Dịch mã nguồn tiếng Anh của bạn sang tiếng nước ngoài [đã đóng]


66

Tôi đã nhận thấy rằng có một số lượng ngôn ngữ máy tính không cân xứng dựa trên tiếng Anh. Tôi đề nghị khắc phục điều này bằng cách dịch các ngôn ngữ máy tính hiện có sang tiếng nước ngoài!

 • Chọn ngôn ngữ máy tính sử dụng từ khóa / chức năng tiếng Anh
 • Chọn bất kỳ ngôn ngữ tự nhiên * nào khác ngoài tiếng Anh
 • Viết chương trình dịch mã nguồn của chính nó hoặc bất kỳ chương trình nào khác được viết bằng cách sử dụng cùng một tập hợp từ khóa / hàm sang ngôn ngữ khác
 • Đăng mã nguồn và đầu ra (mã dịch)

Bắt đầu bài viết của bạn với một cái gì đó như:

CƠ BẢN, tiếng Pháp

hoặc là

CƠ BẢN, Pháp - FONDAMENTAL

Bạn không cần phải dịch tên ngôn ngữ nếu bạn không muốn, nó chỉ để cho vui thôi!

Bạn không phải dịch tất cả các từ khóa / chức năng trong ngôn ngữ bạn đã chọn, chỉ những từ khóa bạn thực sự sử dụng trong mã nguồn của mình. Chẳng hạn, PHP có hàng ngàn nên bạn chắc chắn không cần phải dịch tất cả! Ngoài ra, nếu bạn sử dụng bất kỳ bình luận nào, hãy cố gắng hết sức để dịch chúng! Sau khi chương trình của bạn kết thúc, sẽ không có từ tiếng Anh dễ nhận biết, trừ khi chúng phù hợp với ngoại ngữ. Các từ trong chuỗi cũng nên được dịch (có nghĩa là chương trình dịch của bạn sẽ không hoạt động với mã nguồn tiếng Anh nữa, ngay cả khi nó có thể được chạy!). Hy vọng rằng chương trình của bạn sẽ có ý nghĩa với một lập trình viên nói ngôn ngữ khác!

Ví dụ, if () {} elseif () {} else {}có thể trở thành si () {} sinonsi () {} sinon {}tiếng Pháp! Nếu bạn đang dịch Perl's elsifsang tiếng Pháp, có thể bạn sẽ bỏ thứ hai ntheo cách thứ hai eđược bỏ bằng tiếng Anh : sinosi. Trong tiếng Pháp khác nhiều khả năng sẽ là AUTRE nhưng thay thế Sinon ( hoặc nếu không , nếu không thì ) cảm thấy đẹp hơn đối với tôi!

Sáng tạo! Hãy cố gắng nắm bắt cảm giác của cả máy tính và ngôn ngữ tự nhiên! Các ngôn ngữ như Brainfuck, CJam, v.v. không có mã thông báo tiếng Anh không thể được sử dụng. Các ngôn ngữ như BASIC hoặc COBOL phù hợp hơn nhiều. Sử dụng tên biến có ý nghĩa và dịch chúng quá trừ khi ngôn ngữ của bạn không hỗ trợ tên biến có thể là từ tiếng Anh.

Bạn có thể đăng nhiều câu trả lời, một câu trả lời cho mỗi kết hợp máy tính / ngôn ngữ tự nhiên. Bạn không được sử dụng thư viện hoặc công cụ bên ngoài để thực hiện dịch thuật! Mã của bạn nên tự dịch, không gọi thứ gì khác dịch! Đây không phải là Code Golf! Nếu chương trình của bạn nhận bất kỳ đầu vào nào, nó chỉ phải là mã nguồn của chính nó, nếu nó đọc từ đĩa thì nó chỉ có thể là tệp nguồn, v.v.

* Với mục đích của thử thách này, tôi sẽ coi Esperanto, Lojban, Volapük, Interlingua, v.v. là ngôn ngữ tự nhiên. Bạn không thể phát minh ra ngôn ngữ của riêng bạn cho thử thách này!

Tôi đã thêm một quy tắc để ngăn chặn các quines rõ ràng. Bạn có thể chọn bất kỳ tập hợp con của từ khóa / chức năng - thậm chí tất cả chúng - để dịch. Chương trình của bạn phải có khả năng tự dịch ở mức tối thiểu, tức là nếu nguồn ban đầu của bạn bao gồm từ printđó thì thêm print(42)bất cứ nơi nào vào mã đầu vào (không phải chính chương trình của bạn) vẫn sẽ tạo ra kết quả chính xác.

Ví dụ:

function translate() {
 ...
}
print(translate());

có thể trở thành

fonction traduire() {
 ...
}
imprimer(traduire());

Nếu đầu vào được thay đổi thành

print(42);
function translate() {
 ...
}
print(translate());
print(42);

các đầu ra sau đó nên trở thành

imprimer(42);
fonction traduire() {
 ...
}
imprimer(traduire());
imprimer(42);

4
"In" sẽ trở thành "tạm dừng" (như trong "máy in"), chứ không phải "empreinte" (như trong "dấu chân") :)
Quentin

4
@Quentin Tôi chưa bao giờ khẳng định đó là tiếng Pháp tốt!
CJ Dennis

13
Tôi nghĩ thật tệ khi Excel có hỗ trợ ngôn ngữ bản địa .. :(. Làm cho các công thức gỡ lỗi trở nên khó khăn hơn nhiều
Mave

1
@Quentin Bây giờ tôi đang tự hỏi liệu các động từ tiếng Pháp có nên sử dụng mệnh lệnh thay vì nguyên từ không. Vấn đề duy nhất là tiếng Pháp của tôi không đủ tốt cho điều đó!
CJ Dennis

3
@CJDennis Trong mã giả tiếng Pháp Tôi luôn thấy sự nguyên bản, nhưng tôi có thể giúp một tay nếu cần: p
Quentin

Câu trả lời:


67

Python, tiếng Hy Lạp Koine - --Πύθω

Ngôn ngữ lập trình yêu thích của tôi, bằng tiếng nước ngoài yêu thích của tôi - hoàn hảo! Và nó không làm tổn thương rằng tên đó đã là tiếng Hy Lạp .

Chương trình dịch trong Python 3 (cảm ơn vì đã hỗ trợ Unicode gốc):

with open(__file__, encoding="utf-8") as f:
  code = f.read()

replacements = [
  ("print", "γραψάτω"),
  ("input", "λαβέτω"),
  ("read", "ἀναγνώτω"),
  ("open", "ἀνεῳξάτω"),
  ("file", "βιβλίον"),
  ("import", "εἰσενεγκάτω"),
  ("encoding", "τύπος"),
  ("code", "λόγοι"),
  ("replacements", "νεόλογοι"),
  ("location", "τόπος"),
  ("old", "παλαιόν"),
  ("new", "νέον"),
  ("find", "εὑρέτω"),
  ("replace", "ἀλλαξάτω"),
  ("for", "ἕκαστον"),
  ("while", "ἐν τῷ"),
  ("elif", "εἰ δὲ"),
  ("if", "εἰ"),
  ("else", "εἰ δὲ μή"),
  ("is not", "οὐκ ἔστιν"),
  ("is", "ἔστιν"),
  ("not in", "οὐκ ἐν"),
  ("in", "ἐν"),
  ("and", "καὶ"),
  ("or", "ἢ"),
  ("not", "οὐ"),
  ("with", "μετὰ"),
  ("as", "ὡς"),
  ("re", "ῥλ"),
  ("sys", "σύς"),
  (":", "·"),
  ("ph", "φ"),
  ("th", "θ"),
  ("ch", "χ"),
  ("ps", "ψ"),
  ("a", "α"),
  ("b", "β"),
  ("c", "κ"),
  ("d", "δ"),
  ("e", "ε"),
  ("f", "φ"),
  ("g", "γ"),
  ("h", ""),
  ("i", "ι"),
  ("j", "ι"),
  ("k", "κ"),
  ("l", "λ"),
  ("m", "μ"),
  ("n", "ν"),
  ("o", "ο"),
  ("p", "π"),
  ("r", "ρ"),
  ("s ", "ς "),
  ("s.", "ς."),
  ("s,", "ς,"),
  ("s·", "ς·"),
  ("s", "σ"),
  ("t", "τ"),
  ("u", "ου"),
  ("v", "ου"),
  ("w", "ου"),
  ("x", "ξ"),
  ("y", "υ"),
  ("z", "ζ")
  ]

for old, new in replacements:
  if old == "for":
    location = 0
    while old in code[location:]:
      location = code.find(old, location)
      if code[location+3] != '"':
        location = code.find("in", location)
        code = code[:location] + "ἐκ" + code[location+2:]
      else:
        location += 1
  code = code.replace(old, new)

print(code)

Kết quả tự chạy mã (với danh sách dịch lớn được điều chỉnh lại):

μετὰ ἀνεῳξάτω(__βιβλίον__, τύπος="ουτφ-8") ὡς φ·
  λόγοι = φ.ἀναγνώτω()

νεόλογοι = [
  ("γραψάτω", "γραψάτω"),
  ("λαβέτω", "λαβέτω"),
  ("ἀναγνώτω", "ἀναγνώτω"),
  ...
  ]

ἕκαστον παλαιόν, νέον ἐκ νεόλογοι·
  εἰ παλαιόν == "ἕκαστον"·
    τόπος = 0
    ἐν τῷ παλαιόν ἐν λόγοι[τόπος·]·
      τόπος = λόγοι.εὑρέτω(παλαιόν, τόπος)
      εἰ λόγοι[τόπος+3] != '"'·
        τόπος = λόγοι.εὑρέτω("ἐν", τόπος)
        λόγοι = λόγοι[·τόπος] + "ἐκ" + λόγοι[τόπος+2·]
      εἰ δὲ μή·
        τόπος += 1
  λόγοι = λόγοι.ἀλλαξάτω(παλαιόν, νέον)

γραψάτω(λόγοι)

Koine Hy Lạp đã 2000 tuổi, vì vậy thật thú vị khi dịch thuật ngữ lập trình. Đây là một vài trong số yêu thích của tôi:

 • βνν = "cuộn" ( file)
 • γραψάτω = "viết" ( print)
 • λαβέτω = "lấy" ( input)
 • εἰσεεἰσε = "mang vào" ( import)
 • τύςς = "mẫu, loại" ( encoding)
 • λόγοι / εόλεόλγιι = "từ" / "từ mới" ( code/ replacements)
 • ἕκστν ... ἐκ = "mỗi ... từ" ( for ... in)
 • ... εἰ δὲ ... εἰ δὲ = "nếu ... nhưng nếu ... nhưng nếu không" ( if ... elif ... else)
 • ἐἐ nghĩa đen là "trong", nhưng trong một số ngữ cảnh nhất định, nó có thể là một thành ngữ cho "khi, trong khi"
 • "Biểu thức chính quy" trở thành α λ , "câu nói hợp lý / hợp lý"; do đó, tên viết tắt reῥλ

Hầu hết các từ cũng có thể được tìm thấy bằng cách tìm kiếm trên Wiktionary .

Một số tính năng nổi bật khác:

 • Lập trình bằng tiếng Anh sử dụng một loạt các động từ mệnh lệnh ( print, read, replace). Tôi nghi ngờ người Hy Lạp cổ đại sẽ cảm thấy hơi ngu ngốc khi nói chuyện với máy tính như thế này, vì vậy tôi đã khiến họ trở thành tất cả các mệnh lệnh của người thứ ba : "nó phải in", "nó phải đọc", "nó phải thay thế".
 • Dấu câu Hy Lạp hơi khác so với tiếng Anh. Tôi đã không quá nhiệt tình với điều này, vì tôi không chắc chắn nên thay thế dấu ngoặc vuông và dấu gạch dưới bằng gì, nhưng tôi đã trao đổi dấu hai chấm cho ano teleia hoặc "giai đoạn cao" ( ·).
 • Đối với các từ không có trong danh sách, tôi chắc chắn cũng sẽ chuyển ngữ tất cả các chữ cái viết thường. Không phải lúc nào cũng có sự tương ứng một-một; vì vậy, ví dụ, utfbiến thành ουτφ- những âm thanh giống như "ootf" nếu bạn cố gắng phát âm nó.

Điều này vẫn còn rất nhiều để được ngữ pháp mong muốn. Tiếng Hy Lạp là một ngôn ngữ dễ bị tổn thương hơn nhiều so với tiếng Anh và mã của tôi không đủ tinh vi để có được tất cả các trường hợp và con số đúng. Ví dụ, ἕκαστον παλαιόν, νέον ἐκ νεόλογοι phải đọc ἐκ νεολόγ ων , với đối tượng của giới từ trong trường hợp sở hữu cách. Tuy nhiên, tôi không sắp đặt nhiều thời gian vào việc này! Cái nhìn là đủ Hy Lạp (ít nhất là với mắt chưa được đào tạo) và các giai đoạn cao thêm một liên lạc tốt đẹp. Nói chung, tôi khá hài lòng với kết quả.


4
Nó trông giống như Hy Lạp với tôi! Tôi không hiểu tiếng Hy Lạp nhưng có vẻ như bạn đã gặp một số rắc rối để hiểu đúng ngữ pháp, vậy là xong! Bạn có phiền bao gồm một vài dòng từ danh sách dịch của bạn?
CJ Dennis

Tôi vẫn chỉ thấy νεόλογοι = [...]. Bạn có thể đặt một vài dòng trong đó không? Không cần cho toàn bộ danh sách!
CJ Dennis

Đúng, nó không thú vị lắm nhưng nó cho thấy toàn bộ đầu ra!
CJ Dennis

Không phải bản dịch phải để các hằng chuỗi một mình và chỉ dịch từ khóa (và có thể cả tên biến)?
kasperd

@kasperd Au contraire : Words in strings should be translated too.
DLosc

65

, Trung Quốc -

Thịt gà khó sử dụng hơn tôi nghĩ.

Không có một dòng mới. Nhưng trận chung kết chickenchỉ để đánh dấu sự kết thúc của chương trình này, có thể được thay thế bằng một dòng trống.

Tôi đang sử dụng trình thông dịch này , nó in thêm một dòng mới và không thể bị loại bỏ. Vì vậy, đầu ra có thêm một dòng so với bản gốc và điều đó có thể làm cho chương trình Gà bị hỏng. Tôi hy vọng điều này sẽ không làm cho nó không hợp lệ.

Nó đã sử dụng một số thủ thuật như lấy một chuỗi rỗng từ chỉ số -1 của đầu vào và phát hiện EOF bằng cách so sánh với các chuỗi trống. Tôi cũng đã sử dụng comparelệnh để loại bỏ các mục không sử dụng trong ngăn xếp, mà không quan tâm đến loại. Họ có thể không làm việc trong các thông dịch viên khác. Và nó in chuỗi dưới dạng byte UTF-8, trong đó các trình thông dịch khác có thể hỗ trợ in trực tiếp các ký tự Unicode.

chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken

chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken

chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken

chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken

chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken
chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken

chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken

chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken chicken
chicken chicken chicken chicken chicken chicken


chicken

Sử dụng lệnh này để chạy mã này:

bin/chicken "`<file`" <file

trong đó đủ kỳ lạ, cái đầu tiên filelà cho đầu vào và cái thứ hai là cho mã.

Đầu ra (tiếng Trung không sử dụng khoảng trắng giữa các từ):

鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡

鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡

鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡

鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡

鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡
鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡

鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡

鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡


鸡

Chương trình này thay thế hbằng , để lại các dòng mới không bị ảnh hưởng và bỏ qua mọi thứ khác.

Và như bạn thấy, nó có thể dịch mọi chương trình Gà hợp lệ.


3
Bạn biết điều này khiến tôi nghĩ
về--

5
Ừm! Gà Trung Quốc! Tôi nghĩ đầu ra dễ hiểu hơn chương trình gốc! Có ai khác cảm thấy muốn mang đi bây giờ?
CJ Dennis

2
Thoải mái làm việc, Jimmy .
Alex A.

18
@AlexA. Thay đổi tên người dùng của tôi sau đó.
jimmy23013


36

C ++, Latin - C Plus Plus

Vâng, đó là một bản dịch thực tế của tên ngôn ngữ. Họ không có dấu cộng, nhưng họ đã cho chúng tôi từ cộng.

