Làm cho ngôn ngữ của bạn không thể sử dụng được


191

Cố gắng viết một số mã bằng ngôn ngữ của bạn và làm cho nó không thỏa mãn tiêu chí của chúng tôi là ngôn ngữ lập trình nữa.

Một ngôn ngữ đáp ứng các tiêu chí của chúng tôi (phiên bản đơn giản hóa cho thử thách này) là ngôn ngữ lập trình nếu:

 • Nó có thể đọc đầu vào của người dùng đại diện cho các bộ số nguyên dương theo một cách nào đó.
 • Nó có thể xuất ít nhất hai kết quả khác nhau tùy thuộc vào đầu vào.
 • Nó có thể lấy hai số nguyên dương và thêm chúng (và kết quả có thể ảnh hưởng đến đầu ra).
 • Nó có thể lấy một số nguyên dương và quyết định xem nó có phải là số nguyên tố hay không (và kết quả có thể ảnh hưởng đến đầu ra).
 • Với mục đích của thử thách này, bất kỳ loại đầu ra nào không phải là phương thức đầu ra được phép cho một thử thách thông thường đều bị bỏ qua. Vì vậy, không quan trọng chương trình cũng có thể phát một bản nhạc hay đăng qua HTTP, v.v.
 • Cập nhật: Bạn cũng có thể chọn một hoặc một số phương thức đầu ra được phép và bỏ qua tất cả các phương thức khác. Nhưng bạn phải sử dụng định nghĩa tương tự ở mọi nơi trong các tiêu chí sau. Và nếu chương trình của bạn có thể vô hiệu hóa nhiều hơn một phương thức đầu ra - điều đó đáng để nâng cao hơn.

Các ví dụ như làm cho nó không thể xuất hoặc vô hiệu hóa tất cả các cấu trúc vòng lặp để nó không thể thực hiện kiểm tra tính nguyên thủy và đảm bảo người dùng không thể kích hoạt lại chúng.

Bạn nên để một chỗ để chèn mã mới. Theo mặc định, nó nằm ở cuối mã của bạn. Nếu chúng tôi xem xét đưa mã nguồn vào vị trí đó trong câu trả lời của bạn và chạy mã đầy đủ dưới dạng một chương trình hoàn chỉnh, trình thông dịch của một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ đó sẽ không đáp ứng các tiêu chí.

Nhưng mã được chèn phải được thực thi theo cách giống như một ngôn ngữ thỏa mãn các tiêu chí:

 • Mã được chèn phải về mặt ngữ pháp giống như một cái gì đó (giả sử đó là một khối mã theo các tiêu chí sau) thường đáp ứng các tiêu chí, từ quan điểm của bất kỳ ai muốn viết một cú pháp tô sáng. Vì vậy, nó không thể ở trong một chuỗi, bình luận, vv
 • Mã được chèn phải thực sự được thực thi, theo cách nó được cho là thỏa mãn các tiêu chí. Vì vậy, nó không thể ở trong một hàm không được sử dụng hoặc sizeoftrong C, bạn không thể chỉ thực hiện một phần không có chức năng trong mã và bạn không thể đặt nó sau một vòng lặp vô hạn, v.v.
 • Bạn không thể giới hạn số lượng chương trình đúng ngữ pháp có thể được tạo theo cách này. Nếu đã có thứ gì đó như giới hạn độ dài trong ngôn ngữ bạn đang sử dụng, thì nó không nên đáp ứng các tiêu chí ngay cả khi giới hạn này được loại bỏ.
 • Bạn không thể sửa đổi hoặc "sử dụng hết" nội dung của đầu vào / đầu ra, nhưng bạn có thể ngăn không cho chúng truy cập.
 • Các tiêu chí này thường chỉ áp dụng cho các ngôn ngữ mà không có I / O rõ ràng:
  • Mã của bạn nên chuyển hướng đầu vào của người dùng (có chứa thông tin về độ dài tùy ý) sang mã được chèn, nếu một khối mã thường không thể lấy đầu vào của người dùng trực tiếp / rõ ràng bằng ngôn ngữ bạn đang sử dụng.
  • Mã của bạn sẽ in giá trị trả về của mã được chèn, nếu một khối mã thường không thể xuất ra những thứ trực tiếp / rõ ràng bằng ngôn ngữ bạn đang sử dụng.
  • Trong trường hợp bạn in giá trị được trả về và nó được nhập bằng ngôn ngữ bạn đang sử dụng, loại được trả về sẽ có thể có 2 giá trị thực tế có thể khác nhau. Ví dụ: bạn không thể sử dụng loại struct {}hoặc struct {private:int x;}trong C ++.

Đây là cuộc thi phổ biến. Câu trả lời hợp lệ được bình chọn cao nhất (vì vậy không ai phát hiện ra lỗi hoặc tất cả các lỗi đã được sửa) sẽ thắng.

Làm rõ

 • Bạn không nên sửa đổi mã ở dạng văn bản, nhưng có thể thay đổi cú pháp trước khi mã được diễn giải hoặc biên dịch.
 • Bạn có thể làm những việc khác trong khi mã đang chạy. Nhưng lý do nó không thỏa mãn các tiêu chí nên nằm trong chính mã được chèn. Nó có thể bị lỗi do sự can thiệp của một luồng khác, nhưng không chỉ bị giết bởi một luồng khác.
 • Tất cả các thông số kỹ thuật về cơ bản có nghĩa là nó phải có khả năng đáp ứng các tiêu chí về mặt ngữ pháp nếu tất cả các phần tử tích hợp không thay đổi nhưng thực tế không làm được. Sẽ tốt thôi nếu bạn tìm thấy bất kỳ cách giải quyết phi ngữ pháp nào, chẳng hạn như chuyển các tham số cho khối mã một cách chính xác, nhưng làm cho chúng không thể được sử dụng theo một cách nào đó.
 • Một lần nữa, mã được chèn phải được thực thi. Mã sau một vòng lặp vô hạn hoặc sự cố được coi là "không thực sự được thực thi", do đó không hợp lệ . Những câu trả lời đó có thể thú vị, nhưng đã có một số câu hỏi lặp vô hạn hoặc câu hỏi khác trên trang web này và bạn có thể tìm thấy một câu trả lời thích hợp hơn để trả lời. Nếu không, hãy xem xét hỏi một câu hỏi mới. Ví dụ về những câu hỏi đó là:

Bảng xếp hạng

var QUESTION_ID=61115/*,OVERRIDE_USER=8478*/;function answersUrl(e){return"https://api.stackexchange.com/2.2/questions/"+QUESTION_ID+"/answers?page="+e+"&pagesize=100&order=desc&sort=creation&site=codegolf&filter="+ANSWER_FILTER}function commentUrl(e,s){return"https://api.stackexchange.com/2.2/answers/"+s.join(";")+"/comments?page="+e+"&pagesize=100&order=desc&sort=creation&site=codegolf&filter="+COMMENT_FILTER}function getAnswers(){jQuery.ajax({url:answersUrl(answer_page++),method:"get",dataType:"jsonp",crossDomain:!0,success:function(e){answers.push.apply(answers,e.items),answers_hash=[],answer_ids=[],e.items.forEach(function(e){e.comments=[];var s=+e.share_link.match(/\d+/);answer_ids.push(s),answers_hash[s]=e}),e.has_more||(more_answers=!1),comment_page=1,/*getComments()*/(more_answers?getAnswers():process())}})}/*function getComments(){jQuery.ajax({url:commentUrl(comment_page++,answer_ids),method:"get",dataType:"jsonp",crossDomain:!0,success:function(e){e.items.forEach(function(e){e.owner.user_id===OVERRIDE_USER&&answers_hash[e.post_id].comments.push(e)}),e.has_more?getComments():more_answers?getAnswers():process()}})}*/function getAuthorName(e){return e.owner.display_name}function process(){var e=[];answers.forEach(function(s){var r=s.body;s.comments.forEach(function(e){OVERRIDE_REG.test(e.body)&&(r="<h1>"+e.body.replace(OVERRIDE_REG,"")+"</h1>")});var a=r.match(SCORE_REG);a&&e.push({user:getAuthorName(s),score:s.score,language:a[1],lang:jQuery('<div>').html(a[1]).text(),link:s.share_link})}),e.sort(function(e,s){var r=e.score,a=s.score;return a-r});var s={},r=1,a=null,n=1;e.forEach(function(e){e.score!=a&&(n=r),a=e.score,++r;var t=jQuery("#answer-template").html();t=t.replace("{{PLACE}}",e.n=n+".").replace("{{NAME}}",e.user).replace("{{LANGUAGE}}",e.language).replace("{{SIZE}}",e.score).replace("{{LINK}}",e.link),t=jQuery(t),jQuery("#answers").append(t);var o=e.language;/<a/.test(o)&&(o=jQuery(o).text())/*,s[o]=s[o]||{lang:e.language,user:e.user,size:e.size,link:e.link}*/});var t=e/*[];for(var o in s)s.hasOwnProperty(o)&&t.push(s[o])*/;t.sort(function(e,s){return (e.lang.toUpperCase()>s.lang.toUpperCase())-(e.lang.toUpperCase()<s.lang.toUpperCase())||(e.lang>s.lang)-(e.lang<s.lang)});for(var c=0;c<t.length;++c){var i=jQuery("#language-template").html(),o=t[c];i=i.replace("{{PLACE}}",o.n).replace("{{LANGUAGE}}",o.language).replace("{{NAME}}",o.user).replace("{{SIZE}}",o.score).replace("{{LINK}}",o.link),i=jQuery(i),jQuery("#languages").append(i)}}var ANSWER_FILTER="!t)IWYnsLAZle2tQ3KqrVveCRJfxcRLe",COMMENT_FILTER="!)Q2B_A2kjfAiU78X(md6BoYk",answers=[],answers_hash,answer_ids,answer_page=1,more_answers=!0,comment_page;getAnswers();var SCORE_REG=/<(?:h\d|(?!.*<h\d>)p)>\s*((?:[^,;(\s]| +[^-,;(\s])+)(?=(?: *(?:[,;(]| -).*?)?\s*<\/(h\d|p)>)/,OVERRIDE_REG=/^Override\s*header:\s*/i;
body{text-align:left!important}#answer-list,#language-list{padding:10px;float:left}table{width:250px}table thead{font-weight:700}table td{padding:5px}
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.sstatic.net/Sites/codegolf/all.css?v=7509797c03ea"> <div id="answer-list"> <h2>Leaderboard</h2> <table class="answer-list"> <thead> <tr><td></td><td>Author</td><td>Language</td><td>Score</td></tr></thead> <tbody id="answers"> </tbody> </table> </div><div id="language-list"> <h2>Sorted by Language</h2> <table class="language-list"> <thead> <tr><td></td><td>Language</td><td>User</td><td>Score</td></tr></thead> <tbody id="languages"> </tbody> </table> </div><table style="display: none"> <tbody id="answer-template"> <tr><td>{{PLACE}}</td><td>{{NAME}}</td><td>{{LANGUAGE}}</td><td>{{SIZE}}</td><td><a href="{{LINK}}">Link</a></td></tr></tbody> </table> <table style="display: none"> <tbody id="language-template"> <tr><td>{{PLACE}}</td><td>{{LANGUAGE}}</td><td>{{NAME}}</td><td>{{SIZE}}</td><td><a href="{{LINK}}">Link</a></td></tr></tbody> </table>


