Làm thế nào để bạn chỉ hiển thị album hoàn chỉnh trong iTunes 11?


5

iTunes 11 dường như xoay quanh màn hình hiển thị cho bạn tất cả các album khác nhau mà bạn sở hữu. Tuy nhiên, phần lớn các album iTunes đang hiển thị cho tôi là những album mà tôi chỉ sở hữu một bài hát và điều đó gây khó khăn cho việc tìm những album thực sự hoàn chỉnh.

Trong iTunes 11, làm cách nào để lọc các album được hiển thị trong ngăn Album?

Câu trả lời:


0

Không có cách nào để làm điều đó, than ôi. Gợi ý này hiển thị một AppleScript có thể tạo danh sách phát từ tất cả các album hoàn chỉnh, nhưng nếu bạn có nhiều album, nó có thể quá tải.


2
Thật không may là không có cách nào dễ dàng hơn để làm điều này. Cảm ơn vì sự trả lời.
sffc

2

Tạo danh sách phát thông minh với bộ lọc sau - Nhận xét chứa Album đầy đủ. Đối với mỗi album tôi muốn thêm, tôi nhấp vào Nhận thông tin và thêm Album đầy đủ vào trường nhận xét1

Bạn có thể tạo danh sách phát chứa tất cả các album đầy đủ trong thư viện của mình bằng AppleScript. Mã dưới đây chỉ là một sửa đổi nhỏ cho tập lệnh được liên kết trong câu trả lời của Kirk để nó tạo một danh sách phát thay vì một danh sách cho mỗi album. Nó chậm (có thể mất 5 phút để chạy qua thư viện của tôi) và rất nhạy cảm với bất kỳ sự thiếu chính xác siêu dữ liệu nào, nhưng nó hoạt động với tôi.

-- Creates one playlist of all full albums you have in iTunes
-- Set the playlistPrefix and playlistSuffix as desired before running

-- Original script by duozmo on Ask Different
-- http://hints.macworld.com/article.php?story=20130201061128257
-- http://apple.stackexchange.com/a/77626

-- Based on code by Brad Campbell
-- http://www.bradcampbell.com/2009/05/26/make-a-whole-album-playlist-in-itunes/

tell application "iTunes"
  set albumPlaylistName to "Full Albums"
  -- Create playlist
  if user playlist albumPlaylistName exists then
    try
      delete tracks of user playlist albumPlaylistName
    end try
  else
    make new user playlist with properties {name:albumPlaylistName}
  end if

  set albumBuckets to {} as list
  set allSongs to (every track of library playlist 1 whose enabled is true and podcast is false and kind contains "audio") as list

  -- Find all partial albums in iTunes
  repeat with currentTrack in allSongs
    set albumName to album of currentTrack as text
    set artistName to artist of currentTrack as text

    -- First check for missing values, then perform integer comparison
    -- Zero is on the left to force interger type coercion, just in case
    if album of currentTrack is not missing value and 0 is less than length of albumName then
      if artist of currentTrack is not missing value and 0 is less than length of artistName then
        if track number of currentTrack is not missing value and 0 is less than track number of currentTrack then
          if track count of currentTrack is not missing value and 0 is less than track count of currentTrack then
            if albumBuckets does not contain album of currentTrack then
              copy album of currentTrack to the end of albumBuckets
            end if
          end if
        end if
      end if
    end if

  end repeat

  repeat with currentAlbum in albumBuckets
    set albumSongs to (every track of library playlist 1 whose album is currentAlbum)
    set firstTrack to first item of albumSongs

    -- Filter album list to act only on full albums
    if (count of albumSongs) is equal to track count of first item of albumSongs and 1 is less than (count of albumSongs) then
      -- This is a full album, construct the playlist

      -- Sort tracks by track number
      set albumSongsSorted to {} as list
      repeat with i from 1 to (count of albumSongs)
        repeat with trk in albumSongs
          if track number of trk is i then
            set nextSong to trk
            copy nextSong to the end of albumSongsSorted
          end if
        end repeat
      end repeat

      try
        repeat with trk in albumSongsSorted
          duplicate trk to user playlist albumPlaylistName
        end repeat
      end try
    end if
  end repeat

  display dialog albumPlaylistName & " playlist created!"
end tell

Một lựa chọn khác là sử dụng Album đầy đủ ngẫu nhiên của Doug kịch bản nếu bạn chỉ muốn iTunes hoạt động như một bộ đổi CD ở chế độ phát album.


Trong iTunes 12.8, tôi gặp lỗi 'loại đối tượng không xác định'. Điều này có thể được khắc phục bằng cách xóa mệnh đề 'podcast khỏi set allSongs hàng. Dòng mới phải là set allSongs to (every track of library playlist 1 whose enabled is true and kind contains "audio") as list
Quantum7
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.