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

static const char *reposita[][2] = {
  // Miscellanea
  {"iostream",  "flumineie"},    // flumine inducto/educto
  {"ofstream",  "fluminele"},    // flumine limae educto
  {"ifstream",  "flumineli"},    // flumine limae inducto
  {"fstream",   "fluminel"},    // flumine limae
  {"std",     "cmn"},       // commune
  {"string",   "chorda"},
  {"empty",    "vacuum"},
  {"size_t",   "t·amplitudinis"}, // typus amplitudinis
  {"find",    "inveni"},
  {"npos",    "posn"},      // positio nulla
  {"replace",   "repone"},
  {"main",    "primor"},
  {"getline",   "sumelinea"},

  // Verba gravia
  {"alignas",       "ordinasicut"},
  {"alignof",       "ordinatio"},
  {"asm",         "cns"},       // construere
  {"auto",        "modic"},      // modicum
  {"bool",        "bic"},       // bicolore
  {"break",        "erumpe"},
  {"case",        "res"},
  {"catch",        "capta"},
  {"char16_t",      "t·littxvi"},    // typus litterae
  {"char32_t",      "t·littxxxii"},
  {"wchar_t",       "t·littv"},     // typus litterae vadae
  {"char",        "litt"},      // littera
  {"class",        "genus"},
  {"constexpr",      "dictconst"},    // dictum constante
  {"const_cast",     "funde·const"},   // funde constanter
  {"continue",      "procede"},
  {"decltype",      "typusdecl"},    // typus declaratus
  {"default",       "ultima"},
  {"delete",       "abole"},
  {"for",         "cum"},
  {"if",         "si"},
  {"struct",       "aedif"},      // aedificium
  {"double",       "biforme"},
  {"do",         "fac"},
  {"dynamic_cast",    "funde·impigre"},
  {"else",        "alter"},
  {"explicit",      "directum"},
  {"export",       "expone"},
  {"false",        "falsum"},
  {"float",        "nante"},
  {"friend",       "amicus"},
  {"goto",        "iad"},
  {"inline",       "inlinea"},
  {"long",        "longum"},
  {"mutable",       "mutabilis"},
  {"namespace",      "plaganominis"},
  {"new",         "novum"},
  {"noexcept",      "sineexim"},    // sine eximibus
  {"nullptr",       "sgnnullum"},    // signum nullum
  {"private",       "privata"},
  {"protected",      "protecta"},
  {"public",       "publica"},
  {"register",      "arca"},
  {"reinterpret_cast",  "funde·revertendo"},
  {"return",       "redde"},
  {"short",        "breve"},
  {"unsigned",      "sine·signo"},
  {"signed",       "signo"},
  {"sizeof",       "amplitudo"},
  {"static_assert",    "autuma·stant"},  // autuma stantiter
  {"static_cast",     "funde·stant"},   // funde stantiter
  {"static",       "stante"},
  {"switch",       "furca"},
  {"template",      "exemplar"},
  {"this",        "hoc"},
  {"thread_local",    "ligamen·loci"},
  {"throw",        "iaci"},
  {"true",        "verum"},
  {"try",         "tempta"},
  {"typedef",       "typumdes"},    // typum designa
  {"typeid",       "signumtypi"},
  {"typename",      "nomentypi"},
  {"union",        "iugum"},
  {"using",        "utente"},
  {"virtual",       "virtuale"},
  {"void",        "inane"},
  {"volatile",      "volatilis"},
  {"while",        "dum"},

  // Numeri
  {"0",  "nihil"},
  {"1",  "i"},
  {"2",  "ii"},

  // Miscellanea
  {"length",   "longitudo"}
};

static void omnesRepone(string& chorda, const string& de, const string& ad) {
  if (de.empty()) {
    return;
  }
  size_t index = 0;
  while ((index = chorda.find(de, index)) != string::npos) {
    chorda.replace(index, de.length(), ad);
    index += ad.length();
  }
}

int main(int narg, const char * varg[]) {

  ifstream limaArchetypa(varg[1]);
  ofstream limaTransferenda(varg[2]);

  int elementa = sizeof(reposita) / sizeof(reposita[0]);
  string linea;
  while (getline(limaArchetypa, linea)) {
    for (int index = 0; index < elementa; ++index) {
      omnesRepone(linea, reposita[index][0], reposita[index][1]);
    }
    limaTransferenda << linea << "\n";
  }
  return 0;
}

Ghi chú:

 • Đưa tệp đầu vào và đầu ra trên dòng lệnh
 • Dịch tất cả các từ khóa
 • Tôi đã không viết một trình phân tích cú pháp số La Mã đầy đủ nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất sẽ tốt hơn khi dịch các số có trong nguồn ( nihil , iii )
 • Tôi đã không đi vào con đường dịch các biểu tượng được sử dụng trong C ++, có vẻ như là một con giun khổng lồ
 • Các từ khóa const, enum, int, và operatorkhông thay đổi. Bây giờ họ là viết tắt của constante , enumeratum , integrumtoán tử .
 • Tôi không nghĩ rằng những người La Mã sẽ vào _như một chia từ, vì vậy tôi sử dụng interpuncts .
 • Bản dịch rất ngu ngốc và không hiệu quả, bỏ qua ranh giới từ, v.v.

Đầu ra:

#include <flumineie>
#include <fluminel>

utente plaganominis cmn;

stante const litt *reposita[][ii] = {
  // (redacta)
};

stante inane omnesRepone(chorda& chorda, const chorda& de, const chorda& ad) {
  si (de.vacuum()) {
    redde;
  }
  t·amplitudinis index = nihil;
  dum ((index = chorda.inveni(de, index)) != chorda::posn) {
    chorda.repone(index, de.longitudo(), ad);
    index += ad.longitudo();
  }
}

int primor(int narg, const litt * varg[]) {

  flumineli limaArchetypa(varg[i]);
  fluminele limaTransferenda(varg[ii]);

  int elementa = amplitudo(reposita) / amplitudo(reposita[nihil]);
  chorda linea;
  dum (sumelinea(limaArchetypa, linea)) {
    cum (int index = nihil; index < elementa; ++index) {
      omnesRepone(linea, reposita[index][nihil], reposita[index][i]);
    }
    limaTransferenda << linea << "\n";
  }
  redde nihil;
}

Không nên "chuỗi" được dịch là "catena", như trong các ngôn ngữ Lãng mạn hiện đại?
200_success

Phụ thuộc vào cảm giác của bạn.
Lu-ca

6
Hay đúng hơn, bạn cảm thấy lãng mạn như thế nào.
Alex A.

1
Tôi nghĩ rằng bạn đã bỏ lỡ "trống rỗng".
Pakk

1
Cảm ơn. Tôi lấy một chiếc lá ra khỏi cuốn sách của @ Vioz-và sử dụng 'inane' cho khoảng trống, để tôi có thể sử dụng 'chân không' để trống.
Luke

25

JavaScript (NodeJS) - tiếng Do Thái

Phương pháp mã hóa của tôi khá giống với chương trình Python của DLosc : Nó đọc mã nguồn, có một danh sách các mã thông báo và chạy tìm và thay thế.

var file_system = require('fs');
file_system.readFile(__filename, function(error,code){
  if (error) {throw error;}
  code = code.toString();
  var words = {
    'var': 'מש׳',
    'file_system': 'מערכת_קבצים',
    'require': 'דרוש',
    'fs': 'מ״ק',
    'readFile': 'קראקובץ',
    'filename': 'שםקובץ',
    'function': 'תפקיד',
    'error': 'שבוש',
    'code': 'צופן',
    'if': 'אם',
    'throw': 'זרוק',
    'toString': 'למחרוזת',
    'words': 'מילים',
    'word': 'מילה',
    'for': 'לכל',
    'in ': 'ב',
    'replace': 'החלף',
    'RegExp': 'ביטס״ד',
    'console': 'מסוף',
    'log': 'רשום',
    'new (.+)\\(': '$1 חדש(',
    'g': 'ע׳',
    '\'': '',
    ';': '׃'
  }, word;

  for (word in words) {
    code = code.replace(new RegExp(word,'g'), words[word]);
  }
  console.log(code);
});

Điều này cho đầu ra sau:

מש׳ מערכת_קבצים = דרוש(מ״ק)׃
מערכת_קבצים.קראקובץ(__שםקובץ, תפקיד(שבוש,צופן){
  אם (שבוש) {זרוק שבוש׃}
  צופן = צופן.למחרוזת()׃
  מש׳ מילים = {
    מש׳: מש׳,
    מערכת_קבצים: מערכת_קבצים,
    דרוש: דרוש,
    מ״ק: מ״ק,
    קראקובץ: קראקובץ,
    שםקובץ: שםקובץ,
    תפקיד: תפקיד,
    שבוש: שבוש,
    צופן: צופן,
    אם: אם,
    זרוק: זרוק,
    למחרוזת: למחרוזת,
    מילים: מילים,
    מילה: מילה,
    לכל: לכל,
    ב: ב,
    החלף: החלף,
    ביטס״ד: ביטס״ד,
    מסוף: מסוף,
    רשום: רשום,
    (.+)\\(: $1 חדש חדש(,
    ע׳: ע׳,
    \: ,
    ׃: ׃
  }, מילה׃

  לכל (מילה במילים) {
    צופן = צופן.החלף(ביטס״ד חדש(מילה,ע׳), מילים[מילה])׃
  }
  מסוף.רשום(צופן)׃
})׃

Thật không may, SE dường như không thích văn bản RTL. Tôi đã cố gắng tự bọc khối mã ở trên <pre dir="rtl">, nhưng nó đã bị tước. :( Mã thực sự được cho là trông như thế này: (ảnh chụp màn hình của gedit)

mã được hiển thị đúng với định dạng RTL

Một số điều cần lưu ý về văn bản tiếng Do Thái:

 • Phương pháp tiếng Do Thái cho chữ viết tắt (được sử dụng nhiều lần trong mã này) là sử dụng một dấu ngoặc kép ở cuối để viết tắt một từ đơn và dấu ngoặc kép trước chữ cái cuối nếu nó là nhiều từ. Đối với một từ duy nhất, chúng tôi có var, mà tôi dịch là מש', viết tắt của "משתנה" (biến). fs, một từ viết tắt của "hệ thống tập tin", đã được dịch là מ"ק, các chữ cái đầu tiên của "מע ž ים", nhìn thấy ở trên.
 • Tiếng Do Thái không có chữ in hoa / chữ thường. Một vài chữ cái có dạng bình thường / cuối cùng (và, tương ứng), nhưng đó là nó. Vì vậy, trong các từ mashup như "readFile" và "filename", tôi cũng đã trộn lẫn tiếng Do Thái "ק ž TOUR" và "ק TOUR", mặc dù chữ thứ hai kết thúc bằng một chữ cái cuối cùng ở giữa từ.
 • Ở trên không áp dụng cho toString. Trong tiếng Do Thái, giới từ là các chữ cái duy nhất được đặt trước từ này. Vì vậy, nếu "chuỗi" là "מח suất", "thành chuỗi" là "chuỗi". Đó cũng là lý do tại sao trong for..inkhối, inmã thông báo bao gồm khoảng trắng, để nó được gắn vào từ tiếp theo ( word in wordstrở thành מילה במילים).
 • Tôi không thể tái sản xuất này từ máy tính của tôi, nhưng khi tôi đã đi đến translate.google.com từ iPad của tôi và đưa vào regex, nó đã cho tôi trở lại ביטוי סדיר, nghĩa đen là "ra lệnh cho khái niệm". Ồ Tôi đã viết tắt nó thành ב, như của JS RegExp.
 • Các gcờ regex tôi dịch là ע', viết tắt của עולמי, toàn cầu.
 • Lưu ý hình thức regex phức tạp để thay thế new. Đó là bởi vì trong tiếng Do Thái, các tính từ (như "mới" - "") đứng sau danh từ (chẳng hạn như regex). Vì vậy, thay vì new RegExp(), nó sẽ là "RegExp [nghĩa là] new ()`.
 • Tôi đã xóa các dấu ngoặc kép, vì chúng không tồn tại trong tiếng Do Thái cổ điển. Nó chắc chắn làm cho ngữ pháp khó hơn rất nhiều! Tôi vẫn không chắc liệu đó có phải là một quyết định tốt hay không.
 • Có vẻ như tôi đang thay thế tất cả các dấu chấm phẩy chấm dứt bằng dấu hai chấm. Nó thực sự là một U + 05C3 SOF PASUQ , một dấu chấm câu kết thúc một câu trong Kinh Thánh.

Mã này chắc chắn không dịch mọi chương trình JS hợp lệ. Trong thực tế, nó có lẽ chỉ dịch cái này. Nhưng điều đó đủ tốt cho thử thách này. ;)

Nhân tiện, nếu bạn quan tâm đến tiếng Do Thái, hãy làm theo đề xuất của tiếng Do Thái. (Và bỏ phiếu cho các câu hỏi có số điểm <10)! (nguồn: stackexchange.com )
Stack Exchange Q & A đề xuất trang web: Ngôn ngữ tiếng Do Thái


9
Đáng lẽ phải đi với PHP PHP họ đã được T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIMbảo hiểm !
wchargein

2
Dòng cuối cùng của nguồn RTL trông giống như một người đàn ông mặt buồn với bộ râu. :)
Matt Lyons

(vì vấn đề đó, một trong hai lý do tôi đã không chú ý đến nó trên nguồn LTR)
Matt Lyons

@MattLyons Có lẽ bạn không chú ý bằng tiếng Anh vì nó không thực sự giống như vậy.
Scimonster

1
מה bó @proudhaskeller
sagiksp

22

Perl, PigLatin - erlPay

Đầu tiên, chương trình thực tế rất ngắn, vì vậy để chứng minh cách nó hoạt động cho các phần văn bản dài hơn, tôi đã đưa vào một số Thơ Perl như một ví dụ khác về đầu vào / đầu ra. Vì thơ được bao gồm sau dòng END nên nó không thực sự được thực thi.

Thuật toán thực tế khá dễ dàng:

 • Phân tách đầu vào thành mã thông báo trên ranh giới từ
 • Đối với bất kỳ từ nào có ít nhất hai ký tự alpha dịch sang Pig Latin
  • Tìm các phụ âm hàng đầu trong từ
  • di chuyển chúng đến cuối và đặt hậu tố 'ay' lên chúng
 • In mọi thứ. Đầu vào không alpha (và ký tự đơn) không được dịch

#!/usr/bin/perl

while (<>) {
  print map { 
    s/^([bcdfghjklmnpqrstvwxyz]*)([a-z]+)/$2$1ay/i if /[a-z][a-z]/i; $_ 
  } split(/\b/);
}
__END__
# listen (a perl poem)
# Sharon Hopkins
# rev. June 19, 1995
# Found in the "Perl Poetry" section of the Camel book
APPEAL:

listen(please, please);

open yourself, wide;
  join (you, me),
connect (us, together),

tell me.

do something if distressed;

  @dawn, dance;
  @evening, sing;
  read (books, $poems, stories) until peaceful;
  study if able;

  write me if-you-please;

sort your feelings, reset goals, seek (friends, family, anyone);

  do*not*die (like this)
  if sin abounds;

keys (hidden), open (locks, doors), tell secrets;
do not, I-beg-you, close them, yet.

    accept (yourself, changes),
    bind (grief, despair);

require truth, goodness if-you-will, each moment;

select (always), length (of-days)

Đầu ra từ việc chạy chương trình trên chính nó:

#!/usray/inbay/erlpay

ilewhay (<>) {
  intpray apmay { 
    s/^([zbcdfghjklmnpqrstvwxyay]*)([a-z]+)/$2$1ay/i ifay /[a-z][a-z]/i; $_ 
  } itsplay(/\b/);
}
__END__
# istenlay (a erlpay oempay)
# aronShay opkinsHay
# evray. uneJay 19, 1995
# oundFay inay ethay "erlPay oetryPay" ectionsay ofay ethay amelCay ookbay
APPEALay:

istenlay(easeplay, easeplay);

openay ourselfyay, ideway;
  oinjay (ouyay, emay),
onnectcay (usay, ogethertay),

elltay emay.

oday omethingsay ifay istressedday;

  @awnday, anceday;
  @eveningay, ingsay;
  eadray (ooksbay, $oemspay, oriesstay) untilay eacefulpay;
  udystay ifay ableay;

  itewray emay ifay-ouyay-easeplay;

ortsay ouryay eelingsfay, esetray oalsgay, eeksay (iendsfray, amilyfay, anyoneay);

  oday*otnay*ieday (ikelay isthay)
  ifay insay aboundsay;

eyskay (iddenhay), openay (ockslay, oorsday), elltay ecretssay;
oday otnay, I-egbay-ouyay, oseclay emthay, etyay.

    acceptay (ourselfyay, angeschay),
    indbay (iefgray, espairday);

equireray uthtray, oodnessgay ifay-ouyay-illway, eachay omentmay;

electsay (alwaysay), engthlay (ofay-aysday)

2
Pig Latin được coi là một trò chơi ngôn ngữ, không phải là ngôn ngữ tự nhiên. Xem trang Wikipedia tiếng Latin Latin .
Alex A.

5
Tôi cho rằng bạn có thể gọi nó như vậy, mặc dù tôi không chắc rằng thử thách này tăng lên đến mức của một RFP Liên bang khi có liên quan đến hình thức.
Ralph Marshall

3
Tên ngôn ngữ dịch nên là erlPay và tôi sẽ thích nó nếu nó cũng xuất ra __DENAY__. Không nên openayacceptaynên enopayceptacay?
CJ Dennis

1
Thách thức chỉ định "ngoại ngữ". Pig Latin không được tính.
mbomb007

6
Tôi đoán tôi muốn đề nghị tất cả các bạn làm sáng tỏ về khả năng chấp nhận PigLatin như một ngôn ngữ nước ngoài. Nếu bạn không thích giải pháp của tôi, đừng bỏ phiếu cho nó. Tôi tin rằng CJ đủ hạnh phúc với nó, và vì đây chỉ là một bài tập nhỏ thú vị mà tôi đang gắn bó với đầu vào của mình.
Ralph Marshall

17

Visual Basic .Net, tiếng Ba Tư

Tôi đã chọn một ngôn ngữ dài dòng nên sẽ khó hơn. Hóa ra, tôi đã không phải thay đổi ngữ pháp. Các hình thức mã của Ba Tư chỉ là dài dòng.