Tôi có được phép thay đổi mã trước khi thực hiện không? Ngoài ra, tôi có thể chạy mã khác trong khi tôi đang chạy mã được cung cấp không?
Màu xanh

21
Điều này có thể đã làm cho một cảnh sát và tên cướp thực sự tuyệt vời thách thức tôi nghĩ.
DankMeme

6
@DankMeme Đồng ý. Vì thế, nó quá mơ hồ và hầu hết các câu trả lời sẽ bị vô hiệu bằng cách tìm cách giải quyết. CnR với tiền đề này sẽ rất thú vị.
Mego

3
Vì vậy, có vẻ như đang nói rằng trong các ngôn ngữ có IO rõ ràng, được phép thực hiện những việc hoàn toàn nhàm chán như đọc và loại bỏ nội dung của stdin. Nó thiết lập một sân chơi hoàn toàn không công bằng trong đó một số ngôn ngữ yêu cầu bạn xử lý cẩn thận IO cho mã được chèn và các ngôn ngữ khác cho phép bạn dọn rác và từ chối IO với mã được chèn.
Peter Taylor

1
Chúng ta có được phép sử dụng một ngôn ngữ không thể sử dụng để bắt đầu không? (Ví dụ về JavaScript)
12Me21

Câu trả lời:


319

Vỏ JavaScript

Điều này sẽ làm cho ngôn ngữ hoàn toàn không thể sử dụng.

clear(this);

Thật tuyệt khi JavaScript có một chức năng tuyệt vời như vậy để tự hủy?


Điều này khá đơn giản, clearchức năng hoàn toàn làm trống một đối tượng. thisđề cập đến đối tượng toàn cầu xóa tất cả mọi thứ bao gồm các hàm tạo và hàm.


Bởi vì điều này xóa tất cả mọi thứ , làm bất cứ điều gì , thậm chí xác định một nghĩa đen sẽ gây ra lỗi, làm cho ngôn ngữ hoàn toàn vô dụng: * Không yêu cầu môi trường REPL . Sử dụng công cụ SpiderMonkey (shell không phải trình duyệt), công cụ JS gốc.Cách sử dụng ví dụ


4
clearHàm đó dường như là một bổ sung dành riêng cho SpiderMonkey, không phải là một thứ JavaScript chung chung. Nó chắc chắn không xuất hiện trong thông số ES5 § Thuộc tính chức năng của Đối tượng toàn cầu . Tôi đã thử điều này với nodevà nhận được "ReferenceError: Clear không được xác định". Trong bảng điều khiển của Chrome và Firefox, clearchức năng này chỉ xóa bảng điều khiển, bất kể đối số nào được thông qua. Hoặc có lẽ công cụ bạn đã sử dụng tuân thủ phiên bản ECMAScript cũ hơn 5.1?
Anko

2
Thay vào đó, bạn có thể sửa đổi câu lệnh không. Thật tuyệt vời khi JavaScript có một chức năng tuyệt vời như vậy để tự hủy chính nó? JavaScript không có chức năng đó, chỉ có triển khai SpiderMonkey.
Anko

1
@Anko SpiderMonkey là JavaScript, mặc dù nó đi kèm với Firefox (SpiderMonkey công cụ JS của Firefox). Tôi sẽ viết một phiên bản cho node.js, v.v., sau này khi tôi có thời gian
Downgoat

6
Tôi nghĩ rằng bạn đang nhầm lẫn JavaScript (ngôn ngữ) với SpiderMonkey (một trong nhiều cách triển khai ngôn ngữ ). Câu chuyện ngụ ngôn cực đoan: Mặc dù tôi có thể viết một triển khai C điên rồ, trong đó tất cả các yêu cầu về hành vi không xác định dẫn đến việc in toàn văn Tuyên ngôn Nhân quyền, tôi có lẽ sẽ không thể tranh luận rằng C của tôi đệ trình "đánh gôn UDHR "Chỉ cần hủy bỏ một con trỏ null là một giải pháp C hợp lệ. :)
Anko

8
@Anko Theo quy tắc trên mỗi trang web, ngôn ngữ được xác định bởi việc triển khai. Nếu một câu trả lời hoạt động nhất quán trong ít nhất một triển khai đã được công bố trước câu hỏi thì có thể chấp nhận được. Xem ở đâyở đây . (Vì vậy, mã là hợp lệ. Nhưng tôi sẽ không bình luận về từ ngữ cụ thể đó.)
jimmy23013 23/2/2016

169

Emmental

;#33!

Tôi biết đây không phải là môn đánh gôn, nhưng công cụ phù hợp cho công việc, bạn biết đấy ...

Mã người dùng có thể được chèn sau !.

Emmental là một esolang thú vị dựa trên việc viết lại trình thông dịch. Mỗi biểu tượng duy nhất (bao gồm các biểu tượng tích hợp) có thể được xác định lại dưới dạng chương trình Emmental tùy ý. Ngôn ngữ phụ thuộc vào tính năng này đến mức nó không cung cấp bất kỳ cấu trúc lặp nào. Thay vào đó, bạn xác định các lệnh đệ quy xuất hiện trong định nghĩa riêng của chúng.

Định nghĩa lại này xảy ra thông qua !, nó đọc một ký tự từ ngăn xếp và sau đó đọc một chuỗi từ ngăn xếp cho đến khi nó gặp a ;. Ký tự sau đó được xác định lại có nghĩa là chương trình được đại diện bởi chuỗi đó.

Điều đó có nghĩa là, chúng ta có thể vô hiệu hóa các tính năng lặp của Emmental bằng cách xác định lại ! chính nó là chương trình trống. Mặc dù tất cả các mã Emmental khác vẫn chạy hoàn toàn tốt và nhiều tiêu chí của ngôn ngữ lập trình vẫn được đáp ứng, không thể xác định lại bất kỳ ký hiệu nào nữa. Không có tính năng này (và do đó, không thể lặp), Emmental không thể kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không.


49
Vô hiệu hóa tính năng xác định duy nhất của ngôn ngữ: thiên tài thuần túy. Đây chắc chắn là công cụ phù hợp cho công việc. +1
Sản phẩm ETH

93

PHP

Người ta hoàn toàn có thể giết PHP bằng cách đặt giới hạn bộ nhớ thành 1.

Nó sẽ hoàn toàn chết.

Thử đi:

<?php
  ini_set('memory_limit',1);

  //code here

Điều này thậm chí không nên ném bất kỳ lỗi nào, vì không có đủ bộ nhớ cho điều đó.

Bạn có thể đọc thêm về memory_limitchỉ thị


Nếu cái trước không hợp lệ, người ta có thể sử dụng bộ đệm đầu ra:

<?php
  ob_start();

  //code here

  ob_clear();

Điều này loại bỏ hoàn toàn bất kỳ đầu ra. Vì bộ đệm đầu ra vẫn mở, một số thứ khác vô tình để lại sau khi mã sẽ không được hiển thị.


Sử dụng ý tưởng của @fschmengler :

<?php
  define('OB_START_LEVEL', ob_get_level());
  ob_start(function(){return'';}, -1, PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE);
  //or, for PHP <5.3:
  //ob_start(create_function('','return"";'), -1, PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE);

  //code here

  while(ob_get_level() > OB_START_LEVEL) ob_clear();

Điều này sẽ tránh được vấn đề xóa bộ đệm đầu ra tự động, được sử dụng để bắt đầu ra được nén.

Điều này cũng ngăn chặn bộ đệm đầu ra bị xóa hoặc xóa (gửi đến trình duyệt). Để tái phổ biến điều đó, một trình xử lý đầu ra được thêm vào, luôn trả về một chuỗi rỗng.
Chạy ob_end_flush(); echo "Hello, world!";sẽ không tạo ra bất cứ điều gì, nhưng sẽ gửi đầu ra với một đồng bằng ob_start();.

Cảm ơn @LucasTrzesniewski đã phơi bày vấn đề này!


1
Vì bạn có thể có các mức đệm của đầu ra, mức thứ hai không hoạt động. Thông thường, while(ob_get_level()) ob_end_flush();được sử dụng trong các khung để xóa tất cả các bộ đệm đầu ra có thể bị bỏ ngỏ.
Fabian Schmengler

@fschmengler Điều đó sẽ gây ra sự cố với bộ đệm đầu ra được mở tự động, thường được sử dụng để nén đầu ra bằng gzip. Mà lần lượt sẽ đánh bại mục đích.
Ismael Miguel

Điều này có thể được bỏ qua với:ob_end_flush(); echo "Hello, world!";
Lucas Trzesniewski

8
Tại sao tôi không ngạc nhiên khi PHP kết thúc ở vị trí đầu bảng xếp hạng :)
MonkeyZeus

47
This shouldn't even throw any error, since there isn't enough memory for that.LOL'ed at that :)
ETHproductions

91

Mã máy x86 ở chế độ thực (=> gần như mọi chương trình DOS)

00000000 6a 00 07 b9 00 04 30 c0 31 ff f3 aa       |j.....0.1...|
0000000c

I E

push 0
pop es
mov cx,400h
xor al,al
xor di,di
rep stosb

Tôi hy vọng bạn không quá gắn bó với bảng ngắt của bạn.


75
Thưa ông, nếu tôi có thể làm phiền bạn trong một vài chu kỳ để tôi có thể kết thúc ....
Sáng

6
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu lệnh đầu tiên của mã được chèn của tôi là cli, và sau đó tôi sửa bảng ngắt và tiếp tục tính toán một số số nguyên tố, v.v?
Nate Eldredge

3
@NateEldredge: bước tiếp theo là bỏ phần còn lại của mã vào vòng 3 mà không có tấm bạt lò xo quay lại vòng 0; Tôi sẽ xem liệu tôi có quản lý để đưa ra một ví dụ hoạt động không (một khả năng khác là quét toàn bộ không gian địa chỉ và loại bỏ tất cả cli( inpoutpchỉ để có biện pháp tốt), nhưng tôi không biết liệu điều đó có được phép không theo quy định.
Matteo Italia

2
Ít nhất là khi nó đứng, điều này sẽ không ngăn chương trình ghi trực tiếp vào bộ đệm màn hình (điều này khá phổ biến trong DOS).
Jerry Coffin

1
@NateEldredge: các quy tắc không thực sự rõ ràng về điều này và nếu bạn nhìn xung quanh hầu hết các câu trả lời thực sự bao gồm sửa đổi môi trường tạo ra lỗi thời gian chạy của một số loại trên các hướng dẫn tầm thường (JS clear(this);, giới hạn bộ nhớ trong PHP, đệ quy giới hạn trong Python, môi trường hộp cát trong Python và nhiều môi trường khác), tôi sẽ không coi đây là một vấn đề.
Matteo Italia

68

Java

import java.io.*;
import java.lang.reflect.*;
public class Test2 {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    args = new String[0];
    System.setOut(new PrintStream(new ByteArrayOutputStream()));
    System.setErr(new PrintStream(new ByteArrayOutputStream()));
    System.setIn(new ByteArrayInputStream(new byte[0]));

