trước để in ra. Điều đó không còn hoạt động. Các hit là trong các ý kiến ​​trên. Dưới đây là các bước tôi phải làm:

 1. Chọn và sao chép danh sách phát trong iTunes.
 2. Mở một tài liệu mới trong Textedit và chọn "Tạo văn bản thuần túy" từ menu "Định dạng". 3. Dán vào tài liệu văn bản văn bản đơn giản mới (điều này làm cho văn bản bạn muốn thay vì dán các bài hát.
 3. Bây giờ trong khi bạn vẫn còn trong tài liệu văn bản văn bản đơn giản, chọn tất cả và sao chép.
 4. Đi vào tài liệu nơi bạn muốn dán dữ liệu, (trong trường hợp của tôi, tôi làm điều đó trong một tài liệu Excel)
 5. Bây giờ chỉ cần dán dữ liệu vào

Những gì tôi đang làm là sử dụng một tài liệu văn bản đơn giản để tạo dữ liệu tôi đã sao chép từ iTunes i sang văn bản thuần sau đó tôi và sao chép phiên bản văn bản đơn giản đó và dán nó vào nơi tôi muốn.


1

Vì vậy, đây là kịch bản:

(*
"Export As HTML Table" for iTunes
written by Doug Adams
dougadams@mac.com

v1.5 mar 15 '04
-- includes composer, rating, and grouping options
(this script had not been updated since December of 2001!)

Get more free AppleScripts and info on writing your own
at Doug's AppleScripts for iTunes
http://www.malcolmadams.com/itunes/
*)
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-- U S E R - C U S T O M I Z A B L E  O P T I O N S 
-- maintain quotes!
-- M A K E  C H A N G E S  A N D  S A V E (command-s)
-------------------------------------------------------
-- initial HTML options
property myBackgroundColor : "white" -- background color, can also use "#ffffff", etc
property myTextColor : "black" -- text color, can also use "#000000", etc

-- table attributes
property mycellpadding : "1" -- padding inside cells
property mycellspacing : "0" -- padding outside between cells
property myborder : "1" -- thickness of table border, 0 is no border

-- Title line attributes
property myTitleJustification : "center" -- (left, center, or right) justification in main title cell 

-- TH attributes
property myTHJustification : "left" -- (left, center, or right) justification in column headers

-- TD attributes
property myTDJustification : "left" -- (left, center, or right) justification in data cells

-- face & size 
-- size can be relative (-1,-2,+1,+2, etcetera) or 1,2,3,4,5 -- smaller IS better!
-- font can be set to any installed font

-- top line where name of playlist, number of songs, time, and length appear
property myTitleFont : "Geneva" -- font for title line
property myTitlesize : "-2" -- font size for title line

-- column headers
property myTHFont : "Geneva" -- font for headers
property myTHsize : "-2" -- font size for headers

-- text in cells
property myTDFont : "Geneva" -- font for data
property myTDsize : "-2" -- font size for data
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-- DON'T CHANGE ANYTHING BELOW UNLESS
-- YOU KNOW WHAT YOU'RE DOING ;)
-------------------------------------------------------
property myChoices : {"Artist", "Album"} -- remember last batch or always default to these
property myOptions : {"Play Order", "Artist", "Album", "Composer", "Genre", "Grouping", "Rating", "Size", "Time", "Track Number", ¬
  "Track Count", "Year", "Date", "Date Added", "Bit rate", "Sample rate", ¬
  "Volume", "Kind", "EQ", "Comment", "Location"}
global html_contents, thePlaylist, file_name, TDopen, TDclose, THopen, THclose, do_number

property okflag : false
-------------------------------------------------------
-- OKAY, LET'S GO!
-- check if iTunes is running 
tell application "System Events"
  if (get name of every process) contains "iTunes" then set okflag to true
end tell
if okflag then -- iTunes is running, let's go
  tell application "iTunes"
    -- ask user
    set myNewChoices to (choose from list myOptions with prompt ¬
      "Include table cells for which selected items below?" & return & "(\"Title\" is always included.)" default items myChoices OK button name ¬
      "Choose" cancel button name "Cancel" with multiple selections allowed and empty selection allowed)
    if myNewChoices is false then error number -128 -- cancel was clicked

    copy myNewChoices to myChoices
    --initial iTunes variables
    set thePlaylist to the front window's view
    my get_the_file_name()