Imports System.Collections.Generic
Module Translator

Sub Main()
  Dim translation As New Dictionary(Of String, String)
  With translation
    .Add("imports", "وارد‌کردن")
    .Add("system", "دستگاه")
    .Add("collections", "مجموعه")
    .Add("generic", "عمومی")
    .Add("module", "واحد")
    .Add("translator", "مترجم")
    .Add("sub", "زیرروال")
    .Add("main", "اصلی")
    .Add("dim", "بعد")
    .Add("translation", "ترجمه")
    .Add("new", "نو")
    .Add("dictionary", "دیکشنری")
    .Add("string", "رشته")
    .Add("with", "با")
    .Add("add", "افزودن")
    .Add("end", "پایان")
    .Add("file", "فایل")
    .Add("create", "درست‌کردن")
    .Add("readalltext", "خواندن‌کل‌متن")
    .Add("writealltext", "نوشتن‌کل‌متن")
    .Add("io", "ورودی‌خروجی")
    .Add("for", "برای")
    .Add("each", "هر")
    .Add("next", "بعدی")
    .Add("tolower", "به‌کوچک")
    .Add("key", "کلید")
    .Add("value", "مقدار")
    .Add("replace", "جایگزین‌کردن")
    .Add("code", "کد")
    .Add("dispose", "رها‌کردن")
    .Add("and", "و")
    .Add("andalso", "و‌همچنین")
    .Add("byte", "بیت")
    .Add("call", "صدا‌کردن")
    .Add("case", "صورت")
    .Add("catch", "گرفتن")
    .Add("object", "شئ")
    .Add("integer", "عدد")
    .Add("if", "اگر")
    .Add("then", "سپس")
    .Add("goto", "برو‌به")
    .Add("true", "درست")
    .Add("false", "نادرست")
    .Add("exit", "خارج‌شدن")
    .Add("loop", "حلقه")
    .Add("function", "تابع")
    .Add("nothing", "هیچی")
    .Add("else", "در‌غیر‌این‌صورت")
    .Add("try", "سعی‌کردن")
    .Add("or", "یا")
    .Add("orelse", "یا")
    .Add("as", "به‌عنوان")
    .Add("of", "از")
    .Add("in", "در")
  End With
  Dim code As String = System.IO.File.ReadAllText("Code.txt").ToLower()
  For Each k In translation
    code = code.Replace(k.Key, k.Value)
  Next
  System.IO.File.Create("Persian.txt").Dispose()
  System.IO.File.WriteAllText("Persian.txt", code)
End Sub

End Module

Kết quả yêu cầu một trình soạn thảo văn bản từ phải sang trái. Tôi không thể làm cho nó hiển thị đúng ở đây. Nhưng nếu tôi phải hiển thị nó, đây là nó. Đây là một hình ảnh:

mã

Lưu ý: Nó đọc từ một tệp có tên là tiếng Ba Tư và xuất ra mã code.txt. Tôi không thể có được cửa sổ giao diện điều khiển để viết hoặc đọc tiếng Ba Tư mà không biến nó thành dấu hỏi. (ví dụ: một từ có bốn chữ cái sẽ biến thành ????)

Lưu ý: Nếu bạn kết nối các từ với nhau bằng tiếng Ba Tư, nó sẽ gần như không thể đọc được, vì các chữ cái kết nối với nhau và có dạng khác. Vì vậy, tôi phải phân tách chúng bằng các khoảng trắng dẫn đến các từ có khoảng trắng. Một từ như Nhập khẩu biến thành وارد کردن là hai từ.


Trong bài viết tiếng Do Thái của tôi , tôi bao gồm một ảnh chụp màn hình của nó hiển thị đúng trong một trình soạn thảo hỗ trợ RTL.
Scimonster

@Scimonster Ý kiến ​​hay. Tôi sẽ làm điều đó ngay lập tức. Cảm ơn.
JNV

2
Bạn có thể có "Sinh viên" không có khoảng trống, mà không có nó biến thành "Sinh vật học", sử dụng ký tự không tham gia không có độ rộng Unicode (U + 200C): "Các chữ cái này nằm cạnh nhau" - điều này buộc các chữ cái phải nằm cạnh nhau không có khoảng cách, mà không nối chúng lại với nhau - mặc dù kết quả có tốt hay không sẽ phụ thuộc vào phông chữ!
psmears

@psmears Bạn nói đúng; Tôi đã quên điều đó. Cảm ơn!
JNV

14

Java, Đức - Java

Chương trình này thực sự là thẳng về phía trước.
Nó chỉ đọc tệp được đưa ra làm đối số đầu tiên và thay thế tất cả các lần xuất hiện của một từ tiếng Anh bằng bản dịch tiếng Đức tương ứng.

Tôi đang sử dụng một biểu thức chính quy với hai nhóm ( ([^a-zA-Z\\d:])*) để khớp với các mục riêng lẻ được đặt trước / theo sau là một ký tự không chữ và số. Điều này đã giải quyết vấn đề với các bản dịch chồng chéo (tiếng Anh List-> ger. ListeNhưng sau đó Listesẽ trở thành Listee). Sử dụng $1/ $2thêm các ký tự đó lại và để lại cho chúng tôi một mã nguồn được dịch.

Cập nhật 1:

Sử dụng các chữ viết tắt như ea, nbeav.v. để tuân theo các quy ước đặt tên của Java trong tiếng Đức.

Cập nhật 2:

Bây giờ sử dụng một thành phần thứ ba trong mảng để phá vỡ sau khi thay thế đầu tiên của họ. Điều này là cần thiết cho cách tiếp cận từ chối / liên hợp gian lận của tôi. class/ Klasselà nữ trong tiếng Đức và void/ nichtslà trung lập, vì vậy tôi chỉ bỏ qua thay thế sau và thay thế sau. Một chỉnh sửa khác là newbản dịch được chuyển sang neuevì tôi chỉ sử dụng nó String, đó là nữ.

Cập nhật 3:

Xử lý đúng cách viết hoa bằng cách thêm các biểu thức chính quy nhạy cảm.

import java.io.IOException;
import java.nio.file.FileSystems;
import java.nio.file.Files;
import java.util.regex.Pattern;

  public class Main {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
      String[][] array = new String[][]{
          {"import", "importiere", ""},
          {"public", "öffentliche", "break"},
          {"public", "öffentliches", ""},
          {"class", "klasse", ""},
          {"Main", "Haupt", ""},
          {"main", "haupt", ""},
          {"static", "statisches", ""},
          {"void", "nichts", ""},
          {"String", "Zeichenkette", ""},
          {"args", "argumente", ""},
          {"throws", "wirft", ""},
          {"IOException", "EAAusnahme", ""},
          {"FileSystems", "Dateisysteme", ""},
          {"new", "neue", ""},
          {"Files", "Dateien", ""},
          {"readAllBytes", "leseAlleBytes", ""},
          {"getDefault", "holeStandard", ""},
          {"getPath", "holePfad", ""},
          {"array", "ansammlung", ""},
          {"replaceFirst", "ersetzeErstes", ""},
          {"find", "finde", ""},
          {"out", "ausgabe", ""},
          {"println", "druckeZeile", ""},
          {"pattern", "muster", ""},
          {"Pattern", "Muster", ""},
          {"compile", "zusammenstellen", ""},
          {"matcher", "abgleicher", ""},
          {"util", "werkzeug", ""},
          {"regex", "regaus", ""},
          {"while", "solange", ""},
          {"nio", "nbea", ""},
          {"io", "ea", ""},
          {"for", "für", ""},
          {"if", "wenn", ""},
          {"equals", "gleicht", ""},
          {"break", "unterbrechen", ""}

      };
      String str = new String(Files.readAllBytes(FileSystems.getDefault().getPath(args[0])));
      for (String[] s : array) {
        Pattern pattern = Pattern.compile("(^|[^a-zA-Z\\d]+)" + s[0] + "([^a-zA-Z\\d]+)");
        while(pattern.matcher(str).find(0)) {
          str = pattern.matcher(str).replaceFirst("$1" + s[1] + "$2");
          if(s[2].equals("break")) {
            break;
          }
        }
      }
      System.out.println(str);
    }
  }

Điều này xuất ra như sau System.out:

importiere java.ea.EAAusnahme;
importiere java.nbea.file.Dateisysteme;
importiere java.nbea.file.Dateien;
importiere java.werkzeug.regaus.Muster;

  öffentliche klasse Haupt {

    öffentliches statisches nichts haupt(Zeichenkette[] argumente) wirft EAAusnahme {
      Zeichenkette[][] ansammlung = neue Zeichenkette[][]{
          {"importiere", "importiere", ""},
          {"öffentliches", "öffentliche", "unterbrechen"},
          {"öffentliches", "öffentliches", ""},
          {"klasse", "klasse", ""},
          {"Haupt", "Haupt", ""},
          {"haupt", "haupt", ""},
          {"statisches", "statisches", ""},
          {"nichts", "nichts", ""},
          {"Zeichenkette", "Zeichenkette", ""},
          {"argumente", "argumente", ""},
          {"wirft", "wirft", ""},
          {"EAAusnahme", "EAAusnahme", ""},
          {"Dateisysteme", "Dateisysteme", ""},
          {"neue", "neue", ""},
          {"Dateien", "Dateien", ""},
          {"leseAlleBytes", "leseAlleBytes", ""},
          {"holeStandard", "holeStandard", ""},
          {"holePfad", "holePfad", ""},
          {"ansammlung", "ansammlung", ""},
          {"ersetzeErstes", "ersetzeErstes", ""},
          {"finde", "finde", ""},
          {"ausgabe", "ausgabe", ""},
          {"druckeZeile", "druckeZeile", ""},
          {"muster", "muster", ""},
          {"Muster", "Muster", ""},
          {"zusammenstellen", "zusammenstellen", ""},
          {"abgleicher", "abgleicher", ""},
          {"werkzeug", "werkzeug", ""},
          {"regaus", "regaus", ""},
          {"solange", "solange", ""},
          {"nbea", "nbea", ""},
          {"ea", "ea", ""},
          {"für", "für", ""},
          {"wenn", "wenn", ""},
          {"gleicht", "gleicht", ""},
          {"unterbrechen", "unterbrechen", ""}

      };
      Zeichenkette str = neue Zeichenkette(Dateien.leseAlleBytes(Dateisysteme.holeStandard().holePfad(argumente[0])));
      für (Zeichenkette[] s : ansammlung) {
        Muster muster = Muster.zusammenstellen("(^|[^a-zA-Z\\d]+)" + s[0] + "([^a-zA-Z\\d]+)");
        solange(muster.abgleicher(str).finde(0)) {
          str = muster.abgleicher(str).ersetzeErstes("$1" + s[1] + "$2");
          wenn(s[2].gleicht("unterbrechen")) {
            unterbrechen;
          }
        }
      }
      System.ausgabe.druckeZeile(str);
    }
  }

Nếu bạn có bất kỳ cải tiến nào về mã hoặc bản dịch, hãy cho tôi biết và tôi xem liệu tôi có thể thực hiện chúng không.


/, 󠀠 -có lẽ không tốt trong định danh.
Vi.

6
Tôi yêu sự tương ứng giữa hai ngôn ngữ - cả hai đều sử dụng các từ ghép hài hước cho mọi thứ. ;) Nhưng tôi nghi ngờ người Đức vẫn sẽ viết tắt Eingabe/Ausgabebằng cách nào đó - có thể Einaus?
DLosc

1
@DLosc I / O (Đầu vào / Đầu ra) thường được viết tắt bằng E / A (Eingabe / Ausgabe). Einauscũng có thể, tôi nghĩ vậy nhưng nó không cảm thấy đúng. Rein/Rausdường như cũng có thể, nhưng một lần nữa không cảm thấy như một bản dịch tốt.
GiantTree

@Vi. bạn có nghĩa là các ký tự trong chuỗi để thay thế (bên trái)? Những thứ đó không cần thiết vì Java không cho phép các ký tự đó là một phần của tên / mã định danh. Tôi nghĩ bạn có nghĩa là vì tôi đang kiểm tra toàn bộ chuỗi nhiều lần và bạn có thể nghĩ rằng E/Ahoặc tương tự có thể gây ra vấn đề, nhưng chúng không được hiểu là một biểu thức thông thường, chúng chỉ được khớp và do đó không để lại biểu thức chính quy. (Tôi có thể sai, nhưng đây là những gì tôi đã trải nghiệm với các biểu thức thông thường)
GiantTree

@GiantTree, ý tôi là mã sẽ khó phân tích cú pháp cho trình biên dịch Java giả định của Đức.
Vi.

14

Julia, Tatar - Julia

Điều này sử dụng bảng chữ cái Zamanälif không chính thức dựa trên tiếng Latinh cho İdel-Ural Tatar, được thành lập vào năm 2001. Tuy nhiên, vào năm 2002, Liên bang Nga đã đánh sập chuyển động của Tatarstan để biến Zamanälif thành bảng chữ cái chính thức cho ngôn ngữ Tatar, hình sự hóa việc sử dụng chính thức bất kỳ ngôn ngữ Tatar nào bảng chữ cái khác với Cyrillic.

Trong thế kỷ qua, đã có 5 bảng chữ cái cho ngôn ngữ Tatar:

 • İske imlâ, một biến thể của bảng chữ cái tiếng Ả Rập, những năm 1870-1920
 • Yaña imlâ, một biến thể tiếng Ả Rập khác, những năm 1920 và 30
 • Jaᶇalif, một biến thể của bảng chữ cái Latinh, những năm 1930
 • Cyrillic, chuyển đổi được ủy quyền bởi Joseph Stalin, những năm 1940
 • Zamanälif, không chính thức, 2001-nay

Tôi đã chọn Zamanälif vì tôi nghĩ ông tôi sẽ thất vọng nếu tôi sử dụng Cyrillic. Ngôn ngữ đầu tiên của anh là Tatar và được sinh ra vào những năm 1920, anh đã học đọc và viết trong bảng chữ cái iske imlâ.

Anh:

function translate(source)
  words = Dict([("function", "funktsiya"),
         ("if",gär"),
         ("else", "başkaça"),
         ("elif", "başägär"),
         ("end", "axır"),
         ("for", "saen"),
         ("print", "bastırırga"),
         ("english", "ingliz"),
         ("tatar", "tatarça"),
         ("translate", "tärcemä"),
         ("words", "süzlär"),
         ("replace", "alıştıru"),
         ("Dict", "Süzlek"),
         ("keys", "açkıçlär"),
         ("get", "alırga"),
         ("readall", "ukırgaböten"),
         ("source", "çıganak")])

  tatar = readall(source)

  for english = keys(words)
    tatar = replace(tatar, english, get(words, english, ""))
  end

  tatar
end

print(translate("tatar.jl"))

Tatar:

funktsiya tärcemä(çıganak)
  süzlär = Süzlek([("funktsiya", "funktsiya"),
         (gär",gär"),
         ("başkaça", "başkaça"),
         ("başägär", "başägär"),
         ("axır", "axır"),
         ("saen", "saen"),
         ("bastırırga", "bastırırga"),
         ("ingliz", "ingliz"),
         ("tatarça", "tatarça"),
         ("tärcemä", "tärcemä"),
         ("süzlär", "süzlär"),
         ("alıştıru", "alıştıru"),
         ("Süzlek", "Süzlek"),
         ("açkıçlär", "açkıçlär"),
         ("alırga", "alırga"),
         ("ukırgaböten", "ukırgaböten"),
         ("çıganak", "çıganak")])

  tatarça = ukırgaböten(çıganak)

  saen ingliz = açkıçlär(süzlär)
    tatarça = alıştıru(tatarça, ingliz, alırga(süzlär, ingliz, ""))
  axır

  tatarça
axır

bastırırga(tärcemä("~/tatarça.jl"))

Tôi lấy một vài quyền tự do để làm cho bản dịch sạch hơn một chút. Ví dụ, forđã trở thành saen, dịch theo nghĩa đen hơn là "mỗi." Tôi cũng không viết tắt Süzlek, có nghĩa là "từ điển." ukırgaböten, bản dịch của tôi cho readall, là ukırga(đọc) + böten(tất cả / mỗi). başägär, bản dịch của tôi cho elseif, là baş(viết tắt của başkaça, có nghĩa là "khác / khác") + ägär(nếu).

Nếu bất cứ ai trên PPCG biết Tatar, bạn có thể biết nhiều hơn tôi. Bất kỳ đề nghị sẽ được hoan nghênh.