    Field modifiersField = Field.class.getDeclaredField("modifiers");
    modifiersField.setAccessible(true);

    Class<?> fdClass = java.io.FileDescriptor.class;
    Field outField = fdClass.getDeclaredField("out");
    outField.setAccessible(true);
    modifiersField.setInt(outField, outField.getModifiers() & ~Modifier.FINAL);
    outField.set(null, new FileDescriptor());
    Field errField = fdClass.getDeclaredField("err");
    errField.setAccessible(true);
    modifiersField.setInt(errField, errField.getModifiers() & ~Modifier.FINAL);
    errField.set(null, new FileDescriptor());
    Field inField = fdClass.getDeclaredField("in");
    inField.setAccessible(true);
    modifiersField.setInt(inField, inField.getModifiers() & ~Modifier.FINAL);
    inField.set(null, new FileDescriptor());

    System.setSecurityManager(new SecurityManager(){
      private boolean exitAllowed = false;
      public void checkPermission(java.security.Permission perm) {
        String name = perm.getName();
        if(name.equals("setIO")
            || name.equals("setSecurityManager")
            || name.equals("writeFileDescriptor")
            || name.equals("readFileDescriptor")
            || name.equals("suppressAccessChecks")
            || (perm instanceof FilePermission
              && name.startsWith("/proc/self/fd/"))){
          throw new SecurityException("Nope");
        }
        if(name.startsWith("exitVM") && !exitAllowed){
          exitAllowed = true;
          System.exit(0);
        }
      }
      public void checkExec(String cmd){
        throw new SecurityException("nope");
      }
    });

    // program here
  }
}

Chỉnh sửa: Các biện pháp đối phó đang làm cho người khổng lồ này :(

Chuyển hướng stdin và stdout thành các luồng null và thay thế args bằng một mảng trống. Cũng sử dụng số lượng lớn các bản hack phản chiếu để đảm bảo IO chuẩn thực sự bị ẩn. Cuối cùng, nó đặt trình quản lý bảo mật để đảm bảo IO tiêu chuẩn không thể được tạo lại và điều đó đảm bảo các chương trình không thể đặt mã thoát.
10
+1 Cá nhân tôi không coi các cách giải quyết / Proc là các công cụ giải quyết thực sự vì tôi không sử dụng Linux và cả hệ điều hành Unix của tôi không phải hệ điều hành Windows của tôi có hệ thống tập tin / Proc.
Jerry Jeremiah

67
Tóm tắt về thách thức này cho đến nay: 1. JavaScript, 12 ký tự. 2. Emmental, 6 ký tự. 3. x86, 12 byte. 4. Python, 42 ký tự. 5. Java, 2264 ký tự ! Tại sao tôi không ngạc nhiên?
đã ngừng quay ngược chiều

34
@ceasetoturncountclockwis Đó là vì java an toàn hơn nên khó phá vỡ hơn: D
Pierre Arlaud

62

Lua

_ENV=""

Trong Lua, _ENVlà môi trường mà tất cả các biến toàn cục, hàm, bảng, v.v được lưu trữ. Xác định nó chỉ là một chuỗi rỗng có nghĩa là bạn không thể định nghĩa bất cứ điều gì mới, và tất cả các hàm và biến đều bị xóa. Điều này có nghĩa là bạn không thể xuất bất cứ thứ gì, nhập liệu hoặc thực hiện bất kỳ thứ gì.


1
_ENV=5hoạt động không? Nếu vậy, nó ngắn hơn một ký tự.
Immibis

7
@immibis Đúng, nhưng đây là cuộc thi phổ biến, không phải cuộc thi về độ dài mã. Tái bút - Tin tưởng bạn về nhà trong câu trả lời Lua.
Pharap

+1 cho Lua. Không phải $ _G = nil $ cũng làm nhiều hay ít giống nhau sao?
Doddy

@Doddy Không, bởi vì _G chỉ là bản sao của _ENV mà bạn có thể sử dụng để tra cứu các biến và những thứ tương tự - thực tế không phải là môi trường. Tuy nhiên, bạn có thể làm _G = nil và sau đó đặt môi trường thành _G và điều đó sẽ có tác dụng tương tự.
TreFox

Không hoàn toàn đúng. Nếu bạn có một bản sao lưu ở đâu đó trong biến cục bộ, bạn có thể khôi phục nó. Và bạn vẫn có thể xác định các biến cục bộ và thậm chí gọi các hàm liên quan đến chuỗi!
val

46

Ngôn ngữ lập trình Shakespeare

Have Fun Mr Parser.

Romeo, a young man of Verona.
Juliet, a young lady of Verona.
Hamlet, another character which causes the crash.

Act I
Scene I The crash.

[Enter Romeo]
[Enter Juliet]
[Exit Hamlet]

Trong SPL, trình phân tích cú pháp tích hợp được tải xuống cùng với chương trình tuân theo các quy tắc rất cụ thể về những gì có thể xảy ra trong tập lệnh. Một trong những quy tắc như vậy là chỉ có hai nhân vật có thể ở trên sân khấu cùng một lúc. Ngoài ra, làm cho một nhân vật thoát khỏi sân khấu, người không bao giờ trên sân khấu sẽ nhầm lẫn nó. Điều tương tự cũng xảy ra khi thêm một nhân vật vào sân khấu đã ở trên sân khấu. Khi trình phân tích cú pháp nhận được lỗi, nó sẽ từ chối thực hiện BẤT CỨ điều gì khác; bạn thực sự phải tắt hoàn toàn chương trình và trình phân tích cú pháp và sau đó khởi động lại mọi thứ.

PS Nếu bạn không biết làm thế nào ngôn ngữ này hoạt động, Google nó. Thật tuyệt vời.


1
Vì vậy, nó là một lỗi phân tích cú pháp hay lỗi thời gian chạy?
Fabian Schmengler

4
@fschmengler Về cơ bản đó là điều tương tự đối với các ngôn ngữ được giải thích.
nwp

13
Nếu tôi thêm mã sau dòng cuối cùng, nó sẽ thực sự thực thi chứ?
Sp3000

@ Sp3000 Nó chắc chắn sẽ thử ...... nó sẽ xuất hiện như thể không có gì khác thường xảy ra ... cho đến khi trình phân tích cú pháp gặp sự cố. :)
3.14ed_Piper

43

Smalltalk

Tôi không chắc chắn nếu điều này đủ điều kiện:

Smalltalk := Nil.

Điều này xóa toàn bộ môi trường thời gian chạy, treo động cơ đối tượng. Cách duy nhất để khắc phục điều này là buộc phải chấm dứt quá trình và khởi động lại từ bản sao lưu.

Đối với những người không biết, cách [Công trình trực quan] Smalltalk hoạt động hơi kỳ lạ. Nó giống như một hệ điều hành nhỏ. Khi bạn khởi động Smalltalk, bạn tải "hình ảnh bộ nhớ" vào RAM và nó tiếp tục thực thi từ nơi nó rời đi. Toàn bộ IDE Smalltalk được viết bằng Smalltalk và có thể sửa đổi linh hoạt.

Đặc biệt, Smalltalklà một từ điển chứa tất cả các biến toàn cầu. Đặc biệt nhất, mỗi khi bạn khai báo một lớp mới, một biến toàn cục có tên đó được tạo, trỏ đến Classđối tượng cho lớp mới của bạn. Vì vậy, thiết lập Smalltalkthành Nil(về cơ bản là null) sẽ xóa tất cả các lớp trong toàn bộ hệ thống. Ngay cả các trình xử lý sự kiện GUI cũng gặp sự cố.

Tôi không biết tại sao biến này thậm chí có thể ghi. Có lẽ bởi vì đó là một biến toàn cục, và do đó tồn tại như một mục bên trong chính nó. (Đầu của bạn đã đau chưa? Tôi đã đề cập rằng mọi đối tượng đều có một lớp và các lớp là các đối tượng, vì vậy mỗi lớp có một lớp? Lớp của một lớp được gọi là siêu dữ liệu, nhưng siêu dữ liệu cũng là một đối tượng, do đó có một lớp học...)

Bạn có thể có thể đạt được hiệu ứng tương tự bằng cách xóa từ điển thay vì thay thế bằng null. Thật vậy, có bất kỳ số lượng nào bạn có thể mã để xóa tất cả các lớp trong hệ thống, khiến bạn không thể làm gì. Nhưng vì trình biên dịch Smalltalk thực tế cũng là một lớp ... bất cứ thứ gì phá vỡ ngôn ngữ cũng sẽ phá vỡ toàn bộ IDE, vì vậy ...


Nó không hợp lệ nếu nó tự treo, nhưng không phải là lệnh tiếp theo. Nhưng tôi tò mò: Liệu nó có một lớp có thể có cả hai giá trị là một lớp và là một đối tượng bình thường không? Và một lớp có thể có cả hai giá trị đó và lớp mới này? Và một lớp học của chính nó?
jimmy23013

Một lớp Smalltalk mơ hồ giống như một nguyên mẫu JavaScript. Bằng cách hack các lớp hệ thống đủ mạnh, bạn thậm chí có thể biến Smalltalk thành ngôn ngữ đa kế thừa. Ngoài ra, các cuộc gọi phương thức là các đối tượng, các khối mã là các đối tượng ... bạn có thể chặn các cuộc gọi phương thức không xác định và khiến chúng thực hiện công cụ ... đó là một ngôn ngữ rất năng động. Tất cả mọi thứ là một đối tượng! Bao gồm cả IDE ...
Toán học,

1
Phải sử dụng nilthay vì Niltrong Pharo.
mgarciaisaia

5
Một số khác là true become: false, nhưng tôi nghĩ rằng nó không hoạt động trong các phiên bản mới hơn của ngôn ngữ. Bạn có thể giết SmallTalk / V 286 theo cách này.

15
Tôi đã đề cập rằng mọi đối tượng đều có một lớp và các lớp là các đối tượng, vì vậy mỗi lớp có một lớp? Lớp của một lớp được gọi là siêu dữ liệu, nhưng siêu dữ liệu cũng là một đối tượng, do đó có một lớp ... Hồi Là một Pythonista, đầu tôi không đau chút nào. Ngược lại, tôi nghĩ rằng tôi cảm thấy như ở nhà với Smalltalk.
Blacklight Shining

40

Haskell

Có một vài khả năng ở đây.

Ý tưởng nhàm chán # 1: Xác định mainkhông làm gì cả. Bây giờ cho dù bạn viết mã nào khác, nó không bao giờ có thể thực thi được. (Trừ khi bạn tự chạy nó từ REPL.)

Ý tưởng nhàm chán # 2: Xác định một mô-đun không có xuất khẩu công khai. Bây giờ không có vấn đề gì viết mã của bạn, nó không bao giờ có thể thực thi.

Ý tưởng thú vị: Vô hiệu hóa tất cả hàng nhập khẩu.

module Fubar where
import Prelude ()
foo = foo
-- More code here.