    -- which tracks to use?
    if selection is {} then
      set allTracks to every track of thePlaylist
      set tableTitle to "Playlist: "
    else
      set allTracks to a reference to selection
      set tableTitle to "Selected in Playlist: "
    end if

    -- fig total tracks time, size, and number even if selection
    set totalSeconds to 0
    set totalSize to 0
    repeat with this_track in allTracks
      set totalSeconds to totalSeconds + (this_track's duration)
      set totalSize to totalSize + (this_track's size)
    end repeat
    set myTotalTrackTime to (my calc_total_time(totalSeconds))
    set myTotalTrackSize to (my calc_size(totalSize))

    set num_of_tracks to (count of allTracks)
    set s to "s"
    if num_of_tracks is 1 then set s to ""

    -- initialize some elements
    -- open and close for all TD & TH cells
    set TDopen to "<td align=" & myTDJustification & "><p><font face=" & myTDFont & " size=" & myTDsize & ">"
    set TDclose to "</font></p></td>"
    set THopen to "<th align=" & myTHJustification & "><font face=" & myTHFont & " size=" & myTHsize & ">"
    set THclose to "</font></th>"
    -- removed <p> tags from <TH> 'cause Netscape doesn't like correct HTML spec

    -- how many columns in table
    set myColspan to ((count of myChoices) + 1) -- number of cells across = number of all myChoices plus Title always chosen
    -- end then begin new table row
    set startNewRow to "</tr>" & return & "<tr>"
    --begin page
    set startHTML to ((("<html>" & ¬
      "<head><title>" & tableTitle & (get thePlaylist's name) & "</title></head>" & return ¬
      & "<body bgcolor=" & myBackgroundColor & " text=" & myTextColor & ">" & return & ¬
      "<table cellpadding=" & mycellpadding ¬
      & " cellspacing=" & mycellspacing ¬
      & " border=" & myborder ¬
      & " width=100%>" & return & "<tr>" & return & "<td colspan=" & myColspan as string) ¬
      & " align=" & myTitleJustification & "><p><font face=" & myTitleFont & " size=" & myTitlesize & ">" & tableTitle & "<b>" & thePlaylist's name ¬
      & "</b> " & num_of_tracks as string) & " song" & s & ", " & myTotalTrackTime ¬
      & " total time, " & myTotalTrackSize) & TDclose & return & "</tr>" & return & ¬
      "<tr>" & return & (my make_headers()) as string
    -- end page
    set endHTML to "</tr>" & return & "</table>" & return & "</body></html>"

    -- init main container
    set html_contents to ""
    -------------------------------------------------------
    -- S T A R T  T H E  P A G E 
    -------------------------------------------------------

    my add_to_contents(startHTML)

    repeat with thisTrack in allTracks -- do each track for each row

      my add_to_contents(startNewRow)

      if do_number is 2 then my add_another_TD(thisTrack's index as string)

      my add_another_TD(thisTrack's name) -- must always appear!

      if myChoices contains "Artist" then my add_another_TD(thisTrack's artist)

      if myChoices contains "Album" then my add_another_TD(thisTrack's album)

      if myChoices contains "Composer" then my add_another_TD(thisTrack's composer)

      if myChoices contains "Genre" then my add_another_TD(thisTrack's genre)

      if myChoices contains "Grouping" then my add_another_TD(thisTrack's grouping)

      if myChoices contains "Rating" then my add_another_TD(thisTrack's rating)

      if myChoices contains "Size" then -- size calculation
        my add_another_TD(my calc_size(thisTrack's size))
      end if

      if myChoices contains "Time" then my add_another_TD(thisTrack's time as string)

      if myChoices contains "Track Number" then my add_another_TD(thisTrack's track number as string)

      if myChoices contains "Track Count" then my add_another_TD(thisTrack's track count as string)

      if myChoices contains "Year" then my add_another_TD(thisTrack's year as string)

      if myChoices contains "Date" then
        my add_another_TD(my fix_date_string(thisTrack's modification date))
      end if

      if myChoices contains "Date Added" then
        my add_another_TD(my fix_date_string(thisTrack's date added))
      end if