13

Rust , Belarus (Ржа)

Chương trình:

#![feature(non_ascii_idents)]

use std::io::stdin;
use std::io::Read;

static ЗАМЕНЫ: &'static [(&'static str, &'static str)] = &[
  ("match", "супастаўленьне"),
  (" if ", " калі "),
  ("else", "інакш"),
  (" as ", " як "),
  ("panic!", "паніка!"),
  ("assert!", "праверыць!"),
  ("box ", "пак "),
  ("break", "перапыніць"),
  ("continue", "працягнуць"),
  ("fn ", "фн "),
  ("extern", "знешняе"),
  (" for ", " кожная "),
  (" in ", " ў "),
  ("impl ", " увасобіць "),
  ("let ", "хай "),
  ("loop ", "цыкл "),
  ("once", "аднойчы"),
  ("pub ", "адкр"),
  ("return", "выйсці"),
  ("super", "бацькоўскі_модуль"),
  ("unsafe ", "непяспечнае "),
  (" where", " дзе"),
  ("while", "пакуль"),
  ("use ", "вык "),
  ("mod ", "модуль "),
  ("trait ", "рыса "),
  ("struct ", "структура "),
  ("enum ", "пералік"),
  ("type ", "тып "),
  ("move ", "перанесьці"),
  ("mut ", "зьмян "),
  ("ref ", "спасыл "),
  ("static ", "статычнае "),
  ("const ", "нязменнае "),
  ("crate ", "скрыня "),
  ("Copy", "МожнаКапіяваць"),
  ("Send", "МожнаПерадаваць"),
  ("Sized", "МаеПамер"),
  ("Sync", "БяспечнаНаПатокі"),
  ("Drop", "МаеЗавяршальнік"),
  ("FnMut", "ЯкЗьмяняемаяФункцыя"),
  ("FnOnce", "ЯкАднаразоваяФункцыя"),
  ("Fn", "ЯкФункцыя"),
  ("macro_rules!", "новы_макрас!"),
  ("alignof", "выраўненьеяку"),
  ("become", "стала"),
  ("do ", "рабі"),
  ("offsetof", "пазіцыяяку"),
  ("priv", "прыватнае"),
  ("pure", "чыстае"),
  ("sizeof", "памер_ад"),
  ("typeof", "тып_ад"),
  ("unsized", "безпамеравы"),
  ("yield", "вырабіць"),
  ("abstract", "абстрактны"),
  ("virtual", "віртуальны"),
  ("final", "канчатковае"),
  ("override", "перавызначыць"),
  ("macro", "макрас"),
  ("Box", "Каробка"),
  ("ToOwned", "МожнаНабыцьУладара"),
  ("Clone", "МожнаКланаваць"),
  ("PartialOrd", "МаеЧастковыПарадак"),
  ("PartialEq", "ЧастковаПараўнальны"),
  ("Eq", "Параўнальны"),
  ("Ord", "МаеПарадак"),
  ("AsRef", "МожнаЯкСпасылку"),
  ("AsMut", "МожнаЯкЗьмяняемые"),
  ("Into", "МожнаУ"),
  ("From", "МожнаЗ"),
  ("Default", "МаеЗначеньнеПаЗмаўчаньні"),
  ("Extend", "Пашырыць"),
  ("IntoIterator", "МожнаУПаўторнік"),
  ("DoubleEndedIterator", "ДвубаковыПаўторнік"),
  ("ExactSizeIterator", "ПаўторнікЗДакладнымПамерам"),
  ("Iterator", "Паўторнік"),
  ("Option", "Недакладна"),
  ("Some", "Ёсць"),
  ("None", "Нічога"),
  ("Result", "Вынік"),
  ("Ok", "Ок"),
  ("Err", "Збой"),
  ("SliceConcatExt", "АбянднальнікЛустаў"),
  ("ToString", "УРадок"),
  ("String", "Радок"),
  ("Vec", "Вэктар"),
  ("vec!", "вэкрар!"),
  ("self", "сам"),
  ("true", "так"),
  ("false", "не"),
  ("feature", "магчымасьць"),

  ("main", "галоўная"),
  ("replace", "замяніць"),
  ("iter","пераліч"),
  ("print!","друк!"),
  ("println!","друкрад!"),
  ("stdin","звыч_уваход"),
  ("stdout","звыч_выхад"),
  ("stderr","звыч_павед"),
  ("Read", "Чытальнік"),
  ("Write", "Пісальнік"),
  ("read_to_string", "чытаць_у_радок"),
  ("to_string", "у_радок"),
  ("std", "стд"),
  ("io", "ув"),
  ("non_ascii_idents", "ідентыфікатары_з_юнікоду"),

  ("str", "радок"),
];


fn main() {
  let mut зьмест : String = "".to_string();
  match stdin().read_to_string(&mut зьмест) {
    Ok(_) => (),
    Err(памылка) => panic!(памылка),
  }
  for замена in ЗАМЕНЫ.iter() {
    зьмест = зьмест.replace(замена.0, замена.1);
  }
  println!("{}", зьмест);
}

Đầu ra:

#![магчымасьць(ідентыфікатары_з_юнікоду)]

вык стд::ув::звыч_уваход;
вык стд::ув::Чытальнік;

статычнае ЗАМЕНЫ: &'статычнае [(&'статычнае радок, &'статычнае радок)] = &[
  ("супастаўленьне", "супастаўленьне"),
  (" калі ", " калі "),
  ("інакш", "інакш"),
  (" як ", " як "),
  ("паніка!", "паніка!"),
  ("праверыць!", "праверыць!"),
  ("пак ", "пак "),
  ("перапыніць", "перапыніць"),
  ("працягнуць", "працягнуць"),
  ("фн ", "фн "),
  ("знешняе", "знешняе"),
  (" кожная ", " кожная "),
  (" ў ", " ў "),
  (" увасобіць ", " увасобіць "),
  ("хай ", "хай "),
  ("цыкл ", "цыкл "),
  ("аднойчы", "аднойчы"),
  ("адкр", "адкр"),
  ("выйсці", "выйсці"),
  ("бацькоўскі_модуль", "бацькоўскі_модуль"),
  ("непяспечнае ", "непяспечнае "),
  (" дзе", " дзе"),
  ("пакуль", "пакуль"),
  ("вык ", "вык "),
  ("модуль ", "модуль "),
  ("рыса ", "рыса "),
  ("структура ", "структура "),
  ("пералік", "пералік"),
  ("тып ", "тып "),
  ("перанесьці", "перанесьці"),
  ("зьмян ", "зьмян "),
  ("спасыл ", "спасыл "),
  ("статычнае ", "статычнае "),
  ("нязменнае ", "нязменнае "),
  ("скрыня ", "скрыня "),
  ("МожнаКапіяваць", "МожнаКапіяваць"),
  ("МожнаПерадаваць", "МожнаПерадаваць"),
  ("МаеПамер", "МаеПамер"),
  ("БяспечнаНаПатокі", "БяспечнаНаПатокі"),
  ("МаеЗавяршальнік", "МаеЗавяршальнік"),
  ("ЯкЗьмяняемаяФункцыя", "ЯкЗьмяняемаяФункцыя"),
  ("ЯкАднаразоваяФункцыя", "ЯкАднаразоваяФункцыя"),
  ("ЯкФункцыя", "ЯкФункцыя"),
  ("новы_макрас!", "новы_макрас!"),
  ("выраўненьеяку", "выраўненьеяку"),
  ("стала", "стала"),
  ("рабі", "рабі"),
  ("пазіцыяяку", "пазіцыяяку"),
  ("прыватнае", "прыватнае"),
  ("чыстае", "чыстае"),
  ("памер_ад", "памер_ад"),
  ("тып_ад", "тып_ад"),
  ("безпамеравы", "безпамеравы"),
  ("вырабіць", "вырабіць"),
  ("абстрактны", "абстрактны"),
  ("віртуальны", "віртуальны"),
  ("канчатковае", "канчатковае"),
  ("перавызначыць", "перавызначыць"),
  ("макрас", "макрас"),
  ("Каробка", "Каробка"),
  ("МожнаНабыцьУладара", "МожнаНабыцьУладара"),
  ("МожнаКланаваць", "МожнаКланаваць"),
  ("МаеЧастковыПарадак", "МаеЧастковыПарадак"),
  ("ЧастковаПараўнальны", "ЧастковаПараўнальны"),
  ("Параўнальны", "Параўнальны"),
  ("МаеПарадак", "МаеПарадак"),
  ("МожнаЯкСпасылку", "МожнаЯкСпасылку"),
  ("МожнаЯкЗьмяняемые", "МожнаЯкЗьмяняемые"),
  ("МожнаУ", "МожнаУ"),
  ("МожнаЗ", "МожнаЗ"),
  ("МаеЗначеньнеПаЗмаўчаньні", "МаеЗначеньнеПаЗмаўчаньні"),
  ("Пашырыць", "Пашырыць"),
  ("МожнаУПаўторнік", "МожнаУПаўторнік"),
  ("ДвубаковыПаўторнік", "ДвубаковыПаўторнік"),
  ("ПаўторнікЗДакладнымПамерам", "ПаўторнікЗДакладнымПамерам"),
  ("Паўторнік", "Паўторнік"),
  ("Недакладна", "Недакладна"),
  ("Ёсць", "Ёсць"),
  ("Нічога", "Нічога"),
  ("Вынік", "Вынік"),
  ("Ок", "Ок"),
  ("Збой", "Збой"),
  ("АбянднальнікЛустаў", "АбянднальнікЛустаў"),
  ("УРадок", "УРадок"),
  ("Радок", "Радок"),
  ("Вэктар", "Вэктар"),
  ("вэкрар!", "вэкрар!"),
  ("сам", "сам"),
  ("так", "так"),
  ("не", "не"),
  ("магчымасьць", "магчымасьць"),

  ("галоўная", "галоўная"),
  ("замяніць", "замяніць"),
  ("пераліч","пераліч"),
  ("друк!","друк!"),
  ("друкрад!","друкрад!"),
  ("звыч_уваход","звыч_уваход"),
  ("звыч_выхад","звыч_выхад"),
  ("звыч_павед","звыч_павед"),
  ("Чытальнік", "Чытальнік"),
  ("Пісальнік", "Пісальнік"),
  ("чытаць_у_радок", "чытаць_у_радок"),
  ("у_радок", "у_радок"),
  ("стд", "стд"),
  ("ув", "ув"),
  ("ідентыфікатары_з_юнікоду", "ідентыфікатары_з_юнікоду"),

  ("радок", "радок"),
];


фн галоўная() {
  хай зьмян зьмест : Радок = "".у_радок();
  супастаўленьне звыч_уваход().чытаць_у_радок(&зьмян зьмест) {
    Ок(_) => (),
    Збой(памылка) => паніка!(памылка),
  }
  кожная замена ў ЗАМЕНЫ.пераліч() {
    зьмест = зьмест.замяніць(замена.0, замена.1);
  }
  друкрад!("{}", зьмест);
}

Số󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠
Vi.

Tiếng Nga và C ++?
GamrCorps

@IonLee, số Gợi ý: đoán đầu tiên đã gần hơn.
Vi.

@IonLee: Ngôn ngữ tự nhiên là tiếng Bêlarut.
Alex A.

1
Rust và Bêlarut?
Chương trìnhFOX

12

DogeScript , Tây Ban Nha - El Código del Perro

DogeScript được hiểu theo JavaScript, do đó, bất kỳ JS hợp lệ nào cũng là DogeScript hợp lệ. Bản dịch tôi đã đưa ra ở đây thực sự bao gồm toàn bộ đặc tả từ khóa (cộng với một số chi tiết khác để bao gồm các từ được sử dụng trong chương trình).

"Anh":

 trained

  very speak is prompt()

very doge is {
  'console': 'consola',
  'doge': 'perro',
  'very': 'muy',
  'concern': 'preocupación',
  'word': 'palabra',
  'much': 'mucho',
  'trained': 'entrenado',
  'with': 'con',
  'doge': 'perro',
  'very': 'muy',
  'much': 'mucho',
  'with': 'con',
  'is': 'es',
  'trained': 'entrenado',
  'such': 'tan',
  'wow': 'guau',
  'plz': 'porFavor',
  'but': 'pero',
  'maybe': 'quizás',
  'rly': 'enserio',
  'many': 'muchos',
  'so': 'tanto',
  'not': 'no',
  'and': 'y',
  'or': 'o',
  'next': 'siguiente',
  'as': 'como',
  'more': 'más',
  'less': 'menos',
  'lots': 'montones',
  'few': 'pocos',
  'bigger': 'másGrande',
  'smaller': 'menor',
  'biggerish': 'unPocoMásGrande',
  'smallerish': 'unPocoMásPequeño',
  'prompt': 'preguntar',
  'in': 'en',
  'replace': 'reemplazar',
  'new': 'nuevo',
  'RegExp': 'ExpReg',
  'loge': 'registro',
  'dose': 'punta',
  'speak': 'habla'
}

much very word in doge
     very concern is new RegExp with word 'g'
 doge is speak dose replace with concern doge[word]
   wow

console dose loge with speak

Người Tây Ban Nha:

 entrenado

  muy habla es preguntar()

muy perro es {...}

mucho muy palabra en perro
     muy preocupación es nuevo ExpReg con palabra 'g'
 perro es habla punta reemplazar con preocupación perro[palabra]
   guau

consola punta registro con habla

Bạn có thể nhận thấy rằng tôi đã có một vài sự tự do trong bản dịch. Điều này một phần là do tiếng Tây Ban Nha của tôi khá kém và một phần vì kiến ​​thức về memes tiếng Tây Ban Nha của tôi còn thiếu.

nhập mô tả hình ảnh ở đây


11

C #, Latin - C Acutus

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;

namespace ToLatin
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Dictionary<string, string> dx = new Dictionary<string, string>();
      dx.Add("using", "usura");
      dx.Add("System", "Ratio");
      dx.Add("Collections", "Comprensio");
      dx.Add("Text", "Scriptum");
      dx.Add("txt", "scrptm");
      dx.Add("output", "scribo");
      dx.Add("namespace", "nomenspatium");
      dx.Add("class", "classis");
      dx.Add("Program", "Libellus");
      dx.Add("static", "immotus");
      dx.Add("void", "inane");
      dx.Add("Main", "Paelagus");
      dx.Add("string", "chorda");
      dx.Add("args", "argumenta");
      dx.Add("Dictionary", "Lexicon");
      dx.Add("new", "novus");
      dx.Add("Add", "Adaugeo");
      dx.Add("IO", "LecticoScribo");
      dx.Add("abstract", "abstracto");
      dx.Add("break", "confractus");
      dx.Add("Math", "Mathematica");
      dx.Add("File", "Ordo");
      dx.Add("file", "ordo");
      dx.Add("foreach", "prosingulus");
      dx.Add("Read", "Lectico");
      dx.Add("Write", "Scribo");
      dx.Add("All", "Omnes");
      dx.Add("translation", "interpretatio");
      dx.Add("bool", "verumfalsus");
      dx.Add("true", "verum");
      dx.Add("false", "falsus");
      dx.Add("0", "nil");
      dx.Add("||", "aut");
      dx.Add("&&", "et");
      dx.Add("Key", "Clavis");
      dx.Add("Value", "Pretium");
      dx.Add("Replace", "Restituo");
      dx.Add("Generic", "Ordinarius");
      dx.Add("ToLatin", "AdLatinam");
      string file = File.ReadAllText(args[0]);
      foreach (var translation in dx )
      {
        file = file.Replace(translation.Key, translation.Value);
      }
      File.WriteAllText("output.txt", file);
    }
  }
}

Đọc tệp từ đối số dòng lệnh, ghi vào output.txt.

Thí dụ:

usura Ratio;
usura Ratio.Comprensio.Ordinarius;
usura Ratio.Scriptum;
usura Ratio.LecticoScribo;

nomenspatium AdLatinam
{
  classis Libellus
  {
    immotus inane Paelagus(chorda[] argumenta)
    {
      Lexicon<chorda, chorda> dx = novus Lexicon<chorda, chorda>();
      dx.Adaugeo("usura", "usura");
      dx.Adaugeo("Ratio", "Ratio");
      dx.Adaugeo("Comprensio", "Comprensio");
      dx.Adaugeo("Scriptum", "Scriptum");
      dx.Adaugeo("scrptm", "scrptm");
      dx.Adaugeo("scribo", "scribo");
      dx.Adaugeo("nomenspatium", "nomenspatium");
      dx.Adaugeo("classis", "classisis");
      dx.Adaugeo("Libellus", "Libellus");
      dx.Adaugeo("immotus", "immotus");
      dx.Adaugeo("inane", "inane");
      dx.Adaugeo("Paelagus", "Paelagus");
      dx.Adaugeo("chorda", "chorda");
      dx.Adaugeo("argumenta", "argumenta");
      dx.Adaugeo("Lexicon", "Lexicon");
      dx.Adaugeo("novus", "novus");
      dx.Adaugeo("Adaugeo", "Adaugeo");
      dx.Adaugeo("LecticoScribo", "LecticoScribo");
      dx.Adaugeo("abstracto", "abstractoo");
      dx.Adaugeo("confractus", "confractus");
      dx.Adaugeo("Mathematica", "Mathematicaematica");
      dx.Adaugeo("Ordo", "Ordo");
      dx.Adaugeo("ordo", "ordo");
      dx.Adaugeo("prosingulus", "prosingulus");
      dx.Adaugeo("Lectico", "Lectico");
      dx.Adaugeo("Scribo", "Scribo");
      dx.Adaugeo("Omnes", "Omnes");
      dx.Adaugeo("interpretatio", "interpretatio");
      dx.Adaugeo("verumfalsus", "verumfalsus");
      dx.Adaugeo("verum", "verum");
      dx.Adaugeo("falsus", "falsus");
      dx.Adaugeo("nil", "nil");
      dx.Adaugeo("aut", "aut");
      dx.Adaugeo("et", "et");
      dx.Adaugeo("Clavis", "Clavis");
      dx.Adaugeo("Pretium", "Pretium");
      dx.Adaugeo("Restituo", "Restituo");
      dx.Adaugeo("Ordinarius", "Ordinarius");
      dx.Adaugeo("ToLatin", "AdLatinam");
      chorda ordo = Ordo.LecticoOmnesScriptum(argumenta[nil]);
      prosingulus (var interpretatio in dx )
      {
        ordo = ordo.Restituo(interpretatio.Clavis, interpretatio.Pretium);
      }
      Ordo.ScriboOmnesScriptum("scribo.scrptm", ordo);
    }
  }
}

Chết tiệt, vừa thấy phiên bản C ++ Latin ..


s/ToLatin/AdLatinam/... Ngoài ra, không argsnên argumenta(số nhiều trung tính)?
DLosc

@DLosc Tôi không biết có nên không, tôi không biết tiếng Latin, nhưng tôi sẽ tin lời bạn.
Kade

Tốt, tôi đang so sánh các bản dịch của chúng tôi cho các thuật ngữ phổ biến. "Hoặc" nên là "tự động".
Lu-ca

Tại sao lại System Ratiobằng tiếng Latin? Vậy thì tỷ lệ nào trong tiếng Latin?
phuclv

@ LưuViênPhúc ratio->ratione/proportio
Kade

8

Ruby, Nhật Bản - AkaDama

Ruby trong tiếng Nhật là rubii (ル ビ), thật nhàm chán, vì vậy tôi đặt tên cho nó theo nghĩa đen là đá quý màu đỏ .