Bây giờ bạn có thể xác định các chức năng mà nhìn thấy và có thể được chạy ... nhưng họ không thể làm bất cứ điều gì. Tất cả các loại và chức năng Haskell tiêu chuẩn hiện đang bị ẩn. (Ngoại trừ một vài điều thực sự khó kết nối với ngôn ngữ.)

Đặc biệt nhất, bạn không thể thực hiện bất kỳ I / O nào. Bạn cũng không thể làm số học chính xác máy. (Vì Int, Doublev.v. hiện không xác định.)

Bạn vẫn có thể viết các hàm lambda-tính toán thực hiện một số tính toán thực sự. Bạn không thể lấy bất kỳ dữ liệu nào vào hoặc ra. Nhưng tất nhiên bạn có thể viết một mô-đun khác, riêng biệt gọi Fubarmô-đun ở trên và thực hiện I / O thay mặt cho nó (do đó chứng minh rằng mã thực thi và thực hiện công cụ).

Một số tinh tế:

 • foo = fooTuyên bố giả là cần thiết để ngăn chặn bất kỳ ai thêm nhập khẩu bổ sung. (Nhập khẩu không thể xuất hiện sau khi khai báo.)

 • Có nhiều phần mở rộng ngôn ngữ Haskell không chuẩn sẽ cho phép bạn thoát khỏi tình huống này. Nhưng các phần mở rộng ngôn ngữ phải được bật với một pragma trình biên dịch ở đầu tệp. (Hoặc với một chuyển đổi dòng lệnh sang trình biên dịch. Tôi thực sự không thể ngăn chặn điều đó!)


-0.1 Sử dụng foobar, chính tả bạn đã sử dụng có một số ... ý nghĩa ngoài ý muốn.
wizzwizz4

@ wizzwizz4 Tôi khá chắc chắn "foobar" chỉ là "fubar" được nâng cấp để tránh kiểm duyệt. Đó là lý do tại sao tôi có xu hướng tránh nó trong các ví dụ lập trình.
jpmc26

3
@ jpmc26 Nó thực sự có một lịch sử lâu dài và nổi bật, trải qua một nhóm đào tạo mô hình MIT, được phổ biến trong một cuốn sách lập trình trước khi đưa vào tài liệu, sau đó được đưa vào văn hóa phổ biến. Tôi khá chắc chắn đó là một sự trùng hợp.
wizzwizz4

Cả hai "ý tưởng nhàm chán" đều không hợp lệ vì mã người dùng không thực sự được thực thi. (Tuy nhiên, "ý tưởng thú vị" có vẻ hợp lệ)
pppery

40

PostScript

Vâng, PostScript là một ngôn ngữ lập trình. Hơn nữa, đây là ngôn ngữ lập trình trong đó tất cả các cấu trúc ngôn ngữ là các hàm do hệ thống xác định, có thể được định nghĩa lại ...

1000 dict /Magic def
systemdict {pop Magic exch {} put} forall
Magic begin

Bằng tiếng Anh:

 • Tạo một từ điển 1.000 phần tử trống và đặt tên cho nó Magic.
 • Đối với mỗi khóa trong systemdict, thêm cùng một khóa vào Magic, với định nghĩa trống (" {}").
 • Đẩy Magiclên trên cùng của ngăn xếp từ điển.

Từ thời điểm này, mọi lệnh ngôn ngữ PostScript được xác định là không làm gì cả. AFAIK, không thể thoát khỏi tình trạng này.

(Về mặt kỹ thuật, bạn không "phá hủy" các định nghĩa cũ, bạn chỉ đang che giấu chúng. Nếu bạn vẫn có thể thực thi end, điều đó sẽ bật Magicra khỏi ngăn xếp từ điển, bỏ bóng tất cả các lệnh và mang lại cho bạn cuộc sống. endbản thân nó cũng bị che khuất ... bây giờ nó sẽ không làm gì cả.)

Lưu ý rằng tất cả các lệnh sẽ vẫn thực thi ... chỉ là bây giờ chúng được xác định là không làm gì cả. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ lỗi nào, chỉ là sẽ không có gì xảy ra. (Chà, tôi cho rằng việc tràn stack sẽ xảy ra cuối cùng ...)


Điều này thực sự hơi buồn cười ... và cũng đáng sợ ...
Gryphon

34

Bất kỳ chương trình thực thi nào trong Linux / x86 (-64)

Chương trình này được viết bằng C, nhưng nó có thể phá vỡ sự thực thi của bất kỳ chương trình nào chạy trong Linux / x86 (-32 hoặc -64). Bạn đưa nó vào lệnh gọi dòng lệnh của chương trình bạn muốn ngắt.

Nó sử dụng API trình gỡ lỗi để ngăn chương trình đích tạo ra bất kỳ đầu ra nào. Cụ thể, tất cả các cuộc gọi hệ thống có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài quy trình (tất nhiên write, rõ ràng nhất là openkhi tạo tệp, phần lớn API ổ cắm, killkhi được áp dụng cho quy trình khác, ...) sẽ thất bại như thể họ đã không thực hiện được. _exitđược cho phép, nhưng mã thoát được ghi đè bằng 0.

Không giống như phiên bản trước của câu trả lời này, nhiều chương trình có thể chạy gần hoàn thành trong các điều kiện này; chỉ là tất cả công việc của họ bị lãng phí. Chẳng hạn, nếu bạn làm ./no-syscalls /bin/ls(giả sử GNU coreutils ls), nó sẽ đọc toàn bộ thư mục và định dạng nó, và sau đó tất cả các writelệnh gọi để tạo đầu ra đều thất bại. (Bất cứ điều gì cần mở kênh liên lạc hai chiều, tuy nhiên, chẳng hạn như tất cả các máy khách X11, sẽ thất bại tại thời điểm đó. Tôi nghĩ về việc cho phép socketnhưng không send, nhưng dường như quá có khả năng mở sơ hở.)

Có một số tùy chọn dòng lệnh để điều chỉnh hành vi;

-a log allowed system calls
-d log denied system calls
-e deny everything, not just output
-S permit writes to stderr

Các chương trình được liên kết động thậm chí sẽ không thoát khỏi trình liên kết động trong -echế độ. -Srõ ràng mở ra một lỗ hổng lớn trong chính sách, nhưng thật thú vị khi xem các chương trình than vãn về việc không có gì hoạt động, ví dụ

$ ./no-syscalls -daeS /bin/ls
syscall 59...
syscall 59 = 0
syscall 12 (denied) = -38
syscall 21 (denied) = -38
syscall 9 (denied) = -38
syscall 20...
/bin/ls: error while loading shared libraries: cannot create cache for search path: Cannot allocate memory
syscall 20 = 107
syscall 231...
Program exited, status = 0

Bạn phải đọc đầu ra nhật ký với /usr/include/asm*/unistd.hmở trong một cửa sổ khác, vì điều này đã khá đủ dài.

Đáng buồn thay, các giao diện trình gỡ lỗi mà việc sử dụng này chỉ nhất quán yếu trong các triển khai Unix và về bản chất là dành riêng cho CPU. Việc chuyển nó sang các kiến ​​trúc CPU khác sẽ tương đối đơn giản (chỉ cần thêm các định nghĩa phù hợp SYSCALL_*_REG) và có thể chuyển nó sang bất kỳ Unix nào có ptrace, nhưng bạn có thể cần phải xử lý rộng rãi danh sách trắng của tòa nhà chọc trời cũng như xử lý các phân kỳ trong ptrace.

#define _GNU_SOURCE 1
#include <stddef.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ptrace.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/syscall.h>
#include <sys/user.h>
#include <sys/wait.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

#if defined __linux__
# define SYS_unimplemented -1L
# if defined __i386__
# define SYSCALL_NUMBER_REG regs.orig_eax
# define SYSCALL_ARG1_REG  regs.ebx
# define SYSCALL_ARG2_REG  regs.ecx
# define SYSCALL_ARG3_REG  regs.edx
# define SYSCALL_ARG4_REG  regs.esi
# define SYSCALL_RESULT_REG regs.eax
# elif defined __x86_64__
# define SYSCALL_NUMBER_REG regs.orig_rax
# define SYSCALL_ARG1_REG  regs.rdi
# define SYSCALL_ARG2_REG  regs.rsi
# define SYSCALL_ARG3_REG  regs.rdx
# define SYSCALL_ARG4_REG  regs.r10
# define SYSCALL_RESULT_REG regs.rax
# else
# error "Need to know system call convention for this CPU"
# endif
#else
# error "Need to know system call convention for this OS"
#endif

static long
xptrace(int request, pid_t pid, void *addr, void *data)
{
 errno = 0;
 long rv = ptrace(request, pid, addr, data);
 if (rv == -1 && errno) {
  perror("ptrace");
  if (pid != 0) kill(pid, SIGKILL);
  exit(1);
 }
 return rv;
}
#define GET_REG_(pid, x) \
 xptrace(PTRACE_PEEKUSER, pid, (void*)offsetof(struct user, x), 0)
#define GET_REG(pid, x) GET_REG_(pid, SYSCALL_##x##_REG)
#define SET_REG_(pid, x, v) \
 xptrace(PTRACE_POKEUSER, pid, (void*)offsetof(struct user, x), (void*)v)
#define SET_REG(pid, x, v) SET_REG_(pid, SYSCALL_##x##_REG, v)