      if myChoices contains "Bit rate" then my add_another_TD(thisTrack's bit rate as string)

      if myChoices contains "Sample rate" then my add_another_TD(thisTrack's sample rate as string)

      if myChoices contains "Volume" then my add_another_TD(thisTrack's volume adjustment as string)

      if myChoices contains "Kind" then my add_another_TD(thisTrack's kind)

      if myChoices contains "EQ" then my add_another_TD(thisTrack's EQ)

      if myChoices contains "Comment" then my add_another_TD(thisTrack's comment)

      if myChoices contains "Location" then
        set myLocation to (thisTrack's location as text)
        if myLocation is "missing value" then
          set myLocation to "<i>not available on local drive</i>"
        end if
        my add_another_TD(myLocation)
      end if

    end repeat

    my add_to_contents(endHTML)
    -- contents now assembled
  end tell -- iTunes

  -------------------------------------------------------
  -- S A V E  F I L E & E N D
  -------------------------------------------------------

  my Make_The_File(file_name, html_contents as string)
  set dMes to return & return & "Would you like to view the exported HTML file?"
  set myEnding to (display dialog "Done!" & dMes buttons {"Done", "Yes"} default button 2 with icon 1 giving up after 30)
  if button returned of myEnding is "Yes" or gave up of myEnding is true then
    tell application "TextEdit"
      activate
      try
        open (file_name as alias)
      on error errMs
        display dialog errMs buttons {"Cancel"}
      end try
    end tell
  end if -- button is "Done"
end if -- iTunes not running

-------------------------------------------------------
-- S U B R O U T I N E S ----------------------------
-------------------------------------------------------
-- create file in Finder
to Make_The_File(file_name, cont)
  try
    copy (open for access file_name with write permission) to fileRef
    write cont to fileRef
    --set eof of fileRef to (length of cont)
    close access fileRef
  on error m number n
    try
      close access fileRefr
    end try
    if (n is equal to -48) then
      --display dialog "File exists"
      do shell script "rm " & quoted form of POSIX path of file_name
      my Make_The_File(file_name, cont)
    else
      display dialog "There has been an error creating the file:" & return & return & m & return & "error number: " & n buttons {"Cancel"}
    end if
  end try
end Make_The_File

-- choose file
to get_the_file_name()
  set file_name to (choose file name with prompt ¬
    "Enter a name for the exported HTML file" default name ((thePlaylist's name as text) & ".html"))
  if file_name is false then error number -128 -- cancel
  --return file_name
end get_the_file_name

-- add TD stuff to eventual contents
to add_another_TD(x)
  if x is "" then set x to "<i>n/a</i>"
  my add_to_contents(TDopen & x & TDclose)
end add_another_TD

-- add text to eventual contents
to add_to_contents(x)
  if x is "" then set x to "&nbsp;"
  copy (html_contents & x & return) as string to html_contents
end add_to_contents

-- construct headers based on user selection
to make_headers()
  set do_number to 1
  set myNewHeaders to ""
  if myChoices starts with "Play Order" then
    set myNewHeaders to THopen & "#" & THclose
    --   copy items 2 thru -1 of myChoices to myChoices
    set do_number to 2
  end if
  set myNewHeaders to myNewHeaders & THopen & "Title" & THclose
  repeat with i from do_number to (count of myChoices)
    copy item i of myChoices to thisHeader
    set myNewHeaders to myNewHeaders & return & THopen & thisHeader & THclose
  end repeat

  return myNewHeaders
end make_headers

-- abbreviate date strings
to fix_date_string(x)
  set dateList to (my TextToList((x) as string, " "))
  set myDateAdded to ((((get characters 1 thru 3 of item 1 of dateList) as string) & ¬
    ", " & ¬
    (get characters 1 thru 3 of item 2 of dateList) as string) & ¬
    " " & (item 3 of dateList) & ¬
    " " & ¬
    (item 4 of dateList) & ¬
    " " & ¬
    (get characters 1 thru -4 of item 5 of dateList) as string) & ¬
    (item 6 of dateList) as string
  return myDateAdded as string
end fix_date_string