Trong ruby, các biến và phương thức không bị giới hạn ở ASCII, vì vậy một cái gì đó như

def フロートの文字化(フロート)
   = フロート.to_s.split(?.)
  甲[0] = 整数の文字化(甲[0])
  甲[1] = 甲[1].chars.map{|乙|R数字行列[乙]}.join
  甲.join(?点)
end

là ruby ​​hợp lệ. Tôi đang sử dụng điều này càng nhiều càng tốt để che giấu cho tất cả các căn cứ của bạn.

Tôi hy vọng sẽ ổn khi sử dụng đá quý để phân tích ruby, nó vẫn cần một số bản vá khỉ xấu xí.

Bạn có thể mở rộng trên TRANS_TABLEđể thêm bản dịch cho nhiều phương thức hơn. Tất cả mọi thứ không có trong bảng đều được "dịch" sang tiếng Nhật một cách lỏng lẻo dựa trên cách phát âm của nó (hoặc giống như chính tả hơn), vì vậy ăn trở thành あ ("a-ah-toe").

Chuyển đổi số nguyên thành ký hiệu "rất" thực tế .

# encoding:utf-8

require 'parser/current'

# super hack, don't try this at home!!
class Array
  def freeze
    self
  end
end
class Hash
  def freeze
    self
  end
end
class Parser::AST::Node
  def freeze
    self
  end
end
require 'unparser'
class Parser::Source::Comment
  def freeze
    self
  end
end

# translation memory
R翻訳メモリー = {}

# keyword translation
R鍵文字 = {
  :BEGIN => [:K_PREEXE, :"コンパイル時に最初に登録"],
  :END => [:K_POSTEXE, :"コンパイル時に最後に登録"],
  :__ENCODING__ => [:K_ENCODING, :"__エンコーディング__"],
  :__END__ => [:K_EEND, :"__終__"],
  :__FILE__ => [:K_FILE, :"__ソースファイル名__"],
  :alias => [:K_ALIAS, :"別名"],
  :and => [:K_AND, :"且つ"],
  :begin => [:K_BEGIN, :"開始"],
  :break => [:K_BREAK, :"抜ける"],
  :case => [:K_CASE, :"条件分岐"],
  :class => [:K_CLASS, :"クラス"],
  :def => [:K_DEF, :"定義"],
  :define => [:K_DEFINE, :""],
  :defined? => [:K_DEFINED, :"若し定義されたら"],
  :do => [:K_DO, :"実行"],
  :else => [:K_ELSE, :"違えば"],
  :elsif => [:K_ELSIF, :"それとも"],
  :end => [:K_END, :"此処迄"],
  :ensure => [:K_ENSURE, :"必ず実行"],
  :false => [:K_FALSE, :"偽"],
  :for => [:K_FOR, :"変数"],
  :if => [:K_IF, :"若し"],
  :in => [:K_IN, :"の次の値ごとに"],
  :module => [:K_MODULE, :"モジュール"],
  :next => [:K_NEXT, :"次"],
  :nil => [:K_NIL, :"無"],
  :not => [:K_NOT, :"ノット"],
  :or => [:K_OR, :"又は"],
  :redo => [:K_REDO, :"遣り直す"],
  :rescue => [:K_RESCUE, :"救出"],
  :retry => [:K_RETRY, :"再び試みる"],
  :return => [:K_RETURN, :"戻る"],
  :self => [:K_SELF, :"自身"],
  :super => [:K_SUPER, :"スーパー"],
  :then => [:K_THEN, :"成らば"],
  :true => [:K_TRUE, :"真"],
  :undef => [:K_UNDEF, :"定義を取消す"],
  :unless => [:K_UNLESS, :"若し違えば"],
  :until => [:K_UNTIL, :"次の通りである限り"],
  :when => [:K_WHEN, :"場合"],
  :while => [:K_WHILE, :"次の通りで無い限り"],
  :yield => [:K_YIELD, :"ブロックを呼び出す"],
}

R数字行列 = {
"0" => "零",
"1" => "壹",
"2" => "貮",
"3" => "參",
"4" => "肆",
"5" => "伍",
"6" => "陸",
"7" => "漆",
"8" => "捌",
"9" => "玖",
}

R翻訳行列 = {
# Symbols
:+ => :+,
:- => :-,
:/ => :/,
:* => :*,
:** => :**,
:! => :!,
:^ => :^,
:& => :&,
:| => :|,
:~ => :~,
:> => :>,
:< => :<,
:<< => :<<,
:% => :%,
:"!=" => :"!=",
:"=~" => :"=~",
:"~=" => :"~=",
:">=" => :">=",
:"<=" => :"<=",
:"=" => :"=",
:"==" => :"==",
:"===" => :"===",
:"<=>" => :"<=>",
:"[]" => :"[]",
:"[]=" => :"[]=",
:"!~" => :"!~",
# Errors
:ArgumentError => :引数エラー,
:EncodingError => :文字コードエラー,
:FiberError => :ファイバーエラー,
:IOError => :入出エラー,
:IndexError => :添字エラー,
:LoadError => :読込エラー,
:LocalJumpError => :エラー,
:NameError => :未定義エラー,
:NoMemoryError => :メモリー不足エラー,
:NotImplementedError => :未実装エラー,
:RangeError => :範囲エラー,
:RegexpError => :正規表現エラー,
:RuntimeError => :実行時エラー,
:ScriptError => :スクリプトエラー,
:SecurityError => :セキュリティエラー,
:StandardError => :通常エラー,
:SyntaxError => :シンタクスエラー,
:ThreadError => :スレッドエラー,
:TypeError => :タイプエラー,
:ZeroDivisionError => :零除算エラー,
# Constants
:Array => :配列,
:BasicObject => :基本オブジェクト,
:Bignum => :多倍長整数,
:Class => :クラス,
:Complex => :複素数,
:Exception => :例外,
:FalseClass => :偽クラス,
:File => :ファイル,
:Fiber => :ファイバー,
:Fixnum => :固定長整数,
:Float => :浮動小数点数,
:Hash => :ハッシュ表,
:Integer => :整数,
:IO => :入出,
:Kernel => :中核,
:Marshal => :元帥,
:Math => :数学,
:Module => :モジュール,
:NilClass => :無クラス,
:Numeric => :数値,
:Object => :オブジェクト,
:Prime => :素数,
:Proc => :プロック,
:Process => :プロセス,
:Random => :乱数,
:Range => :範囲,
:Rational => :有理数,
:Regexp => :正規表現,
:Set => :集合,
:Socket => :ソケット,
:String => :文字列,
:Symbol => :シンボル,
:Time => :時刻,
:Thread => :スレッド,
:TrueClass => :真クラス,
# Kernel
:inspect => :検査,
:p => :表示,
:print => :書く,
:puts => :言う,
:require => :取り込む,
# Object
:freeze => :凍結,
# String
:gsub => :全文字列置換,
:gsub! => :全文字列置換せよ,
}


INT_TABLE = [
  [7, "倶胝"],
  [14, "阿庾多"],
  [28, "那由他"],
  [56, "頻波羅"],
  [112, "矜羯羅"],
  [224, "阿伽羅"],
  [448, "最勝"],
  [896, "摩婆羅"],
  [1792, "阿婆羅"],
  [3584, "多婆羅"],
  [7168, "界分"],
  [14336, "普摩"],
  [28672, "禰摩"],
  [57344, "阿婆鈐"],
  [114688, "弥伽婆"],
  [229376, "毘攞伽"],
  [458752, "毘伽婆"],
  [917504, "僧羯邏摩"],
  [1835008, "毘薩羅"],
  [3670016, "毘贍婆"],
  [7340032, "毘盛伽"],
  [14680064, "毘素陀"],
  [29360128, "毘婆訶"],
  [58720256, "毘薄底"],
  [117440512, "毘佉擔"],
  [234881024, "称量"],
  [469762048, "一持"],
  [939524096, "異路"],
  [1879048192, "顛倒"],
  [3758096384, "三末耶"],
  [7516192768, "毘睹羅"],
  [15032385536, "奚婆羅"],
  [30064771072, "伺察"],
  [60129542144, "周広"],
  [120259084288, "高出"],
  [240518168576, "最妙"],
  [481036337152, "泥羅婆"],
  [962072674304, "訶理婆"],
  [1924145348608, "一動"],
  [3848290697216, "訶理蒲"],
  [7696581394432, "訶理三"],
  [15393162788864, "奚魯伽"],
  [30786325577728, "達攞歩陀"],
  [61572651155456, "訶魯那"],
  [123145302310912, "摩魯陀"],
  [246290604621824, "懺慕陀"],
  [492581209243648, "瑿攞陀"],
  [985162418487296, "摩魯摩"],
  [1970324836974592, "調伏"],
  [3940649673949184, "離憍慢"],
  [7881299347898368, "不動"],
  [15762598695796736, "極量"],
  [31525197391593472, "阿麼怛羅"],
  [63050394783186944, "勃麼怛羅"],
  [126100789566373888, "伽麼怛羅"],
  [252201579132747776, "那麼怛羅"],
  [504403158265495552, "奚麼怛羅"],
  [1008806316530991104, "鞞麼怛羅"],
  [2017612633061982208, "鉢羅麼怛羅"],
  [4035225266123964416, "尸婆麼怛羅"],
  [8070450532247928832, "翳羅"],
  [16140901064495857664, "薜羅"],
  [32281802128991715328, "諦羅"],
  [64563604257983430656, "偈羅"],
  [129127208515966861312, "窣歩羅"],
  [258254417031933722624, "泥羅"],
  [516508834063867445248, "計羅"],
  [1033017668127734890496, "細羅"],
  [2066035336255469780992, "睥羅"],
  [4132070672510939561984, "謎羅"],
  [8264141345021879123968, "娑攞荼"],
  [16528282690043758247936, "謎魯陀"],
  [33056565380087516495872, "契魯陀"],
  [66113130760175032991744, "摩睹羅"],
  [132226261520350065983488, "娑母羅"],
  [264452523040700131966976, "阿野娑"],
  [528905046081400263933952, "迦麼羅"],
  [1057810092162800527867904, "摩伽婆"],
  [2115620184325601055735808, "阿怛羅"],
  [4231240368651202111471616, "醯魯耶"],
  [8462480737302404222943232, "薜魯婆"],
  [16924961474604808445886464, "羯羅波"],
  [33849922949209616891772928, "訶婆婆"],
  [67699845898419233783545856, "毘婆羅"],
  [135399691796838467567091712, "那婆羅"],
  [270799383593676935134183424, "摩攞羅"],
  [541598767187353870268366848, "娑婆羅"],
  [1083197534374707740536733696, "迷攞普"],
  [2166395068749415481073467392, "者麼羅"],
  [4332790137498830962146934784, "駄麼羅"],
  [8665580274997661924293869568, "鉢攞麼陀"],
  [17331160549995323848587739136, "毘迦摩"],
  [34662321099990647697175478272, "烏波跋多"],
  [69324642199981295394350956544, "演説"],
  [138649284399962590788701913088, "無尽"],
  [277298568799925181577403826176, "出生"],
  [554597137599850363154807652352, "無我"],
  [1109194275199700726309615304704, "阿畔多"],
  [2218388550399401452619230609408, "青蓮華"],
  [4436777100798802905238461218816, "鉢頭摩"],
  [8873554201597605810476922437632, "僧祇"],
  [17747108403195211620953844875264, "趣"],
  [35494216806390423241907689750528, "至"],
  [70988433612780846483815379501056, "阿僧祇"],
  [141976867225561692967630759002112, "阿僧祇転"],
  [283953734451123385935261518004224, "無量"],
  [567907468902246771870523036008448, "無量転"],
  [1135814937804493543741046072016896, "無辺"],
  [2271629875608987087482092144033792, "無辺転"],
  [4543259751217974174964184288067584, "無等"],
  [9086519502435948349928368576135168, "無等転"],
  [18173039004871896699856737152270336, "不可数"],
  [36346078009743793399713474304540672, "不可数転"],
  [72692156019487586799426948609081344, "不可称"],
  [145384312038975173598853897218162688, "不可称転"],
  [290768624077950347197707794436325376, "不可思"],
  [581537248155900694395415588872650752, "不可思転"],
  [1163074496311801388790831177745301504, "不可量"],
  [2326148992623602777581662355490603008, "不可量転"],
  [4652297985247205555163324710981206016, "不可説"],
  [9304595970494411110326649421962412032, "不可説転"],
  [18609191940988822220653298843924824064, "不可説不可説"],
  [37218383881977644441306597687849648128, "不可説不可説転"],
].reverse

Rしヴぁう = {
  :b => :u,
  :c => :u,
  :d => :o,
  :f => :u,
  :g => :u,
  :h => :u,
  :j => :u,
  :k => :u,
  :l => :u,
  :m => :u,
  :n => :u,
  :p => :u,
  :q => :u,
  :r => :u,
  :s => :u,
  :t => :o,
  :v => :u,
  :w => :u,
  :x => :u,
  :y => :u,
  :z => :u,
}

R = {
  :a => :あ, :i => :い, :u => :う, :e => :え, :o => :お,
  :ba => :ば, :bi => :び, :bu => :ぶ, :be => :べ, :bo => :ぼ,
  :ca => :か, :ci => :き, :cu => :く, :ce => :け, :co => :こ,
  :da => :だ, :di => :どぃ, :du => :どぅ, :de => :で, :do => :ど,
  :fa => :ふぁ, :fi => :ふぃ, :fu => :ふ, :fe => :ふぇ, :fo => :ふぉ,
  :ga => :が, :gi => :ぎ, :gu => :ぐ, :ge => :げ, :go => :ご,
  :ha => :は, :hi => :ひ, :hu => :ふ, :he => :へ, :ho => :ほ,
  :ja => :じぁ, :ji => :じ, :ju => :じぅ, :je => :じぇ, :jo => :じぉ,
  :ka => :か, :ki => :き, :ku => :く, :ke => :け, :ko => :こ,
  :la => :ら, :li => :り, :lu => :る, :le => :れ, :lo => :ろ,
  :ma => :ま, :mi => :み, :mu => :む, :me => :め, :mo => :も,
  :na => :な, :ni => :に, :nu => :ぬ, :ne => :ね, :no => :の,
  :pa => :ぱ, :pi => :ぴ, :pu => :ぷ, :pe => :ぺ, :po => :ぽ,
  :qa => :か, :qi => :き, :qu => :く, :qe => :け, :qo => :こ,
  :ra => :ら, :ri => :り, :ru => :る, :re => :れ, :ro => :ろ,
  :sa => :さ, :si => :すぃ, :su => :す, :se => :せ, :so => :そ,
  :ta => :た, :ti => :てぃ, :tu => :とぅ, :te => :て, :to => :と,
  :va => :ヴぁ, :vi => :ヴぃ, :vu => :ヴぅ, :ve => :ヴぇ, :vo => :ヴぉ,
  :wa => :わ, :wi => :ゐ, :wu => :ゐぅ, :we => :ゑ, :wo => :を,
  :xa => :くさ, :xi => :くすぃ, :xu => :くす, :xe => :くせ, :xo => :くそ,
  :ya => :いぁ, :yi => :いぃ, :yu => :いぅ, :ye => :いぇ, :yo => :いぉ,
  :za => :ざ, :zi => :ずぃ, :zu => :ず, :ze => :ぜ, :zo => :ぞ,
}