/* This function defines the system-call policy. */
static int
deny_syscall(pid_t pid, int scnum, int deny_all, int allow_stderr)
{
 switch (scnum) {
 /* These syscalls are unconditionally allowed (when not in -e mode);
   they perform input, or change only process-local state. */
#ifdef SYS_access
 case SYS_access:
#endif
#ifdef SYS_alarm
 case SYS_alarm:
#endif
#ifdef SYS_arch_prctl
 case SYS_arch_prctl:
#endif
#ifdef SYS_brk
 case SYS_brk:
#endif
#ifdef SYS_capget
 case SYS_capget:
#endif
#ifdef SYS_clock_getres
 case SYS_clock_getres:
#endif
#ifdef SYS_clock_gettime
 case SYS_clock_gettime:
#endif
#ifdef SYS_clock_nanosleep
 case SYS_clock_nanosleep:
#endif
#ifdef SYS_close
 case SYS_close:
#endif
#ifdef SYS_dup
 case SYS_dup:
#endif
#ifdef SYS_dup2
 case SYS_dup2:
#endif
#ifdef SYS_dup3
 case SYS_dup3:
#endif
#ifdef SYS_epoll_create
 case SYS_epoll_create:
#endif
#ifdef SYS_epoll_create1
 case SYS_epoll_create1:
#endif
#ifdef SYS_epoll_ctl
 case SYS_epoll_ctl:
#endif
#ifdef SYS_epoll_ctl_old
 case SYS_epoll_ctl_old:
#endif
#ifdef SYS_epoll_pwait
 case SYS_epoll_pwait:
#endif
#ifdef SYS_epoll_wait
 case SYS_epoll_wait:
#endif
#ifdef SYS_epoll_wait_old
 case SYS_epoll_wait_old:
#endif
#ifdef SYS_eventfd
 case SYS_eventfd:
#endif
#ifdef SYS_eventfd2
 case SYS_eventfd2:
#endif
#ifdef SYS_faccessat
 case SYS_faccessat:
#endif
#ifdef SYS_fadvise64
 case SYS_fadvise64:
#endif
#ifdef SYS_fadvise64_64
 case SYS_fadvise64_64:
#endif
#ifdef SYS_fanotify_init
 case SYS_fanotify_init:
#endif
#ifdef SYS_fanotify_mark
 case SYS_fanotify_mark:
#endif
#ifdef SYS_fgetxattr
 case SYS_fgetxattr:
#endif
#ifdef SYS_flistxattr
 case SYS_flistxattr:
#endif
#ifdef SYS_fstat
 case SYS_fstat:
#endif
#ifdef SYS_fstat64
 case SYS_fstat64:
#endif
#ifdef SYS_fstatat64
 case SYS_fstatat64:
#endif
#ifdef SYS_fstatfs
 case SYS_fstatfs:
#endif
#ifdef SYS_fstatfs64
 case SYS_fstatfs64:
#endif
#ifdef SYS_ftime
 case SYS_ftime:
#endif
#ifdef SYS_futex
 case SYS_futex:
#endif
#ifdef SYS_getcpu
 case SYS_getcpu:
#endif
#ifdef SYS_getcwd
 case SYS_getcwd:
#endif
#ifdef SYS_getdents
 case SYS_getdents:
#endif
#ifdef SYS_getdents64
 case SYS_getdents64:
#endif
#ifdef SYS_getegid
 case SYS_getegid:
#endif
#ifdef SYS_getegid32
 case SYS_getegid32:
#endif
#ifdef SYS_geteuid
 case SYS_geteuid:
#endif
#ifdef SYS_geteuid32
 case SYS_geteuid32:
#endif
#ifdef SYS_getgid
 case SYS_getgid:
#endif
#ifdef SYS_getgid32
 case SYS_getgid32:
#endif
#ifdef SYS_getgroups
 case SYS_getgroups:
#endif
#ifdef SYS_getgroups32
 case SYS_getgroups32:
#endif
#ifdef SYS_getitimer
 case SYS_getitimer:
#endif
#ifdef SYS_get_kernel_syms
 case SYS_get_kernel_syms:
#endif
#ifdef SYS_get_mempolicy
 case SYS_get_mempolicy:
#endif
#ifdef SYS_getpeername
 case SYS_getpeername:
#endif
#ifdef SYS_getpgid
 case SYS_getpgid:
#endif
#ifdef SYS_getpgrp
 case SYS_getpgrp:
#endif
#ifdef SYS_getpid
 case SYS_getpid:
#endif
#ifdef SYS_getpmsg
 case SYS_getpmsg:
#endif
#ifdef SYS_getppid
 case SYS_getppid:
#endif
#ifdef SYS_getpriority
 case SYS_getpriority:
#endif
#ifdef SYS_getrandom
 case SYS_getrandom:
#endif
#ifdef SYS_getresgid
 case SYS_getresgid:
#endif
#ifdef SYS_getresgid32
 case SYS_getresgid32:
#endif
#ifdef SYS_getresuid
 case SYS_getresuid:
#endif
#ifdef SYS_getresuid32
 case SYS_getresuid32:
#endif
#ifdef SYS_getrlimit
 case SYS_getrlimit:
#endif
#ifdef SYS_get_robust_list
 case SYS_get_robust_list:
#endif
#ifdef SYS_getrusage
 case SYS_getrusage:
#endif
#ifdef SYS_getsid
 case SYS_getsid:
#endif
#ifdef SYS_getsockname
 case SYS_getsockname:
#endif
#ifdef SYS_getsockopt
 case SYS_getsockopt:
#endif
#ifdef SYS_get_thread_area
 case SYS_get_thread_area:
#endif
#ifdef SYS_gettid
 case SYS_gettid:
#endif
#ifdef SYS_gettimeofday
 case SYS_gettimeofday:
#endif
#ifdef SYS_getuid
 case SYS_getuid:
#endif
#ifdef SYS_getuid32
 case SYS_getuid32:
#endif
#ifdef SYS_getxattr
 case SYS_getxattr:
#endif
#ifdef SYS_inotify_add_watch
 case SYS_inotify_add_watch:
#endif
#ifdef SYS_inotify_init
 case SYS_inotify_init:
#endif
#ifdef SYS_inotify_init1
 case SYS_inotify_init1:
#endif
#ifdef SYS_inotify_rm_watch
 case SYS_inotify_rm_watch:
#endif
#ifdef SYS_ioprio_get
 case SYS_ioprio_get:
#endif
#ifdef SYS_kcmp
 case SYS_kcmp:
#endif
#ifdef SYS_lgetxattr
 case SYS_lgetxattr:
#endif
#ifdef SYS_listxattr
 case SYS_listxattr:
#endif
#ifdef SYS_llistxattr
 case SYS_llistxattr:
#endif
#ifdef SYS_lookup_dcookie
 case SYS_lookup_dcookie:
#endif
#ifdef SYS_lseek
 case SYS_lseek:
#endif
#ifdef SYS_lstat
 case SYS_lstat:
#endif
#ifdef SYS_lstat64
 case SYS_lstat64:
#endif
#ifdef SYS_madvise
 case SYS_madvise:
#endif
#ifdef SYS_mbind
 case SYS_mbind:
#endif
#ifdef SYS_mincore
 case SYS_mincore:
#endif
#ifdef SYS_mlock
 case SYS_mlock:
#endif
#ifdef SYS_mlockall
 case SYS_mlockall:
#endif
#ifdef SYS_mprotect
 case SYS_mprotect:
#endif
#ifdef SYS_mremap
 case SYS_mremap:
#endif
#ifdef SYS_munlock
 case SYS_munlock:
#endif
#ifdef SYS_munlockall
 case SYS_munlockall:
#endif
#ifdef SYS_munmap
 case SYS_munmap:
#endif
#ifdef SYS_name_to_handle_at
 case SYS_name_to_handle_at:
#endif
#ifdef SYS_nanosleep
 case SYS_nanosleep:
#endif
#ifdef SYS_newfstatat
 case SYS_newfstatat:
#endif
#ifdef SYS_nice
 case SYS_nice:
#endif
#ifdef SYS_oldfstat
 case SYS_oldfstat:
#endif
#ifdef SYS_oldlstat
 case SYS_oldlstat:
#endif
#ifdef SYS_oldolduname
 case SYS_oldolduname:
#endif
#ifdef SYS_oldstat
 case SYS_oldstat:
#endif
#ifdef SYS_olduname
 case SYS_olduname:
#endif
#ifdef SYS_pause
 case SYS_pause:
#endif
#ifdef SYS_perf_event_open
 case SYS_perf_event_open:
#endif
#ifdef SYS_personality
 case SYS_personality:
#endif
#ifdef SYS_pivot_root
 case SYS_pivot_root:
#endif
#ifdef SYS_poll
 case SYS_poll:
#endif
#ifdef SYS_ppoll
 case SYS_ppoll:
#endif
#ifdef SYS_prctl
 case SYS_prctl:
#endif
#ifdef SYS_pread64
 case SYS_pread64:
#endif
#ifdef SYS_preadv
 case SYS_preadv:
#endif
#ifdef SYS_prlimit64
 case SYS_prlimit64:
#endif
#ifdef SYS_pselect6
 case SYS_pselect6:
#endif
#ifdef SYS_query_module
 case SYS_query_module:
#endif
#ifdef SYS_read
 case SYS_read:
#endif
#ifdef SYS_readahead
 case SYS_readahead:
#endif
#ifdef SYS_readdir
 case SYS_readdir:
#endif
#ifdef SYS_readlink
 case SYS_readlink:
#endif
#ifdef SYS_readlinkat
 case SYS_readlinkat:
#endif
#ifdef SYS_readv
 case SYS_readv:
#endif
#ifdef SYS_recvfrom
 case SYS_recvfrom:
#endif
#ifdef SYS_recvmmsg
 case SYS_recvmmsg:
#endif
#ifdef SYS_recvmsg
 case SYS_recvmsg:
#endif
#ifdef SYS_remap_file_pages
 case SYS_remap_file_pages:
#endif
#ifdef SYS_request_key
 case SYS_request_key:
#endif
#ifdef SYS_restart_syscall
 case SYS_restart_syscall:
#endif
#ifdef SYS_rt_sigaction
 case SYS_rt_sigaction:
#endif
#ifdef SYS_rt_sigpending
 case SYS_rt_sigpending:
#endif
#ifdef SYS_rt_sigprocmask
 case SYS_rt_sigprocmask:
#endif
#ifdef SYS_rt_sigreturn
 case SYS_rt_sigreturn:
#endif
#ifdef SYS_rt_sigsuspend
 case SYS_rt_sigsuspend:
#endif
#ifdef SYS_rt_sigtimedwait
 case SYS_rt_sigtimedwait:
#endif
#ifdef SYS_sched_getaffinity
 case SYS_sched_getaffinity:
#endif
#ifdef SYS_sched_getattr
 case SYS_sched_getattr:
#endif
#ifdef SYS_sched_getparam
 case SYS_sched_getparam:
#endif
#ifdef SYS_sched_get_priority_max
 case SYS_sched_get_priority_max:
#endif
#ifdef SYS_sched_get_priority_min
 case SYS_sched_get_priority_min:
#endif
#ifdef SYS_sched_getscheduler
 case SYS_sched_getscheduler:
#endif
#ifdef SYS_sched_rr_get_interval
 case SYS_sched_rr_get_interval:
#endif
#ifdef SYS_sched_setaffinity
 case SYS_sched_setaffinity:
#endif
#ifdef SYS_sched_setattr
 case SYS_sched_setattr:
#endif
#ifdef SYS_sched_setparam
 case SYS_sched_setparam:
#endif
#ifdef SYS_sched_setscheduler
 case SYS_sched_setscheduler:
#endif
#ifdef SYS_sched_yield
 case SYS_sched_yield:
#endif
#ifdef SYS_select
 case SYS_select:
#endif
#ifdef SYS_setfsgid
 case SYS_setfsgid:
#endif
#ifdef SYS_setfsgid32
 case SYS_setfsgid32:
#endif
#ifdef SYS_setfsuid
 case SYS_setfsuid:
#endif
#ifdef SYS_setfsuid32
 case SYS_setfsuid32:
#endif
#ifdef SYS_setgid
 case SYS_setgid:
#endif
#ifdef SYS_setgid32
 case SYS_setgid32:
#endif
#ifdef SYS_setgroups
 case SYS_setgroups:
#endif
#ifdef SYS_setgroups32
 case SYS_setgroups32:
#endif
#ifdef SYS_setitimer
 case SYS_setitimer:
#endif
#ifdef SYS_setns
 case SYS_setns:
#endif
#ifdef SYS_setpgid
 case SYS_setpgid:
#endif
#ifdef SYS_setpriority
 case SYS_setpriority:
#endif
#ifdef SYS_setregid
 case SYS_setregid:
#endif
#ifdef SYS_setregid32
 case SYS_setregid32:
#endif
#ifdef SYS_setresgid
 case SYS_setresgid:
#endif
#ifdef SYS_setresgid32
 case SYS_setresgid32:
#endif
#ifdef SYS_setresuid
 case SYS_setresuid:
#endif
#ifdef SYS_setresuid32
 case SYS_setresuid32:
#endif
#ifdef SYS_setreuid
 case SYS_setreuid:
#endif
#ifdef SYS_setreuid32
 case SYS_setreuid32:
#endif
#ifdef SYS_setrlimit
 case SYS_setrlimit:
#endif
#ifdef SYS_set_robust_list
 case SYS_set_robust_list:
#endif
#ifdef SYS_setsid
 case SYS_setsid:
#endif
#ifdef SYS_set_thread_area
 case SYS_set_thread_area:
#endif
#ifdef SYS_set_tid_address
 case SYS_set_tid_address:
#endif
#ifdef SYS_setuid
 case SYS_setuid:
#endif
#ifdef SYS_setuid32
 case SYS_setuid32:
#endif
#ifdef SYS_sigaction
 case SYS_sigaction:
#endif
#ifdef SYS_sigaltstack
 case SYS_sigaltstack:
#endif
#ifdef SYS_signal
 case SYS_signal:
#endif
#ifdef SYS_signalfd
 case SYS_signalfd:
#endif
#ifdef SYS_signalfd4
 case SYS_signalfd4:
#endif
#ifdef SYS_sigpending
 case SYS_sigpending:
#endif
#ifdef SYS_sigprocmask
 case SYS_sigprocmask:
#endif
#ifdef SYS_sigreturn
 case SYS_sigreturn:
#endif
#ifdef SYS_sigsuspend
 case SYS_sigsuspend:
#endif
#ifdef SYS_socketpair
 case SYS_socketpair:
#endif
#ifdef SYS_stat
 case SYS_stat:
#endif
#ifdef SYS_stat64
 case SYS_stat64:
#endif
#ifdef SYS_statfs
 case SYS_statfs:
#endif
#ifdef SYS_statfs64
 case SYS_statfs64:
#endif
#ifdef SYS_sysfs
 case SYS_sysfs:
#endif
#ifdef SYS_sysinfo
 case SYS_sysinfo:
#endif
#ifdef SYS_time
 case SYS_time:
#endif
#ifdef SYS_timer_create
 case SYS_timer_create:
#endif
#ifdef SYS_timer_delete
 case SYS_timer_delete:
#endif
#ifdef SYS_timerfd_create
 case SYS_timerfd_create:
#endif
#ifdef SYS_timerfd_gettime
 case SYS_timerfd_gettime:
#endif
#ifdef SYS_timerfd_settime
 case SYS_timerfd_settime:
#endif
#ifdef SYS_timer_getoverrun
 case SYS_timer_getoverrun:
#endif
#ifdef SYS_timer_gettime
 case SYS_timer_gettime:
#endif
#ifdef SYS_timer_settime
 case SYS_timer_settime:
#endif
#ifdef SYS_times
 case SYS_times:
#endif
#ifdef SYS_ugetrlimit
 case SYS_ugetrlimit:
#endif
#ifdef SYS_ulimit
 case SYS_ulimit:
#endif
#ifdef SYS_umask
 case SYS_umask:
#endif
#ifdef SYS_uname
 case SYS_uname:
#endif
#ifdef SYS_unshare
 case SYS_unshare:
#endif
#ifdef SYS_uselib
 case SYS_uselib:
#endif
#ifdef SYS_ustat
 case SYS_ustat:
#endif
#ifdef SYS_wait4
 case SYS_wait4:
#endif
#ifdef SYS_waitid
 case SYS_waitid:
#endif
#ifdef SYS_waitpid
 case SYS_waitpid:
#endif
  return deny_all;