-- obligatory text->list,list->text GREAT SUBROUTUNES
on TextToList(theText, theDelimiter)
  set saveDelim to AppleScript's text item delimiters
  try
    set AppleScript's text item delimiters to {theDelimiter}
    set theList to every text item of theText
  on error errStr number errNum
    set AppleScript's text item delimiters to saveDelim
    error errStr number errNum
  end try
  set AppleScript's text item delimiters to saveDelim
  return (theList)
end TextToList

on ListToText(theList, theDelimiter)
  set saveDelim to AppleScript's text item delimiters
  try
    set AppleScript's text item delimiters to {theDelimiter}
    set theText to theList as text
  on error errStr number errNum
    set AppleScript's text item delimiters to saveDelim
    error errStr number errNum
  end try
  set AppleScript's text item delimiters to saveDelim
  return (theText)
end ListToText

to calc_total_time(totalSeconds)
  set theHour to totalSeconds div 3600
  if theHour is not 0 then
    set theHour to (theHour as string) & ":"
  else
    set theHour to ""
  end if
  set theMinutes to (totalSeconds mod 3600) div 60
  if theMinutes is not 0 then
    if theMinutes is less than 10 then set theMinutes to "0" & (theMinutes as string)
    set theMinutes to (theMinutes as string) & ":"
  else
    set theMinutes to "00:"
  end if
  set theSeconds to totalSeconds mod 60
  if theSeconds is less than 10 then set theSeconds to "0" & (theSeconds as string)
  -- gets the number of seconds after the minute
  return theHour & theMinutes & theSeconds as string
end calc_total_time

-- below is from SIZE OF FINDER SELECTION
-- ©1998 Sal Soghoian, Apple Computer
-- slightly modified for this script -- I have used a factor of 1024 and 1048576
-- but I am not completely happy with any results; they do not match what
-- is in iTunes' display exactly. However, there is less of a difference
-- created in this version of the script than in previous
to calc_size(x)
  if x > 1.0E+9 then
    set a to (x div 1.0E+9)
    set b to (x mod 1.0E+9) div 10000000 -- notice NOT 100000000
    set b to (round (b / 10) rounding up)
    if b > 9 then set b to 9
    set x to (a & "." & b as string) & " GB"
  else if x > 1048576 then
    set a to (x div 1048576)
    set b to (x mod 1048576) div 10000 -- notice NOT 100000
    set b to (round (b / 10) rounding up)
    if b > 9 then set b to 9
    set x to (a & "." & b as string) & " MB"
  else if x > 1024 then
    set a to (x div 1024)
    set b to (x mod 1024) div 10 -- notice NOT 100
    set b to (round (b / 10) rounding up)
    if b > 9 then set b to 9
    set x to (a & "." & b as string) & " KB"
  else
    set x to x & " Bytes"
  end if
  return x
end calc_size

nguồn: http://dougscripts.com/067 Cảm ơn Doug Adams rất nhiều vì tất cả công việc của anh ấy trên các kịch bản này


0

có một cách đơn giản hơn, nó đã làm việc cho tôi.

sử dụng applescript.

có một siite được gọi là dousscript ( http://dougscripts.com ) có rất nhiều tập lệnh và các trình trợ giúp khác xung quanh itunes.

tôi nghĩ rằng cái phù hợp nhất với nhu cầu của bạn sẽ là cái này http://dougscripts.com/067


1
Thật không may, đây dường như là một AppleScript được biên dịch cho PPC, nó sẽ không chạy trên các mẫu máy Mac hiện tại.
nohillside

ok khi tôi là @home tôi sẽ xem mac của tôi và hy vọng kịch bản ở đó đã được chuyển đổi thành intel. Tôi sẽ cho bạn biết nếu tôi có kịch bản.
konqui

Nếu bây giờ nhìn qua nó. Script của tôi vẫn hoạt động, nhưng tôi không sử dụng One "Xuất ra HTML" mà tôi sử dụng "Xuất ra bảng HTML".
konqui

Bạn có thể sửa các liên kết trong câu trả lời của bạn sau đó xin vui lòng?
nohillside

1
nếu sửa chữa liên kết cũng nếu thêm một câu trả lời mới với tập lệnh trong đó. hy vọng điều này cũng có hiệu quả với bạn
konqui 16/11/13
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.