R = {
:が => :ガ,:ぎ => :ギ,:ぐ => :グ,:げ => :ゲ,:ご => :ゴ,
:ざ => :ザ,:じ => :ジ,:ず => :ズ,:ぜ => :ゼ,:ぞ => :ゾ,
:だ => :ダ,:ぢ => :ヂ,:づ => :ヅ,:で => :デ,:ど => :ド,
:ば => :バ,:び => :ビ,:ぶ => :ブ,:べ => :ベ,:ぼ => :ボ,
:ぱ => :パ,:ぴ => :ピ,:ぷ => :プ,:ぺ => :ペ,:ぽ => :ポ,
:あ => :ア,:い => :イ,:う => :ウ,:え => :エ,:お => :オ,
:か => :カ,:き => :キ,:く => :ク,:け => :ケ,:こ => :コ,
:さ => :サ,:し => :シ,:す => :ス,:せ => :セ,:そ => :ソ,
:た => :タ,:ち => :チ,:つ => :ツ,:て => :テ,:と => :ト,
:な => :ナ,:に => :ニ,:ぬ => :ヌ,:ね => :ネ,:の => :ノ,
:は => :ハ,:ひ => :ヒ,:ふ => :フ,:へ => :ヘ,:ほ => :ホ,
:ま => :マ,:み => :ミ,:む => :ム,:め => :メ,:も => :モ,
:ら => :ラ,:り => :リ,:る => :ル,:れ => :レ,:ろ => :ロ,
:わ => :ワ,:を => :ヲ,:ゑ => :ヱ,:ゐ => :ヰ,:ヴ => :ヴ,
:ぁ => :ァ,:ぃ => :ィ,:ぅ => :ゥ,:ぇ => :ェ,:ぉ => :ォ,
:ゃ => :ャ,:ゅ => :ュ,:ょ => :ョ,
:や => :ヤ,:ゆ => :ユ,:よ => :ヨ,
:ん => :ン,:っ => :ッ,:ゎ => :ヮ,
}


def 鍵文字を登録
  R鍵文字.each_pair do |甲,乙|
    Unparser::Constants.const_set 乙[0], 乙[1].to_s
    Unparser::Emitter::REGISTRY[乙[1].to_sym] = Unparser::Emitter::REGISTRY[甲.to_sym]
  end
  Unparser::Emitter::Repetition::MAP[:while] = R鍵文字[:while][1].to_s
  Unparser::Emitter::Repetition::MAP[:until] = R鍵文字[:until][1].to_s
  Unparser::Emitter::FlowModifier::MAP[:return] = R鍵文字[:return][1].to_s
  Unparser::Emitter::FlowModifier::MAP[:next] = R鍵文字[:next][1].to_s
  Unparser::Emitter::FlowModifier::MAP[:break] = R鍵文字[:break][1].to_s
  Unparser::Emitter::FlowModifier::MAP[:or] = R鍵文字[:or][1].to_s
  Unparser::Emitter::FlowModifier::MAP[:and] = R鍵文字[:and][1].to_s
  Unparser::Emitter::FlowModifier::MAP[:BEGIN] = R鍵文字[:BEGIN][1].to_s
  Unparser::Emitter::FlowModifier::MAP[:END] = R鍵文字[:END][1].to_s
end

class Float
  def inspect
    フロートの文字化(self)
  end
end
class BigDecimal
  def inspect
    フロートの文字化(self.to_s('F'))
  end
end
class Integer
  def inspect
    整数の文字化(self)
  end
end
class Fixnum
  def inspect
    整数の文字化(self)
  end
end
class Bignum
  def inspect
    整数の文字化(self)
  end
end

def 整数の文字化(整数)
  数字 = 整数.to_s
  if 数字.size <= 7
    return 数字.chars.map{|甲|R数字行列[甲]}.join
  else
     = INT_TABLE.find{|甲|甲[0] < 数字.size}
    整数の文字化(数字[0...-乙[0]]) + 乙[1] + 整数の文字化(数字[(-乙[0])..-1])
  end
end
def フロートの文字化(フロート)
   = フロート.to_s.split(?.)
  甲[0] = 整数の文字化(甲[0])
  甲[1] = 甲[1].chars.map{|乙|R数字行列[乙]}.join
  甲.join(?点)
end

def 文字を翻訳(文字)
  平片 = :hira
  文字.scan(/([^aeiou])?(\1)?([yj])?([aeiou])?/i).map do |子音甲,子音乙,子音丙,母音|
    母音 = 母音.to_s
    if 子音甲.nil? && 母音.empty?
      nil
    else
      平片 = :kata if (子音甲||母音).downcase!=(子音甲||母音)
      子音甲,子音乙,子音丙,母音 = [子音甲,子音乙,子音丙,母音].map{|x| x ? x.downcase : x }
      if 母音.empty?
        母音 = Rしヴぁう[子音甲.to_sym].to_s
      end
      # hu => ひゅ, qu => きゅ
      if 母音=="u" && (子音甲=="h"||子音甲=="q")
        子音丙 = "y"
      end
      # ja,ju,jo => じゃ、じゅ,じょ
      if (母音=="a"||母音=="u"||母音=="o") && 子音甲 == "j"
        子音丙 = "y"
      end
      # 拗音
      if 子音丙
        if [:a,:u,:o].include?(母音)
          子音丙 = case 母音
          when :a ; :ゃ
          when :u ; :ゅ
          when :o ; :ょ
          end
          母音 = :i
        else
          子音丙 = nil
        end
      end
      # basic syllable
      仮名 = R平[(子音甲.to_s+母音).to_sym].to_s
      # 促音
      if 子音乙
        if %w[ま     の].include?(子音乙)
          仮名 = "ん" + 仮名
        else
          仮名 = "っ" + 仮名
        end
      end
      # 拗音
      if 子音丙
        仮名 = 仮名 + 子音丙
      end
      # lowercase => hiragana, uppercase => katakana
      if 平片==:kata
        仮名 = 仮名.gsub(/./){|丁|R片[丁.to_sym]}.to_s
      end
      仮名
    end
  end.compact.join
end

def 文を翻訳(文)
  文.scan(/(([a-z]+|[0-9]+|[^a-z0-9]+))/i).map do |文字,_|
    if 文字.index(/[a-z]/i)
      文字を翻訳(文字)
    elsif 文字.index(/[0-9]/)
      整数の文字化(文字)
    else
      文字
    end
  end.compact.join
end

def 翻訳(文章=nil)
  if 文章.empty? || 文章.nil?
    文章
  else
    if = R翻訳行列[文章.to_sym]
       
    elsif = R翻訳メモリー[文章]
      
    else  
       = 文を翻訳(文章.to_s)    
      R翻訳メモリー[文章] = 
    end
  end
end

def ノード毎に(幹,&塊)
  if 幹.is_a? Parser::AST::Node
    子供 = 幹.children
    yield 幹.type,子供
    幹.children.each{|甲|ノード毎に(甲,&塊)}
    if = R鍵文字[幹.type] 
      幹.instance_variable_set(:@type,甲[1]) if [:self,:true,:false,:nil].include?(幹.type)
    end
  end
end

def 幹を翻訳(幹)
  ノード毎に(幹) do |類,子|
    case 
    when :arg
      子[0] = 翻訳(子[0]).to_sym
    when :blockarg
      子[0] = 翻訳(子[0]).to_sym
    when :casgn
      子[1] = ('C_'+翻訳(子[1]).to_s).to_sym
    when :const
      子[1] = 翻訳(子[1]).to_sym
    when :def
      子[0] = 翻訳(子[0]).to_sym   
    when :int
    when :kwoptarg
      子[0] = 翻訳(子[0]).to_sym
    when :lvar
      子[0] = 翻訳(子[0]).to_sym
    when :lvasgn
      子[0] = 翻訳(子[0]).to_sym
    when :optarg
      子[0] = 翻訳(子[0]).to_sym
    when :restarg
      子[0] = 翻訳(子[0]).to_sym
    when :send
      子[1] = 翻訳(子[1]).to_sym
    when :str
      子[0] = 翻訳(子[0]).to_s
    when :sym
      子[0] = 翻訳(子[0]).to_sym
    end
  end
end

def ノートを翻訳(ノート)
  ノート.each do |子|
    テキスト = 子.text
    if テキスト[0] == '#'
      子.instance_variable_set(:@text,"#" + 翻訳(テキスト[1..-1]))
    else
      子.instance_variable_set(:@text,"=開始\n" + 翻訳(テキスト[6..-6]) + "\n=此処迄\n")
    end
  end
end

########
# main #
########

# register keywords
鍵文字を登録
# read input, translate, and print result
コード = STDIN.read
コード.encode(Encoding::UTF_8)
コード = "#encoding:utf-8\n" + コード
幹, ノート = Parser::CurrentRuby.parse_with_comments(コード)
幹を翻訳(幹)
ノートを翻訳(ノート)
STDOUT.write Unparser.unparse(幹,ノート)

Tự chạy, bỏ qua một số bảng dịch, v.v.

#えぬこどぃぬぐ:うとふ-捌
# えぬこどぃぬぐ:うとふ-捌
取り込む("ぱるせる/くっれぬと")
# すぺる はくく, どぬ'と とる とひす あと ほめ!!
クラス 配列
 定義 凍結
  自身
 此処迄
此処迄
クラス ハッシュ表
 定義 凍結
  自身
 此処迄
此処迄
クラス パルセル::アスト::ノデ
 定義 凍結
  自身
 此処迄
此処迄
取り込む("うぬぱるせる")
クラス パルセル::ソウルケ::コッメヌト
 定義 凍結
  自身
 此処迄
此処迄
定義 鍵文字を登録
 ル鍵文字.えあくふ_ぱいる 実行 |甲, 乙|
  ウヌパルセル::コヌスタヌトス.こぬすと_せと(乙[零], 乙[壹].と_す)
  ウヌパルセル::エミッテル::レギストル[乙[壹].と_すむ] = ウヌパルセル::エミッテル::レギストル[甲.と_すむ]
 此処迄
 ウヌパルセル::エミッテル::レペティティオヌ::マプ[:ゐぅひれ] = ル鍵文字[:ゐぅひれ][壹].と_す
 ウヌパルセル::エミッテル::レペティティオヌ::マプ[:うぬてぃる] = ル鍵文字[:うぬてぃる][壹].と_す
 ウヌパルセル::エミッテル::フロヰゥモドィフィエル::マプ[:れとぅるぬ] = ル鍵文字[:れとぅるぬ][壹].と_す
 ウヌパルセル::エミッテル::フロヰゥモドィフィエル::マプ[:ねくすと] = ル鍵文字[:ねくすと][壹].と_す
 ウヌパルセル::エミッテル::フロヰゥモドィフィエル::マプ[:ぶれあく] = ル鍵文字[:ぶれあく][壹].と_す
 ウヌパルセル::エミッテル::フロヰゥモドィフィエル::マプ[:おる] = ル鍵文字[:おる][壹].と_す
 ウヌパルセル::エミッテル::フロヰゥモドィフィエル::マプ[:あぬど] = ル鍵文字[:あぬど][壹].と_す
 ウヌパルセル::エミッテル::フロヰゥモドィフィエル::マプ[:ベギヌ] = ル鍵文字[:ベギヌ][壹].と_す
 ウヌパルセル::エミッテル::フロヰゥモドィフィエル::マプ[:エヌド] = ル鍵文字[:エヌド][壹].と_す
此処迄
クラス 浮動小数点数
 定義 検査
  フロートの文字化(自身)
 此処迄
此処迄
クラス ビグデキマル
 定義 検査
  フロートの文字化(自身.と_す("フ"))
 此処迄
此処迄
クラス 整数
 定義 検査
  整数の文字化(自身)
 此処迄
此処迄
クラス 固定長整数
 定義 検査
  整数の文字化(自身)
 此処迄
此処迄
クラス 多倍長整数
 定義 検査
  整数の文字化(自身)
 此処迄
此処迄
定義 整数の文字化(整数)
 数字 = 整数.と_す
 若し (数字.すぃぜ <= 漆)
  戻る 数字.くはるす.まぷ 実行 |甲|
   ル数字行列[甲]
  此処迄.じぉいぬ
 違えば
  乙 = イヌト_タブレ.ふぃぬど 実行 |甲|
   甲[零] < 数字.すぃぜ
  此処迄
  (整数の文字化(数字[零...(-乙[零])]) + 乙[壹]) + 整数の文字化(数字[(-乙[零])..壹])
 此処迄
此処迄
定義 フロートの文字化(フロート)
 甲 = フロート.と_す.すぷりと(".")
 甲[零] = 整数の文字化(甲[零])
 甲[壹] = 甲[壹].くはるす.まぷ 実行 |乙|
  ル数字行列[乙]
 此処迄.じぉいぬ
 甲.じぉいぬ("点")
此処迄
定義 文字を翻訳(文字)
 平片 = :ひら
 文字.すかぬ(/([^あえいおう])?(\壹)?([いぅ])?([あえいおう])?/i).まぷ 実行 |子音甲, 子音乙, 子音丙, 母音|
  母音 = 母音.と_す
  若し (子音甲.にる? && 母音.えむぷと?)
   無
  違えば
   若し ((子音甲 || 母音).どゐぅぬかせ != (子音甲 || 母音))
    平片 = :かた
   此処迄
   子音甲, 子音乙, 子音丙, 母音 = [子音甲, 子音乙, 子音丙, 母音].まぷ 実行 |くす|
    若し くす
     くす.どゐぅぬかせ
    違えば
     くす
    此処迄
   此処迄
   若し 母音.えむぷと?
    母音 = ルしヴぁう[子音甲.と_すむ].と_す
   此処迄
   # ふ => ひゅ, く => きゅ
   若し ((母音 == "う") && ((子音甲 == "ふ") || (子音甲 == "く")))
    子音丙 = "いぅ"
   此処迄
   # じぁ,じぅ,じぉ => じゃ、じゅ,じょ
   若し ((((母音 == "あ") || (母音 == "う")) || (母音 == "お")) && (子音甲 == "じぅ"))
    子音丙 = "いぅ"
   此処迄
   # 拗音
   若し 子音丙
    若し [:あ, :う, :お].いぬくるで?(母音)
     子音丙 = 条件分岐 母音
     場合 :あ
      :ゃ
     場合 :う
      :ゅ
     場合 :お
      :ょ
     此処迄
     母音 = :い
    違えば
     子音丙 = 無
    此処迄
   此処迄
   # ばすぃく すっらぶれ
   仮名 = ル平[(子音甲.と_す + 母音).と_すむ].と_す
   # 促音
   若し 子音乙
    若し ["ま", "み", "む", "め", "も", "な", "に", "ぬ", "ね", "の"].いぬくるで?(子音乙)
     仮名 = ("ん" + 仮名)
    違えば
     仮名 = ("っ" + 仮名)
    此処迄
   此処迄
   # 拗音
   若し 子音丙
    仮名 = (仮名 + 子音丙)
   此処迄
   # ろゑるかせ => ひらがな, うっぺるかせ => かたかな
   若し (平片 == :かた)
    仮名 = 仮名.全文字列置換(/./) 実行 |丁|
     ル片[丁.と_すむ]
    此処迄.と_す
   此処迄
   仮名
  此処迄
 此処迄.こむぱくと.じぉいぬ
此処迄
定義 文を翻訳(文)
 文.すかぬ(/(([あ-ず]+|[零-玖]+|[^あ-ず零-玖]+))/i).まぷ 実行 |文字, _|
  若し 文字.いぬでくす(/[あ-ず]/i)
   文字を翻訳(文字)
  違えば
   若し 文字.いぬでくす(/[零-玖]/)
    整数の文字化(文字)
   違えば
    文字
   此処迄
  此処迄
 此処迄.こむぱくと.じぉいぬ
此処迄
定義 翻訳(文章 = 無)
 若し (文章.えむぷと? || 文章.にる?)
  文章
 違えば
  若し (甲 = ル翻訳行列[文章.と_すむ])
   甲
  違えば
   若し (甲 = ル翻訳メモリー[文章])
    甲
   違えば
    甲 = 文を翻訳(文章.と_す)
    ル翻訳メモリー[文章] = 甲
   此処迄
  此処迄
 此処迄
此処迄
定義 ノード毎に(幹, &塊)
 若し 幹.いす_あ?(パルセル::アスト::ノデ)
  子供 = 幹.くひるどれぬ
  ブロックを呼び出す(幹.とぺ, 子供)
  幹.くひるどれぬ.えあくふ 実行 |甲|
   ノード毎に(甲, &塊)
  此処迄
  若し (甲 = ル鍵文字[幹.とぺ])
   若し [:せるふ, :とるえ, :ふぁるせ, :にる].いぬくるで?(幹.とぺ)
    幹.いぬすたぬけ_ヴぁりあぶれ_せと(:@とぺ, 甲[壹])
   此処迄
  此処迄
 此処迄
此処迄
定義 幹を翻訳(幹)
 ノード毎に(幹) 実行 |類, 子|
  条件分岐 類
  場合 :あるぐ
   子[零] = 翻訳(子[零]).と_すむ
  場合 :ぶろくかるぐ
   子[零] = 翻訳(子[零]).と_すむ
  場合 :かすぐぬ
   子[壹] = ("ク_" + 翻訳(子[壹]).と_す).と_すむ
  場合 :こぬすと
   子[壹] = 翻訳(子[壹]).と_すむ
  場合 :でふ
   子[零] = 翻訳(子[零]).と_すむ
  場合 :いぬと
  場合 :くをぷたるぐ
   子[零] = 翻訳(子[零]).と_すむ
  場合 :るヴぁる
   子[零] = 翻訳(子[零]).と_すむ
  場合 :るヴぁすぐぬ
   子[零] = 翻訳(子[零]).と_すむ
  場合 :おぷたるぐ
   子[零] = 翻訳(子[零]).と_すむ
  場合 :れすたるぐ
   子[零] = 翻訳(子[零]).と_すむ
  場合 :せぬど
   子[壹] = 翻訳(子[壹]).と_すむ
  場合 :すとる
   子[零] = 翻訳(子[零]).と_す
  場合 :すむ
   子[零] = 翻訳(子[零]).と_すむ
  此処迄
 此処迄
此処迄
定義 ノートを翻訳(ノート)
 ノート.えあくふ 実行 |子|
  テキスト = 子.てくすと
  若し (テキスト[零] == "#")
   子.いぬすたぬけ_ヴぁりあぶれ_せと(:@てくすと, "#" + 翻訳(テキスト[壹..壹]))
  違えば
   子.いぬすたぬけ_ヴぁりあぶれ_せと(:@てくすと, ("=開始\n" + 翻訳(テキスト[陸..陸])) + "\n=此処迄\n")
  此処迄
 此処迄
此処迄
########
# まいぬ #
########
# れぎすてる けいぅをるどす
鍵文字を登録
# れあど いぬぷと, とらぬすらて, あぬど ぷりぬと れすると
コード = ストドィヌ.れあど
コード.えぬこで(エヌコドィヌグ::ウトフ_捌)
コード = ("#えぬこどぃぬぐ:うとふ-捌\n" + コード)
幹, ノート = パルセル::クッレヌトルブ.ぱるせ_ゐとふ_こっめぬとす(コード)
幹を翻訳(幹)
ノートを翻訳(ノート)
ストドウト.ゐぅりて(ウヌパルセル.うぬぱるせ(幹, ノート))

hoặc là

# Output "I love Ruby"
say = "I love Ruby"
puts say

# Output "I *LOVE* RUBY"
say['love'] = "*love*"
puts say.upcase

# Output "I *love* Ruby"
# five times
5.times { puts say }

trở thành

#えぬこどぃぬぐ:うとふ-捌
# オウトプト "イ ろヴぇ ルブ"
さいぅ = "イ ろヴぇ ルブ"
言う(さいぅ)
# オウトプト "イ *ロヴェ* ルブ"
さいぅ["ろヴぇ"] = "*ろヴぇ*"
言う(さいぅ.うぷかせ)
# オウトプト "イ *ろヴぇ* ルブ"
# ふぃヴぇ てぃめす
伍.てぃめす 実行
 言う(さいぅ)
此処迄