#ifdef SYS_exit
 case SYS_exit:
#endif
#ifdef SYS_exit_group
 case SYS_exit_group:
#endif
  /* Special case: exiting is allowed, even in -e mode,
    but the exit status is forced to 0. */
  SET_REG(pid, ARG1, 0);
  return 0;

#ifdef SYS_fcntl
 case SYS_fcntl:
#endif
#ifdef SYS_fcntl64
 case SYS_fcntl64:
#endif
  /* Special case: fcntl is allowed, but only for the *FD and *FL
    operations. This is a compromise between not allowing it at
    all, which would break some interpreters, and trying to go
    through the dozens of extended ops and figure out which ones
    can affect global state. */
  {
   int cmd = GET_REG(pid, ARG2);
   if (cmd == F_DUPFD || cmd == F_DUPFD_CLOEXEC ||
     cmd == F_GETFD || cmd == F_SETFD || cmd == F_SETFL || cmd == F_GETFL)
    return deny_all;
  }
  return 1;

#ifdef SYS_kill
 case SYS_kill:
#endif
#ifdef SYS_rt_sigqueueinfo
 case SYS_rt_sigqueueinfo:
#endif
#ifdef SYS_rt_tgsigqueueinfo
 case SYS_rt_tgsigqueueinfo:
#endif
#ifdef SYS_tkill
 case SYS_tkill:
#endif
#ifdef SYS_tgkill
 case SYS_tgkill:
#endif
  /* Special case: kill is allowed if and only if directed to the calling
    process. */
  {
   pid_t kpid = GET_REG(pid, ARG1);
   if (kpid == pid)
    return deny_all;
  }
  return 1;

#ifdef SYS_mmap
 case SYS_mmap:
#endif
#ifdef SYS_mmap2
 case SYS_mmap2:
#endif
  /* Special case: mmap is allowed if it is private or read-only. */
  {
   int prot = GET_REG(pid, ARG3);
   int flags = GET_REG(pid, ARG4);
   if ((flags & (MAP_SHARED|MAP_PRIVATE)) == MAP_PRIVATE)
    return deny_all;
   if (!(prot & PROT_WRITE))
    return deny_all;
  }
  return 1;

  /* Special case: open() variants are allowed only if read-only and
    not creating. */
#ifdef SYS_open
 case SYS_open:
#endif
#ifdef SYS_openat
 case SYS_openat:
#endif
#ifdef SYS_open_by_handle_at
 case SYS_open_by_handle_at:
#endif
  {
   int flags = ((scnum == SYS_open)
          ? GET_REG(pid, ARG2)
          : GET_REG(pid, ARG3));
   if (!(flags & O_CREAT) && ((flags & O_ACCMODE) == O_RDONLY))
    return deny_all;
  }
  return 1;

#ifdef SYS_write
 case SYS_write:
#endif
#ifdef SYS_write64
 case SYS_write64:
#endif
#ifdef SYS_writev
 case SYS_writev:
#endif
#ifdef SYS_pwrite
 case SYS_pwrite:
#endif
#ifdef SYS_pwrite64
 case SYS_pwrite64:
#endif
#ifdef SYS_pwritev
 case SYS_pwritev:
#endif
  /* Special case: optionally, the program is allowed to write to
    stderr. This opens a gaping hole in the policy, but it can be
    quite entertaining to watch programs moan about how nothing works. */
  if (allow_stderr) {
   int fd = GET_REG(pid, ARG1);
   if (fd == 2)
    return 0;
  }
  return 1;

 default:
  /* All other system calls are unconditionally denied. */
  return 1;
 }
}

static void
usage(char *progname)
{
 fprintf(stderr, "usage: %s [-adeS] program args...\n", progname);
 fputs("\t-a log allowed system calls\n"
    "\t-d log denied system calls\n"
    "\t-e deny everything, not just output\n"
    "\t-S permit writes to stderr\n", stderr);
 exit(2);
}

int
main(int argc, char **argv)
{
 pid_t pid;
 int  status;
 int  opt;
 long last_syscall = SYS_unimplemented;
 int  last_allowed = 0;
 int  after_execve = 0;
 int  trace_active = 0;
 int  allow_stderr = 0;
 int  deny_all   = 0;
 int  log_allowed = 0;
 int  log_denied  = 0;

 while ((opt = getopt(argc, argv, "+adeS")) != -1) {
  switch (opt) {
  case 'a': log_allowed = 1; break;
  case 'd': log_denied  = 1; break;
  case 'e': deny_all   = 1; break;
  case 'S': allow_stderr = 1; break;
  default:
   usage(argv[0]);
  }
 }
 if (optind == argc) {
  usage(argv[0]);
 }

 setvbuf(stdout, 0, _IOLBF, 0);
 setvbuf(stderr, 0, _IOLBF, 0);

 pid = fork();
 if (pid == -1) {
  perror("fork");
  exit(1);

 } else if (pid == 0) {
  raise(SIGSTOP); /* synch with parent */
  execvp(argv[optind], argv+optind);
  perror("execvp");
  exit(1);
 }

 /* If we get here, we are the parent. */
 for (;;) {
  pid_t rv = waitpid(pid, &status, WUNTRACED);
  if (rv != pid) {
   perror("waitpid");
   kill(pid, SIGKILL);
   exit(1);
  }
  if (!WIFSTOPPED(status)) {
   if (WIFEXITED(status))
    printf("Program exited, status = %d\n", WEXITSTATUS(status));
   else if (WIFSIGNALED(status))
    printf("Program killed by signal %d\n", WTERMSIG(status));
   else {
    printf("Un-decodable status %04x\n", status);
    kill(pid, SIGKILL); /* just in case */
   }
   exit(0);
  }
  if (WSTOPSIG(status) == SIGSTOP && !trace_active) {
   /* This is the raise(SIGSTOP) on the child side of the fork. */
   trace_active = 1;
   xptrace(PTRACE_SEIZE, pid, 0, (void*)PTRACE_O_TRACESYSGOOD);
   xptrace(PTRACE_SYSCALL, pid, 0, 0);
  }
  else if (WSTOPSIG(status) == (SIGTRAP|0x80)) {
   if (last_syscall == SYS_unimplemented) {
    last_syscall = GET_REG(pid, NUMBER);
    /* The child process is allowed to execute normally until an
      execve() succeeds. */
    if (after_execve && deny_syscall(pid, last_syscall,
                     deny_all, allow_stderr)) {
     last_allowed = 0;
     SET_REG(pid, NUMBER, SYS_unimplemented);
    } else {
     last_allowed = 1;
     if (log_allowed) {
      /* Log this now, we may not get another chance. */
      printf("syscall %ld...\n", last_syscall);
     }
    }
   } else {
    if (last_allowed ? log_allowed : log_denied) {
     long scret = GET_REG(pid, RESULT);
     printf("syscall %ld%s = %ld\n",
         last_syscall, last_allowed ? "" : " (denied)", scret);
    }
    if (last_allowed && (last_syscall == SYS_execve ||
               last_syscall == SYS_execveat)) {
     long scret = GET_REG(pid, RESULT);
     if (scret == 0)
      after_execve = 1;
    }
    last_syscall = SYS_unimplemented;
   }
   xptrace(PTRACE_SYSCALL, pid, 0, 0);
  }
  else if (WSTOPSIG(status) == SIGTRAP) {
   /* Swallow all SIGTRAPs, they are probably spurious debug events. */
   xptrace(PTRACE_SYSCALL, pid, 0, 0);
  } else {
   /* Allow all normal signals to proceed unmolested. */
   if (log_allowed) {
    printf("process received signal %d\n", WSTOPSIG(status));
   }
   xptrace(PTRACE_SYSCALL, pid, 0, (void*)(uintptr_t)WSTOPSIG(status));
  }
 }
}