8
Có vẻ rất không tự nhiên khi ước tính tiếng Anh bằng cách sử dụng hiragana chứ không phải katakana (bất kể nó được lập bản đồ lỏng lẻo như thế nào).
Stephan

8

HTML5 / Javascript sang tiếng Pháp (HTML5 avec le Script au Caoua)

<tập lệnh>
  var a = document.civerseScript.outerHTML;
  cảnh báo (a.replace (/ var a / g, "la biến« a »")
  .replace (/ alert \ (/ g, "alerter (")
  .replace (/ = / g, "est")
  .replace (/ outsHTML / g, "HTMLExtérieur")
  .replace (/ \. thay thế \ ((. +) \, (. +) \) / g, "avec $ 1 remplacé par $ 2")
  .replace (/ \ / \ * và \ * \ // g, "et")
  .replace (/"(.+?)"/ g, "« $ 1 »")
  /*and*/.replace(/cienScript/g,"scriptCourant ")
  );
</ script>

Đầu ra:

<tập lệnh>
  la biến «a» est document.scriptCourant.HTMLExtérieur;
  alerter (một biến avec / la «a» / g remplacé par «la biến« a »»
   avec / alert \ (/ g remplacé par «alerter (»
   avec / est / g remplacé par «est»
   avec / HTMLExtérieur / g remplacé par «HTMLExtérieur»
   avec /\.replace\((.+)\,(.+)\)/g remplacé par «avec $ 1 remplacé par $ 2»
   avec / \ / \ * và \ * \ // g remplacé par «et»
   avec / HP (. +?) / // remplacé par «« $ 1 »»
   et avec / scriptCourant / g remplacé par «scriptCourant»
  );
</ script>

1
Tôi thực sự thích cách bạn đã làm lại cú pháp để trở nên tiếng Pháp hơn! Nhưng tên tiếng Pháp không thực sự biểu thị " CoffeeScript "?
DLosc

Về mặt kỹ thuật, vâng. Nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể nghĩ đến vào lúc đó. Bạn có một đề nghị tốt hơn?
SuperJedi224

1
"HTML5 avec le Script au Café de Java" rất vui nhộn: D Chúng tôi có một từ lập luận tương tự (liên quan?) Cho "coffee": caoua ("ka-wa").
Quentin

3
Tôi thích việc sử dụng máy chém.
TRiG

1
Nó nên là biến , không phải le
Léo Lam

8

JavaScript, tiếng Pháp - CauoaScript

var input = prompt('Enter code');

var translations = {
 'alert': 'informe',
 'code': 'le code',
 'else': 'sinon',
 'Enter': 'Entrez',
 'if': 'si',
 'input': 'donnée',
 'function': 'fonction',
 'output': 'résultat',
 'prompt': 'soulève',
 'replace': 'remplace',
 'replacement': 'pièceDeReplacement',
 'return': 'remet',
 'translate': 'traduit',
 'translations': 'traductions',
 'typeof': 'typede',
 'undefined': 'indéterminé',
 'var': 'var',
 'w': 'm', // word
 'word': 'mot'
};

var output = input.replace(/(["'])(.*?[^\\])?\1/g, '« $2 »')
.replace(/\w+/g, function(word) {
 var replacement = translations[word];
 if (typeof replacement != 'undefined') {
  return replacement;
 } else {
  return word;
 }
});

alert(output);

Tôi biết đã có câu trả lời JavaScript + tiếng Pháp, nhưng tôi sử dụng các bản dịch và phương pháp mã hóa khác nhau.

Mã này khá đơn giản: nó lặp qua tất cả các từ trong mã đầu vào và thay thế chúng bằng từ tiếng Pháp tương ứng từ translationsđối tượng. Nếu từ không được liệt kê, nó không thay đổi.

Tiếng Pháp sử dụng « Guillemets » thay vì dấu ngoặc kép, vì vậy trước tiên, nó làm cho các chuỗi sử dụng chúng. .

var donnée = soulève(« Entrez le code »);

var traductions = {
 « informe »: « informe »,
 « le code »: « le le code »,
 ...
 « mot »: « mot »
};

var résultat = donnée.remplace(/(["« ])(.*?[^\\])?\1/g, »« $2 »')
.remplace(/\m+/g, fonction(mot) {
 var pièceDeReplacement = traductions[mot];
 si (typede pièceDeReplacement != « indéterminé ») {
  remet pièceDeReplacement;
 } sinon {
  remet mot;
 }
});

informe(résultat);

Bạn có thể sử dụng Stack Snippet bên dưới để dễ dàng chạy mã.


3
Oui, tres bien.
Alex A.

Bạn nên thêm dấu cách sau dấu chấm câu - nó trông đẹp hơn XD
Conor O'Brien

7

Hàng hóa 64 BASIC - Bosnia / Croatia / Serbia

10 FOR I=40960 TO 49151:POKE I,PEEK(I):NEXT
20 DATA "KRAJ","ZA","OPET","PODACI","UZM#","UZMI","DIM","CITAJ","DE"
30 DATA "HAJD","TRCI","AKO","VRATI","IDIU","NAZAD","KOM","STOJ","NA"
40 DATA "CEKAJ","UCITAJ","SPASI","VIDI","DEF","GURNI","PIS#","PISI"
50 DATA "NAST","POPIS","BRIS","KOM","SIS","OTVORI","ZATVORI","UZMI"
60 DATA "NOV","TAB(","DO","FU","RAZ(","ONDA","NE","KORAK","+","-"
70 DATA "*","/","↑","I","ILI",">","=","<","ZN","C","ABS","KOR"
80 DATA "SLO","POZ","KOR","SLU","LOG","EKS","KOS","SIN","TAN","ATN"
90 DATA "VIRI","DUZ","NIZ$","VRI","ASK","KAR$","LEVO$","DESNO$","SRE$"
100 DATA "ID",""
110 D=41118
120 READ A$
130 IF A$="" THEN 210
140 L=LEN(A$)
150 IF L=1 THEN 190
160 FOR I=1 TO L-1
170 POKE D,ASC(MID$(A$,I,1)):D=D+1
180 NEXT
190 POKE D,ASC(MID$(A$,L,1))+128:D=D+1
200 GOTO 120
210 POKE 1, PEEK(1) AND 254

Điều này thực sự thay thế các từ khóa BASIC bằng các từ đã dịch, vì vậy bạn có thể phải sử dụng chúng khi bạn viết mã mới.

CƠ BẢN Bosnia

Làm thế nào nó hoạt động?

FOR I=40960 TO 49151:POKE I,PEEK(I):NEXT

Mặc dù có vẻ như dòng này không làm được gì nhiều, nhưng thực tế nó sao chép các byte từ ROM BASIC sang RAM. Dữ liệu được ghi vào một vị trí ROM được lưu trữ trong RAM tại cùng một địa chỉ.

Dòng cuối cùng trong chương trình chuyển sang bản sao RAM của BASIC:

POKE 1,PEEK(1) AND 254

Địa chỉ bộ nhớ 41118-41373 chứa danh sách đầy đủ các từ khóa BASIC dành riêng. Các ký tự ASCII của những từ này được lưu trữ theo thứ tự số mã thông báo. Bit số 7 của chữ cái cuối cùng của mỗi từ được đặt để chỉ ra phần cuối của từ (giá trị ASCII + 128).

Dòng 20-100 chứa các từ khóa được dịch. Dòng 110-200 đọc các từ khóa trong bộ nhớ như mô tả ở trên.


5
Bạn có thể là người đầu tiên có mã hoạt động sau khi chuyển đổi!
CJ Dennis

Khi người tạo ra C64 BASIC hoàn thành công việc của mình, anh ta đứng lên và tuyên bố "Tôi mong mỏi ngày mọi người có thể lập trình C64 bằng tiếng Bosnia". (xấu hổ vì anh ta không có tầm nhìn xa như vậy về> 640k RAM)
Mark K Cowan

Nhưng bản dịch được thực hiện vào RAM và khởi động lại sẽ khiến RAM bị xóa, đúng không?
mèo

5

PHP - Tiếng Bồ Đào Nha (pt-PT / semi pt-BR)

Điều này hóa ra khá phức tạp và khổng lồ!

<?

  echo preg_replace_callback(
    '@\b([\wâêçãáú]+)\b|(?:[\$\>]|[=\.]=|=\>?|&&)@i',
    function($match){

      $word = $match[0];

      if($word == '_')
      {
        return '_';
      }

      $list = array(
        'echo' => 'ecoar',
        'match' => 'equivalência',
        'array' => 'conjunto',
        'file' => 'ficheiro',
        'replace' => 'substitui',
        'callback' => 'executável',
        'function' => 'função',
        'list' => 'lista',
        'if' => 'se',
        'else' => 'senão',
        'word' => 'palavra',
        'piece' => 'pedaço',
        'pieces' => 'pedaços',
        'explode' => 'explosão',
        'implode' => 'implosão',
        'count' => 'conta',
        'tmp' => 'temporário',
        'k' => 'chave',
        'get' => 'busca',
        'contents' => 'conteúdos',
        'preg' => 'expressão_regular',
        'as' => 'como',
        'return' => 'retorna',
        'use' => 'utiliza',
        'strtoupper' => 'corda_para_maiúscula',
        'strtolower' => 'corda_para_minúscula',
        'unset' => 'remover_definição',
        'isset' => 'está_definido',
        'str' => 'corda',
        '$' => '€',
        '.=' => '.=',
        '=>' => 'recebe',
        '==' => 'igual',
        '=' => 'atribuí',
        '>' => 'maior_que',
        '&&' => 'e'
      );

      if($word[0] == '_' && $word[1] == '_')
      {
        return preg_replace_callback(
          '@([A-Z]+)@',
          function($word) use (&$list){
            return strtoupper($list[strtolower($word[1])]);
          },
          $word
        );
      }
      else
      {
        $word = explode('_', $word);
        $pieces = count($word);
        if( $pieces > 1 )
        {
          $tmp = $word[0];
          $word[0] = $word[1];
          $word[1] = $tmp;
          unset($tmp);
        }

        foreach($word as $k => $piece)
        {
          $word[$k] = isset($list[$piece])?$list[$piece]:$piece;
          if( $k == 0 && $pieces > 1 )
          {
            $word[$k] .= 'r';
          }
        }

        return implode('_', $word);
      }
    },
    file_get_contents(__FILE__)
  );

Hãy nhớ rằng mã này đã được thực hiện để phù hợp với chính nó! Nó có thể hoạt động một phần với các mã khác.


Đầu ra, dịch:

<?

  ecoar substituir_expressão_regular_executável(
    '@\b([\wâêçãáú]+)\b|(?:[\€\maior_que]|[atribuí\.]atribuí|atribuí\maior_que?|e)@i',
    função(€equivalência){

      €palavra atribuí €equivalência[0];

      se(€palavra igual '_')
      {
        retorna '_';
      }

      €lista atribuí conjunto(
        'ecoar' recebe 'ecoar',
        'equivalência' recebe 'equivalência',
        'conjunto' recebe 'conjunto',
        'ficheiro' recebe 'ficheiro',
        'substitui' recebe 'substitui',
        'executável' recebe 'executável',
        'função' recebe 'função',
        'lista' recebe 'lista',
        'se' recebe 'se',
        'senão' recebe 'senão',
        'palavra' recebe 'palavra',
        'pedaço' recebe 'pedaço',
        'pedaços' recebe 'pedaços',
        'explosão' recebe 'explosão',
        'implosão' recebe 'implosão',
        'conta' recebe 'conta',
        'temporário' recebe 'temporário',
        'chave' recebe 'chave',
        'busca' recebe 'busca',
        'conteúdos' recebe 'conteúdos',
        'expressão_regular' recebe 'regularr_expressão',
        'como' recebe 'como',
        'retorna' recebe 'retorna',
        'utiliza' recebe 'utiliza',
        'corda_para_maiúscula' recebe 'parar_corda_maiúscula',
        'corda_para_minúscula' recebe 'parar_corda_minúscula',
        'remover_definição' recebe 'definiçãor_remover',
        'está_definido' recebe 'definidor_está',
        'corda' recebe 'corda',
        '€' recebe '€',
        '.=' recebe '.=',
        'recebe' recebe 'recebe',
        'igual' recebe 'igual',
        'atribuí' recebe 'atribuí',
        'maior_que' recebe 'quer_maior',
        'e' recebe 'e'
      );

      se(€palavra[0] igual '_' e €palavra[1] igual '_')
      {
        retorna substituir_expressão_regular_executável(
          '@([A-Z]+)@',
          função(€palavra) utiliza (&€lista){
            retorna corda_para_maiúscula(€lista[corda_para_minúscula(€palavra[1])]);
          },
          €palavra
        );
      }
      senão
      {
        €palavra atribuí explosão('_', €palavra);
        €pedaços atribuí conta(€palavra);
        se( €pedaços maior_que 1 )
        {
          €temporário atribuí €palavra[0];
          €palavra[0] atribuí €palavra[1];
          €palavra[1] atribuí €temporário;
          remover_definição(€temporário);
        }

        foreach(€palavra como €chave recebe €pedaço)
        {
          €palavra[€chave] atribuí está_definido(€lista[€pedaço])?€lista[€pedaço]:€pedaço;
          se( €chave igual 0 e €pedaços maior_que 1 )
          {
            €palavra[€chave] .= 'r';
          }
        }

        retorna implosão('_', €palavra);
      }
    },
    buscar_ficheiro_conteúdos(__FICHEIRO__)
  );

Tôi đã cố gắng tôn trọng ngữ pháp nhiều nhất có thể.

Một ví dụ là đúng trong dòng đầu tiên:

echo preg_replace_callback

Echo là một hành động, và hành động là động từ. Tất cả các động từ trong tiếng Bồ Đào Nha kết thúc với r.
Dịchecho mà không có ngữ cảnh sẽ là eco, trong khi trong bối cảnh nó phải là ecoar('tạo ra tiếng vang').

Ngoài ra, chức năng preg_replace_callbackcó một điều độc đáo.
Hành động phải là từ đầu tiên.
Dịch theo nghĩa đen, nó sẽ là expressão_regular_substitui_executável, mà là khủng khiếp dịch! (Nó có nghĩa replace the callback using a regular expression)
Vì vậy, chăm sóc đặc biệt phải được thực hiện và trao đổi những lời đầu tiên và thứ hai, vì vậy nó là substituir_expressão_regular_executável, đó là một chút tốt hơn.

Các chức năng khác, như count, được để lại mà không rkích nổ một đơn đặt hàng (như nếu bạn đang hách dịch).

Một số từ hóa ra kỳ lạ ...
stringcó nghĩa là corda, nhưng nếu tôi dịch nó chính xác, nó sẽ như vậy cadeia contínua/ininterrupta de caracteres.

Để thêm vào tất cả những gì, tôi cũng đã dịch một số biểu tượng và các nhà khai thác ( $, =, =>).
Cảm ơn bạn @DLosc vì ý tưởng dịch $sang .


2
Bạn có thể sử dụng ký hiệu tiền tệ của Bồ Đào Nha thay vì $, tương tự như những gì ngôn ngữ này đã làm.
DLosc

@DLosc Cảm ơn rất nhiều về ý tưởng. Tôi đã đi trước và cũng dịch các toán tử và biểu tượng khác.
Ismael Miguel

4

Fondamentale Visuale .RLEX - Visual Basic .NET, được dịch sang tiếng Ý

Chương trình này rất đơn giản (nhằm mục đích tự dịch).

Một số điểm:

 • I / O: đây là mô-đun có chức năng rõ ràng được gọi

 • ngữ pháp chủ yếu là chính xác (cảm thấy gần như tự nhiên)

 • Vị trí từ tiếng Anh và tiếng Ý là khác nhau vì vậy tôi không thể (dễ dàng) viết một số chức năng để sửa lỗi đó và các cặp dịch tĩnh ưa thích

 • tôi đã kết hợp các động từ mệnh lệnh cho người thứ 2, vì trong một bản dịch tiếng Ý, họ sẽ nghe và cảm thấy sai (sai như windows 8+ nói ở người 1d)

 • các cặp dịch bị xáo trộn nên những người dịch tiếng Anh cũng không được dịch. do đó, nếu có một thông dịch viên, chương trình dịch sẽ hoạt động tôi chỉ còn lại một số "+"để tránh tình trạng quá tải (nhiều từ tiếng Anh được chứa trong tiếng Ý, vì vậy cuối cùng sẽ dịch tiếng Ý sang tiếng Ý với sự trùng lặp của hậu tố)

Học phần tiếng Ý

  Mã thông báo Dim dưới dạng danh sách mới (Of Tuple (Of String, String))

  Sub AddPair (a As String, b As String)
    Mã thông báo. Thêm (Tuple.Create (a, b))
  Kết thúc phụ

  Sub init ()
    AddPair ("Ý", "Italia" + "không"): AddPair ("Mô-đun", "Modulo")
    AddPair ("thiếu", "không ha"): AddPair ("AddPair", "AggiungiCoppia")
    AddPair ("tiếng Ý", "l'italiano")
    AddPair ("Tiếp theo", "Appresso"): AddPair ("Mã thông báo", "Frammenti")
    AddPair ("init", "iniz"): AddPair ("Như", "Đến")
    AddPair ("Tuple", "Coppia"): AddPair ("Dành cho mỗi", "Per Ogni")
    AddPair ("Của", "Di"): AddPair ("chỉ", "e basta")
    AddPair ("Sub", "Proc"): AddPair ("vì vậy tôi sẽ thêm", "quindi aggiungerò")
    AddPair ("Chức năng", "Funzione"): AddPair ("Dim", "Def")
    AddPair ("a", "una"): AddPair ("hỗ trợ", "il s" + "upporto")
    AddPair ("các loại đã sử dụng", "i tipi producizzati")
    Ý tiếng Ý thiếu một hình thức phụ thuộc giới tính cho tính từ
    REM vì vậy tôi sẽ thêm hỗ trợ cho các loại chỉ sử dụng
    AddPair ("Danh sách mới", "una Nuova Lista")
    AddPair ("Tạo", "Crea"): AddPair ("Kết thúc", "Tốt")
    AddPair ("REM", "RIC"): AddPair ("cho", "mỗi")
    AddPair ("hình thức phụ thuộc giới tính", "thể loại phụ thuộc vào giới tính")
    AddPair ("Chuỗi", "Sequenza"): AddPair ("tính từ", "gli aggettivi")
    AddPair ("TranslateToItalian", "TraduciInItaliano")
  Kết thúc phụ

  Hàm TranslateToItalian (o As String) As String
    Dim ret As String = o: init ()
    Với mỗi t là Tuple (của chuỗi, chuỗi) trong mã thông báo
      ret = ret.Replace (t.Item1, t.Item2)
    Kế tiếp
    Trở về
  Chức năng kết thúc

Mô-đun kết thúc

Ý, chúng ta đi đây!