1
Mục tiêu có thể đọc các đối số dòng lệnh của nó, thực hiện các tính toán thuần túy và tạo ra trạng thái thoát 8 bit, nhưng sẽ không thể phân bổ bộ nhớ hoặc làm I / O đùa, tôi nghĩ bạn vẫn đáp ứng bốn tiêu chí . Số nguyên có thể được giải thích từ các đối số dòng lệnh; trạng thái thoát có thể được tận dụng cho đầu ra đơn giản; Ngoài ra không bị cản trở; và tất cả những gì bạn cần cho một bài kiểm tra nguyên thủy là khả năng thực hiện các tính toán thuần túy, một chút không gian ngăn xếp và một vòng lặp.
Blacklight Shining

1
@BlacklightShining Tôi nghĩ rằng điều này đạt được một hạn chế rất lớn so với hành vi bình thường đến mức có thể chấp nhận được, mặc dù, như bạn nói, bạn vẫn có thể viết một trình kiểm tra chính, nhưng -DNO_EXITchế độ dành cho những người cảm thấy như bạn. Không có đầu ra có ý nghĩa là có thể trong chế độ đó.
zwol

1
@BlacklightShining Tôi đã nghĩ thêm về nó và tôi viết lại chương trình về cơ bản từ đầu. Bây giờ nó khá thông minh hơn những gì nó làm và (tôi hy vọng) đáp ứng ngay cả việc đọc thử thách nghiêm ngặt nhất.
zwol

2
@Joshua Điều đó thật thông minh và sẽ khó ngăn chặn việc sử dụng phương pháp này (vì chương trình chỉ sửa đổi bộ nhớ của chính nó) nhưng hiện tại nó không nằm trong danh sách "phương thức đầu ra được phép".
zwol

6
@JlieTG Bạn có quen thuộc stracekhông?
zwol

30

TeX

\catcode`\\=10

Tôi không chắc điều này sẽ thực sự hoạt động, nhưng trên lý thuyết, điều này sẽ phá vỡ \khi nhân vật thoát ra khiến bạn không có cách nào khắc phục nó. Thông thường TeX có thể đọc và ghi tệp, bây giờ nó không thể viết bất cứ điều gì phụ thuộc vào logic. Do đó, ngôn ngữ hiện bị hỏng theo định nghĩa của OP.

EDIT: Các lệnh kill khác được lấy từ các bình luận (mặc dù cả hai đều có thể vi phạm quy tắc bắt buộc phải thực thi):

 • \def\fi{}\iffalsebởi smpl tạo ra một không thể đóng nếu nhánh
 • \catcode13=9%bởi iwillnotexist idonotexist tạo ra một bình luận không bao giờ kết thúc

3
Một phiên bản tốt hơn : \def\fi{}\iffalse. Tôi không thể đăng câu trả lời về điều này vì nó yêu cầu ít nhất 10 đại diện kiếm được từ trang web này, nhưng điều này sẽ không cho phép đầu ra nữa.
dùng530873

1
@smpl bạn vẫn có thể xác định lại nghĩa \figốc của nó, phải không? Do đó, ngôn ngữ không bị hỏng ngoài bất kỳ sửa chữa.
Cephalepad

1
@Cephalepad \filà một nguyên thủy TeX. Và không, bạn không thể xác định lại bất cứ điều gì vào thời điểm này, \iffalseđã được gọi.
dùng530873

1
@smpl Hmm, tôi hiểu rồi. Rất thông minh.
Cephalepad

1
+1. Tôi mới bắt đầu tự dạy mình khỏi TeXBook và khi tôi nhận ra rằng \catcode13=9%nó sẽ phá vỡ hoàn toàn ngôn ngữ (Mọi thứ sau khi %được bình luận và dòng mới (ASCII char 13) đều bị bỏ qua, vì vậy bình luận mở rộng đến vô tận) Tôi muốn đăng nó ở đây. Nhưng bạn có một lệnh dài hơn một chút đã ở đây.
Idillotexist Idillotexist

29

Vết trầy

Phá vỡ hình ảnh đầu
Các when [timer v] > (0)sẽ chạy càng sớm càng mã được khởi tạo, mà nếu bạn đang ở trong trình soạn thảo là trước khi bạn thậm chí bắt đầu mã. Điều when I receive (join[][])này sẽ khiến một lỗi được đưa ra mỗi khi phát sóng bất cứ thứ gì, tạm dừng thực thi mã nếu bạn có phiên bản Flash dành cho nhà phát triển. Các breakchức năng sẽ tạo ra bản sao, và kích hoạt các lỗi phát sóng. Mỗi bản sao duy nhất sẽ tồn tại hai giây sau đó tự xóa, gây căng thẳng cho ngăn xếp. Và mọi bản sao sẽ đáp ứng when [timer v] > (0), chạy breakchương trình con và đặt lại bộ định thời, khiến mã hẹn giờ được chạy lại. Ngoài ra, mỗi bản sao cũng sẽ đáp ứng với mọi lỗi phát sóng, có nghĩa là số lỗi trên mỗi đánh giá breaklà số lượng bản sao bình phương. Tôi đã quên đề cập rằng breakchức năng córun without screen refreshđã kiểm tra, làm cho trình soạn thảo bị đóng băng, giật và lag, cũng như lấy và phân bổ bộ nhớ. Và tối đa hóa CPU.

Bất kỳ mã nào được thêm vào bất cứ nơi nào có hoạt động này sẽ thấy bản thân không thể tạo bản sao (vượt quá giới hạn 300 bản sao) cũng như làm nóng và làm hỏng máy tính đang chạy nó. Và lấy bộ nhớ cho đến khi không còn gì để lấy, để lại các biến số sai.

Và, sau khi có quá nhiều độ trễ để kích hoạt when [timer v] > (0)khối, nó vẫn sẽ chạy break.

Cảm ơn @towerofnix đã nhắc nhở tôi về when I receivetrục trặc mà tôi đã tìm thấy một lúc trước và cho tôi ý tưởng run without screen refresh. Nếu bạn thích điều này, đây là bản gốc: https://codegolf.stackexchange.com/a/61357/43394


+1 Cũng có thể thú vị khi chạy khối nguyên tử (chạy mà không cần làm mới màn hình) stop this scripttrong đó: P
Florrie

Làm thế nào mà " when I receivetrục trặc" hoạt động?
Scimonster

@Scimonster Khối when I receivemũ chỉ được thiết kế để lấy đầu vào từ danh sách thả xuống. Các join[][]khối trả về một kiểu dữ liệu mà các when I recievekhối không được thiết kế để chấp nhận. Mỗi khi một cái gì đó được phát sóng, tất cả các khối mũ kiểm tra và đánh giá giá trị trả về của khối, đưa ra một incorrect typelỗi.
wizzwizz4

Tôi hiểu rồi. Mặc dù bạn phải hack tệp JSON để thực sự có được joinkhối trong đó.
Scimonster

1
@ppperry Tùy thuộc vào phiên bản Flash mà bỏ qua lỗi - điều này không tồn tại. Được sử dụng đến mức cực đoan, "đủ nhỏ n" có thể được sử dụng để nói rằng (n-1)hoạt động cho tích cực n<3, nhưng vì đây là thuật toán tốt nên có thể tạo ra nđủ lớn để có thể loại bỏ lập luận đó. Tôi không chắc liệu một máy nhanh hơn hay chậm hơn sẽ làm cho nó dễ sử dụng hơn. Tuy nhiên, tôi đồng ý rằng giải pháp này có thể được giải quyết. Đó không phải là cảnh sát và kẻ cướp , nhưng dù sao cũng được thực hiện.
wizzwizz4

27

Ngôn ngữ toán học / Wolfram

Mathematica là một ngôn ngữ được giải thích trong đó tên lệnh là các ký hiệu có thể được lập trình viên thao tác. Bạn không thể xóa các toán tử tích hợp, nhưng bạn có thể quá tải chúng hoặc sửa đổi chức năng của chúng. Việc sau đây làm xáo trộn lệnh "With", cần thiết để gán cho các biến ngay cả trong nội bộ. Thay đổi này ngăn hạt nhân giữ các đối số không được đánh giá cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ và nó giết chết ngôn ngữ.

ClearAttributes["With", HoldAll]

Nếu lệnh này được chạy trong một phiên tương tác hoặc trong một khối mã, Mathicala thậm chí sẽ không thể thêm 1+1(thông báo lỗi kết quả là khoảng một trang dài vì vậy tôi sẽ không đưa nó vào đây).


26

PHP

Tôi cho rằng nó thực sự hoạt động, nhưng đóng STDOUTSTDERRtriệt tiêu tất cả đầu ra. Để chắc chắn rằng chúng sẽ không được mở lại, chúng tôi mở /dev/nullba lần để gán lại các mô tả tệp 0, 1 và 2:

<?php
fclose(STDIN);
fclose(STDOUT);
fclose(STDERR);
fopen('/dev/null','r');
fopen('/dev/null','w');
fopen('/dev/null','w');

// insert program here

Thêm về điều đó: https://stackoverflow.com/questions/937627/how-to-redirect-stdout-to-a-file-in-php


Có các hình thức đầu ra hợp lệ khác, bao gồm ghi vào tệp và sử dụng mã thoát của chương trình. Xem liên kết trong các gạch đầu dòng có liên quan của thông số kỹ thuật.
Martin Ender

1
Chính xác những gì được cho phép và không rõ ràng đối với tôi. Trong thẻ wiki chẳng hạn, tôi không tìm thấy gì về các tập tin và mã thoát. Nhưng nếu chúng được cho phép, tôi không nghĩ mình có thể biến điều này thành một bài nộp hợp lệ.
Fabian Schmengler

Chỉnh sửa câu hỏi để cho phép vô hiệu hóa chỉ một hình thức đầu ra.
jimmy23013

20
@ jimmy23013 gì? Điều đó hoàn toàn đánh bại điểm của câu hỏi.
Hobbs

5
@ jimmy23013 Nếu hợp lệ chỉ vô hiệu hóa một hình thức đầu ra thì ví dụ như loại bỏ mã thoát của chương trình (như Martin đề xuất) là tất cả những gì tôi cần làm ngay cả khi ngôn ngữ hoàn toàn có thể sử dụng được mà không cần mã thoát?
Jerry Jeremiah

24

Tôi tin rằng lô DOS (trước Windows 95)

CTTY

Do không có đối số, điều này ngắt kết nối dòng lệnh khỏi thiết bị đầu cuối. Bất kỳ nỗ lực nào nữa để đọc đầu vào hoặc tạo đầu ra không làm gì cả.

Trong trường hợp bạn muốn biết cách sử dụng CTTY chính xác:

MODE COM1,8600,8,N,1
CTTY COM1

Một tệp bó mạnh hơn một chút thậm chí có thể trả lời modem và kết nối bất cứ thứ gì được quay vào CTTY.