Kết quả trên chính nó:

Modulo tiếng Ý

  Def Frammenti Come una Nuova Lista (Di Coppia (Di Sequenza, Sequenza))

  Proc AggiungiCoppia (một Sequenza, b Come Sequenza)
    Frammenti.Add (Coppia.Crea (a, b))
  Viện kiểm soát tốt

  Proc iniz ()
    AggiungiCoppia ("Tiếng Ý", "Italia" + "không"): AggiungiCoppia ("Modulo", "Modulo")
    AggiungiCoppia ("non ha", "non ha"): AggiungiCoppia ("AggiungiCoppia", "AggiungiCoppia")
    AggiungiCoppia ("l'italiano", "l'italiano")
    AggiungiCoppia ("Appresso", "Appresso"): AggiungiCoppia ("Frammenti", "Frammenti")
    AggiungiCoppia ("iniz", "iniz"): AggiungiCoppia ("Hãy đến", "Hãy đến")
    AggiungiCoppia ("Coppia", "Coppia"): AggiungiCoppia ("Per Ogni", "Per Ogni")
    AggiungiCoppia ("Di", "Di"): AggiungiCoppia ("e basta", "e basta")
    AggiungiCoppia ("Proc", "Proc"): AggiungiCoppia ("quindi aggiungerò", "quindi aggiungerò")
    AggiungiCoppia ("Funzione", "Funzione"): AggiungiCoppia ("Def", "Def")
    AggiungiCoppia ("una", "una"): AggiungiCoppia ("il supporto", "il s" + "upporto")
    AggiungiCoppia ("i tipi producizzati", "i tipi producizzati")
    RIC l'italiano non ha una forma indipereee dal genere per gli aggettivi
    RIC quindi aggiungerò il supporto per i tipi producizzati e basta
    AggiungiCoppia ("una Nuova Lista", "una Nuova Lista")
    AggiungiCoppia ("Crea", "Crea"): AggiungiCoppia ("Tốt", "Tốt")
    AggiungiCoppia ("RIC", "RIC"): AggiungiCoppia ("mỗi", "mỗi")
    AggiungiCoppia ("gena indipereee dal genere", "forma indipereee dal genere")
    AggiungiCoppia ("Sequenza", "Sequenza"): AggiungiCoppia ("gli aggettivi", "gli aggettivi")
    AggiungiCoppia ("TraduciInItaliano", "TraduciInItaliano")
  Viện kiểm soát tốt

  Funzione TraduciInItaliano (o Come Sequenza) Hãy đến Sequenza
    Def ret Come Sequenza = o: iniz ()
    Per Ogni t Come Coppia (Di Sequenza, Sequenza) ở Frammenti
      ret = ret.Replace (t.Item1, t.Item2)
    Thủ tướng
    Trở về
  Funzione tốt

Modulo tốt

Cảm ơn bạn vì câu trả lời! Chỉ cần một vài điểm: bạn có nghĩa vụ phải dịch văn bản tiếng Anh trong các bình luận và tôi vẫn có thể thấy nhiều từ tiếng Anh ở dạng "Mod" + "ule". Hãy cố gắng nhắm nhiều hơn cho tinh thần của thử thách hơn là bức thư.
CJ Dennis

@CJDennis tôi đã sửa nó!
beppe9000

3

C, Tây Ban Nha - C

Nhập / Xuất qua STDIN / STDOUT (sử dụng ./c-spanish < c-spanish.c).

Nếu extra = 0được thay đổi thành extra = 1, thì đầu ra của chương trình này về cơ bản là một quine lẫn nhau. Mặt khác, đầu ra là một chương trình C có thể biên dịch hoạt động như thế nào cat.

Không gian bổ sung trong nguồn là cần thiết (vì chúng được thay thế bằng các ký tự trong phiên bản tiếng Tây Ban Nha).

#define B(_, __) __ ## _
#define C(_, __) B(_,__)
#define char C(C(r, ha), c)
#define gets C(ets, g)
#define if C(f, i)
#define int C(C(ed, n), s##ig)
#define is ==
#define main   C(C(n, ai), m)
#define puts C(C(s, t), C(u, p))
#define void C(id, C(o, v))
#define  while(x) C(r, C(o, f))(;x;)

int x, y, extra = 0;
void count (char *sheep);
void try_replace    (char *cake , char *bacon , char *sheep);
void translate(char *sheep){
  char *array [] = {
    "array ", "matriz",     "bacon ", "tocino",
    "cake ", "pastel",     "char", "car ",
    "count ", "cuenta",     "gets ", "traec",
    "if", "si",         "int ", "ent ",
    "is", "es",         "main   ", "principal",
    "peace", "paz ",      "puts", "ponc",
    "sheep", "oveja",      "translate", "traduce ",
    "truth ", "verdad",     "try_replace    ", "trata_de_reemplazar",
    "void", "nada",       "war  ", "guerra",
    "  while", "mientras",
  };
  int war  = 19, peace = -1;
    while(!(--war  is peace)){
    count (sheep);
    int truth = x, cake  = 0;
      while(!(cake  is truth )){
      try_replace    (&sheep[cake ], array [2 * war  ], array [1 + 2 * war  ]);
      if(extra && !y)
        try_replace    (&sheep[cake ], array [1 + 2 * war  ], array [2 * war  ]);
      ++cake ;
    }
  }
}

int main   (){
  char bacon [9999];
    while(gets (bacon )){
    translate(bacon );
    puts(bacon );
  }
}

void count (char *sheep){
  x = 0;
    while(*sheep++ && ++x);
}
void try_replace    (char *cake , char *bacon , char *sheep){
  y = 0;
  char *truth = bacon ;
    while(*cake  && *truth && *sheep && *cake  is *truth )
    ++cake , ++truth , ++sheep;
  if(!*truth ){
      while(!(bacon is truth )) *--cake  = *(--truth , --sheep);
      y = 1;
  }
}

Từ được dịch:

array        -> matriz
bacon        -> tocino
cake        -> pastel
char        -> car (short for carácter)
count        -> cuenta
gets        -> traec (TRAE la Cadena)
if         -> si
int         -> ent (short for entero)
is         -> es
main        -> principal
peace        -> paz
puts        -> ponc (PON la Cadena)
sheep        -> oveja
translate      -> traduce
truth        -> verdad
try_replace     -> trata_de_reemplazar
void        -> nada
war         -> guerra
while        -> mientras

Đầu ra

Với extra = 0:

#define B(_, __) __ ## _
#define C(_, __) B(_,__)
#define car C(C(r, ha), c)
#define traec C(ets, g)
#define si C(f, i)
#define ent C(C(ed, n), s##ig)
#define es ==
#define principal C(C(n, ai), m)
#define ponc C(C(s, t), C(u, p))
#define nada C(id, C(o, v))
#define mientras(x) C(r, C(o, f))(;x;)

ent x, y, extra = 0;
nada cuenta(car *oveja);
nada trata_de_reemplazar(car *pastel, car *tocino, car *oveja);
nada traduce (car *oveja){
  car *matriz[] = {
    "matriz", "matriz",     "tocino", "tocino",
    "pastel", "pastel",     "car ", "car ",
    "cuenta", "cuenta",     "traec", "traec",
    "si", "si",         "ent ", "ent ",
    "es", "es",         "principal", "principal",
    "paz ", "paz ",      "ponc", "ponc",
    "oveja", "oveja",      "traduce ", "traduce ",
    "verdad", "verdad",     "trata_de_reemplazar", "trata_de_reemplazar",
    "nada", "nada",       "guerra", "guerra",
    "mientras", "mientras",
  };
  ent guerra = 19, paz  = -1;
  mientras(!(--guerra es paz )){
    cuenta(oveja);
    ent verdad = x, pastel = 0;
    mientras(!(pastel es verdad)){
      trata_de_reemplazar(&oveja[pastel], matriz[2 * guerra], matriz[1 + 2 * guerra]);
      si(extra && !y)
        trata_de_reemplazar(&oveja[pastel], matriz[1 + 2 * guerra], matriz[2 * guerra]);
      ++pastel;
    }
  }
}

ent principal(){
  car tocino[9999];
  mientras(traec(tocino)){
    traduce (tocino);
    ponc(tocino);
  }
}

nada cuenta(car *oveja){
  x = 0;
  mientras(*oveja++ && ++x);
}
nada trata_de_reemplazar(car *pastel, car *tocino, car *oveja){
  y = 0;
  car *verdad = tocino;
  mientras(*pastel && *verdad && *oveja && *pastel es *verdad)
    ++pastel, ++verdad, ++oveja;
  si(!*verdad){
    mientras(!(tocino es verdad)) *--pastel = *(--verdad, --oveja);
      y = 1;
  }
}

Với extra = 1:

#define B(_, __) __ ## _
#define C(_, __) B(_,__)
#define car C(C(r, ha), c)
#define traec C(ets, g)
#define si C(f, i)
#define ent C(C(ed, n), s##ig)
#define es ==
#define principal C(C(n, ai), m)
#define ponc C(C(s, t), C(u, p))
#define nada C(id, C(o, v))
#define mientras(x) C(r, C(o, f))(;x;)

ent x, y, extra = 1;
nada cuenta(car *oveja);
nada trata_de_reemplazar(car *pastel, car *tocino, car *oveja);
nada traduce (car *oveja){
  car *matriz[] = {
    "matriz", "array ",     "tocino", "bacon ",
    "pastel", "cake ",     "car ", "char",
    "cuenta", "count ",     "traec", "gets ",
    "si", "if",         "ent ", "int ",
    "es", "is",         "principal", "main   ",
    "paz ", "peace",      "ponc", "puts",
    "oveja", "sheep",      "traduce ", "translate",
    "verdad", "truth ",     "trata_de_reemplazar", "try_replace    ",
    "nada", "void",       "guerra", "war  ",
    "mientras", "  while",
  };
  ent guerra = 19, paz  = -1;
  mientras(!(--guerra es paz )){
    cuenta(oveja);
    ent verdad = x, pastel = 0;
    mientras(!(pastel es verdad)){
      trata_de_reemplazar(&oveja[pastel], matriz[2 * guerra], matriz[1 + 2 * guerra]);
      si(extra && !y)
        trata_de_reemplazar(&oveja[pastel], matriz[1 + 2 * guerra], matriz[2 * guerra]);
      ++pastel;
    }
  }
}

ent principal(){
  car tocino[9999];
  mientras(traec(tocino)){
    traduce (tocino);
    ponc(tocino);
  }
}

nada cuenta(car *oveja){
  x = 0;
  mientras(*oveja++ && ++x);
}
nada trata_de_reemplazar(car *pastel, car *tocino, car *oveja){
  y = 0;
  car *verdad = tocino;
  mientras(*pastel && *verdad && *oveja && *pastel es *verdad)
    ++pastel, ++verdad, ++oveja;
  si(!*verdad){
    mientras(!(tocino es verdad)) *--pastel = *(--verdad, --oveja);
      y = 1;
  }
}

definemột từ tiếng Tây Ban Nha? Hãy nhớ rằng mã của bạn không phải hoạt động với ngôn ngữ gốc sau khi được dịch, chỉ trong một phiên bản dịch giả định của trình thông dịch / trình biên dịch.
CJ Dennis

3
@CJDennis definethực sự là một từ trong tiếng Tây Ban Nha (lệnh người thứ hai cho definir)
es1024

3

Ruby, Catalan - Rubí

Đó là một mã ngắn trong ruby, vì vậy nó không phải là đại diện, nhưng tôi đã tiết lộ hơn một chút trong các tên hàm để hiển thị thêm một chút. Bài tập này đã nhớ tôi quá nhiều về các lớp đại học nơi chúng tôi đã sử dụng mã giả tương tự để "lập trình".

words = {
  while: "mentre",
  words: "paraules",
  end: "fi",
  nil: "res",
  gets: "obtingues_cadena",
  line: "línia",
  each: "per_cada_una",
  do: "fes",
  original: "original",
  replacement: "intercanvi",
  gsub: "substitueix_globalment",
  puts: "posa_cadena"
}

while (line = gets) != nil
  words.each do |original,replacement|
    line.gsub! original.to_s,replacement
  end
  puts line
end

Áp dụng cho chính nó trở thành:

paraules = {
  # Eliminat per simplificar codi
}

mentre (línia = obtingues_cadena) != res
  paraules.per_cada_una fes |original,intercanvi|
    línia.substitueix_globalment! original.to_s,intercanvi
  fi
  posa_cadena línia
fi

1
Tôi cá là tôi có thể đoán Eliminat per simplificar codinghĩa là gì !
CJ Dennis

Tôi cũng chắc chắn bạn có thể!
rorlork

3

Python 3, Lojban

Nơi tôi cần sắp xếp lại các địa điểm sumti, tôi đã đính kèm các từ trong ngoặc, ví dụ (te tcidu fe)

Mã số:

dictionary = [
  ('basti fa', 'with'),
  ('ro', 'for'),
  ("vidnyja'o", 'print'),
  ('nenri', 'in'),
  ('lujvo', 'word'),
  ('jbovlaste', 'dictionary'),
  ('basygau', 'replace'),
  ('(te tcidu fe)', 'read'),
  ('datnyvei','file'),
  ('vlamei', 'text'),
  ('kargau', 'open'),
  ('la .lojban.', 'lojban'),
  ('no', '0'),
  ('pa', '1'),
  ('as', ''),
  ('with', 'basti fa'),
  ('for', 'ro'),
  ('print', "vidnyja'o"),
  ('in', 'nenri'),
  ('word', 'lujvo'),
  ('dictionary', 'jbovlaste'),
  ('replace', 'basygau'),
  ('read', '(te tcidu fe)'),
  ('file', 'datnyvei'),
  ('text', 'vlamei'),
  ('open', 'kargau'),
  ('lojban', 'la .lojban.'),
  ('0', 'no'),
  ('1', 'pa')
]

with open('lojban.py', 'r') as file:
  text = file.read()

for word in dictionary:
  text = text.replace(word[0], word[1])

print(text)

Và đầu ra của nó:

jbovlaste = [
  ('basti fa', 'basti fa'),
  ('ro', 'ro'),
  ("vidnyja'o", 'vidnyja'o'),
  ('nenri', 'nenri'),
  ('lujvo', 'lujvo'),
  ('jbovlaste', 'jbovlaste'),
  ('basygau', 'basygau'),
  ('(te tcidu fe)', '(te tcidu fe)'),
  ('datnyvei','datnyvei'),
  ('vlamei', 'vlamei'),
  ('kargau', 'kargau'),
  ('la .lojban.', 'la .lojban.'),
  ('no', 'no'),
  ('pa', 'pa'),
  ('', ''),
  ('basti fa', 'basti fa'),
  ('ro', 'ro'),
  ('vidnyja'o', "vidnyja'o"),
  ('nenri', 'nenri'),
  ('lujvo', 'lujvo'),
  ('jbovlaste', 'jbovlaste'),
  ('basygau', 'basygau'),
  ('(te tcidu fe)', '(te tcidu fe)'),
  ('datnyvei', 'datnyvei'),
  ('vlamei', 'vlamei'),
  ('kargau', 'kargau'),
  ('la .lojban.', 'la .lojban.'),
  ('no', 'no'),
  ('pa', 'pa')
]

basti fa kargau('la .lojban..py', 'r') datnyvei:
  vlamei = datnyvei.(te tcidu fe)()

ro lujvo nenri jbovlaste:
  vlamei = vlamei.basygau(lujvo[no], lujvo[pa])

vidnyja'o(vlamei)

readchỉ trở nên (te tcidu fe). Có phải làm một cái gì đó khác?
Dennis

@CJDennis Không, mặc dù tôi cho rằng tôi có thể đã sử dụng dấu gạch dưới thay vì dấu cách và bỏ dấu ngoặc.
Tuomas Laakkonen

ĐỒNG Ý. Từ nhận xét trên mã tôi nghĩ rằng nó được cho là sắp xếp lại một cái gì đó!
CJ Dennis

1

Javascript ES6, Esperanto, Ĝavoskripto

f=_=>f.toString().replace(/toString/g,'konvertiLaĉi').replace(/replace/g,'anstataŭigi');f()

Tôi đã thực hiện một số quyền tự do với lạc đà và từ ngữ (tôi đã dịch 'chuyển đổi thành chuỗi' thay vì 'thành chuỗi'). Tôi sẽ làm phức tạp mọi thứ sau này khi tôi có nhiều thời gian hơn.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.