23

Lisp thường gặp

(set-macro-character #\( (lambda (x y) ()))

Tôi hy vọng bạn không cần những dấu ngoặc đơn mở.

Đây là một macro người đọc yêu cầu Lisp Reader thay thế từng phiên bản (bằng một lệnh gọi đến (lambda (x y) ()), một hàm có hai đối số và không trả về gì. Vì vậy, ví dụ, nó sẽ đọc (foo)như foo), diễn giải foonhư một biến và sau đó đưa ra một lỗi ngoặc đơn chưa từng có 0.


2
Xin vui lòng giải thích )như một cái gì đó phá vỡ! Bằng cách đó, sẽ có ít lỗi hơn.
wizzwizz4

7
Tôi thích điều này. "Không thể dựa vào cái gì? Một nhân vật duy nhất? Thật xấu hổ nếu có gì đó ... xảy ra với nó ..." Đó là logic tương tự như định nghĩa lại `\` trong TeX.
felixphew

23

Vết trầy

Đây là một ví dụ khá đơn giản sẽ làm sập trình duyệt của bạn (và trên lý thuyết là máy tính của bạn):

Sự cố ngay lập tức

Tôi đã để nó chạy trong khoảng hai mươi giây, sau đó mất 2,65 GB bộ nhớ cho Scratch. Chỉ một lát sau và 5 GB đã biến mất.

Tôi thực sự khuyên bạn nên có một cách để buộc Adobe Flash hoặc trình duyệt web của bạn trước khi chạy cái này!


Tôi thực sự muốn đưa ra một câu trả lời tuyệt vời như câu trả lời của clear(this)JS nhưng thật đáng buồn là Scratch không có cách nào để làm điều đó. Vui lòng cập nhật bài đăng này (hoặc tự tạo) nếu bạn KHÔNG tìm cách khác để làm cho Scratch không thể sử dụng được!


2
Bạn thêm mã người dùng vào đâu và nó có thực sự được thực thi không?
jimmy23013

Mã người dùng? Bất cứ nơi nào trong dự án, miễn là đoạn mã này được chèn vào. Nó được thực hiện một lần 0,3 giây sau lần chạy đầu tiên, và sau đó cứ sau 0,3 giây (ngoại trừ việc nó cũng liên tục chạy lại một tập lệnh không có kết thúc, làm cho Scratch rất chậm). Có ổn không nếu tôi cập nhật bài đăng này với một crasher tốt hơn, mạnh mẽ hơn?
Florrie

5
Ai đó đang sử dụng Scratch ... d: -D YAY !!!
wizzwizz4

@towerofnix Nhân tiện, tôi đã cải thiện / sửa đổi triệt để / tái tạo cái này ở đây: codegolf.stackexchange.com/a/61490/43394 Của tôi không dựa vào Micrô đang bật.
wizzwizz4

1
@ wizzwizz4 Có của bạn tốt hơn của tôi nhiều. hãy đi bầu anh ấy
Florrie

20

Thứ ba

::=

Với một dòng mới ở cuối

Ngôn ngữ thue dựa vào việc xác định các quy tắc và ::=biểu thị sự kết thúc của quy tắc. Không thể thực hiện BẤT CỨ điều trong thue mà không xác định các quy tắc làm điều đó, vì vậy bất kể bạn đặt gì sau đó ::=, không có gì có thể xảy ra.

Câu trả lời thay thế

A::=
B::=
C::=
D::=
E::=
F::=
G::=
H::=

(v.v. đối với mọi ký tự trong tất cả Unicode bao gồm cả các Aký tự trước ký tự và ký tự không in được). Điều này đòi hỏi tùy chọn dòng lệnh -r.


Tôi đoán văn bản không giống về mặt ngữ pháp giống như một cái gì đó thỏa mãn các tiêu chí (chẳng hạn như một quy tắc).
jimmy23013

16

MATLAB

Đoạn mã sau đây làm cho môi trường hoàn toàn không sử dụng được 1 :

builtin = @(varargin)false; clear = @(varargin)false;
%// Insert code after this point

Điều này ghi đè builtinchức năng và clearchức năng với các hàm xử lý ẩn danh mới chỉ trả về falsemỗi khi bạn thử và gọi các hàm này. Các builtinchức năng đảm bảo rằng nếu có bất kỳ chức năng tùy chỉnh bạn viết trong MATLAB có tên giống như những người được tích hợp để MATLAB (những thứ như sum, max, min, vv), bạn có thể gọi những rõ ràng thay vì các chức năng quá tải . Tương tự, clearcung cấp cho bạn khả năng xóa tất cả các biến hiện đang được khai báo để bạn có thể bắt đầu lại. Bằng cách loại bỏ các khả năng này, không có cách nào bạn có thể sử dụng MATLAB trừ khi bạn khởi động lại chương trình.

Trong MATLAB R2015a, tôi cũng nhận được thông báo sau:

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Workspace là các biến hiện được khai báo trong môi trường để bạn có thể sử dụng chúng cho lần sau. Điều này sẽ vô hiệu hóa vĩnh viễn Workspace, do đó, bất kỳ biến nào bạn thử và tạo sẽ không được lưu và do đó không thể thực hiện được tiến trình nào khi thực hiện các dòng mã trong MATLAB.

1: Tín dụng cho người dùng Dev-iL , người đầu tiên phát hiện ra ý tưởng.


2
Trong R2014b bạn có thể làm feval('clear')để sửa nó. Hoặc : s=str2func('clear'); s().
Stewie Griffin

13

///

/\///

Hoạt động duy nhất trong /// là lặp lại chuỗi thay thế, như thế này : /pattern/replacement/.

Mã này loại bỏ mọi /, theo cách mà bạn không thể sử dụng thay thế chuỗi lặp đi lặp lại, vì vậy về cơ bản mọi thứ bạn viết sau đó sẽ được in (ngoại trừ /s).

Bạn vẫn có thể sử dụng \s, nhưng điều đó sẽ không giúp bạn nhiều.


Tôi đã luôn tự hỏi liệu có thể viết một đoạn mã /// được đảm bảo để xóa mọi thứ sau đó hay không, và do đó dừng lại mà không in bất cứ điều gì. Có vẻ như không thể, nhưng tôi chưa nghĩ đến một bằng chứng rằng điều đó là không thể.
Tanner Swett

12

Befunge-96

'~h

Mã người dùng có thể theo bất cứ nơi nào sau chuỗi này, miễn là đây là ba ký tự đầu tiên trong nguồn.

Các 'lệnh (one-shot chuỗi mode) đẩy giá trị ASCII của ~vào stack (tức là 126), và các hlệnh sau đó tập hợp những gì được gọi là Delta Holistic với giá trị đó. Đối với những người không quen thuộc với Befunge-96, Holistic Delta là phần bù được thêm vào giá trị của mỗi byte lệnh mà trình thông dịch gặp phải.

Khi delta được đặt thành 126, lệnh hợp lệ duy nhất có thể được tạo là ~(nhập ký tự), thông qua một byte null trong nguồn. Bất cứ điều gì khác ngoài byte rỗng sẽ chuyển thành giá trị lớn hơn 126 và không có giá trị nào trong số đó là các lệnh Befunge hợp lệ.

Tôi nghĩ thật an toàn khi nói rằng điều này sẽ khiến nó không đủ điều kiện để đủ điều kiện là ngôn ngữ lập trình.


11

Boo

macro harmless:
  Context.Parameters.Pipeline.Clear()

Và sau đó, ở một nơi khác trong dự án,

harmless

Một macro đơn giản với một cái tên nghe có vẻ vô hại, nhưng một hiệu ứng bực bội đáng kinh ngạc. Trình biên dịch Boo sử dụng một đường dẫn gồm nhiều bước bắt đầu bằng việc phân tích nguồn vào AST và kết thúc bằng việc tạo mã. (Nói chung. Nó có thể được cấu hình lại cho các ứng dụng khác nhau.) Mỗi ​​bước ở giữa thực hiện các hoạt động khác nhau trên AST.

Một phần là giai đoạn mở rộng vĩ mô, trong đó các macro được thực thi trong ngữ cảnh của trình biên dịch. Nhớ bit trong đoạn cuối, về đường ống được cấu hình lại? Nếu trong quá trình mở rộng macro, bạn gọi macro xóa đường ống, sẽ không có lỗi nào được hiển thị cho người dùng, nhưng tất cả các bước sau khi mở rộng macro (bao gồm cả tạo mã) không còn ở đó nữa. Vì vậy, bạn kết thúc với một cái gì đó trông giống như một bản biên dịch thành công - không có thông báo lỗi nào được hiển thị - nhưng vì một số lý do, không có nhị phân nào được tạo ra! Đảm bảo lái xe ngay cả những người khắc phục sự cố tốt nhất lên tường, nếu bạn che giấu macro và lời gọi tốt.


Câu trả lời này không hợp lệ, vì mã người dùng không bao giờ được thực thi.
pppery

@ppperry: Chắc chắn là có: macro có thể được viết như một phần của mã người dùng và nó được thực thi bên trong trình biên dịch .
Mason Wheeler

Bạn sẽ phải xác định một macro như vậy cho một ký tự gồm một bộ các ký tự cần được nhập vào trong mỗi chương trình hoặc một bộ chương trình làm cho boo phù hợp với tiêu chí .
pppery

@ppperry: có, việc gọi macro (bất cứ nơi nào trong mã) là nguyên nhân khiến trình biên dịch bị phá vỡ, đáp ứng các tiêu chí. Nếu bạn đang cố nói điều gì đó sâu sắc hơn thế, bạn sẽ phải rõ ràng hơn một chút, vì tôi không thấy vấn đề là gì.
Mason Wheeler

2
@slebetman: Và khi bạn có REPL hoặc macro nơi mã người dùng được thực thi tại thời điểm biên dịch, sự khác biệt giữa hai loại sẽ rất mờ.
Mason Wheeler

10

NGN / APL

NGN / APL cho phép xác định lại các nguyên thủy, do đó, việc xác định lại ( ) tất cả các hàm nguyên thủy thành ("chuyển qua": cả hai ⊢32⊢3cho 3) làm cho ngôn ngữ hoàn toàn vô dụng:

⍪←-←+←?←⍵←∊←⍴←~←↑←↓←⍳←○←*←⌈←⌊←⍕←⊂←⊃←∩←∪←⊥←⊤←|←<←≤←=←≥←>←≠←∨←∧←×←÷←⍒←⍋←⌽←⍉←⊖←⍟←⍱←⍲←!←⌹←⊣←⍎←⊢

Hãy thử nó ở đây.


1
-1 bây giờ, nhưng điều này có vẻ đầy hứa hẹn! Có lẽ nếu bạn xác định lại tất cả các nguyên thủy thì
Blacklight Shining

@BlacklightShining Có bạn đi.
Adám

8

Ruby (29 ký tự)

class Object;def send;end;end

Vì 'gửi' được sử dụng nội bộ bất cứ khi nào một phương thức được gọi trong Ruby và vì tất cả các đối tượng kế thừa từ lớp Object. Điều này sẽ dừng bất kỳ phương pháp đang được chạy.

Sự thật thú vị: Đây là âm thanh hoàn hảo trong lý thuyết. Nhưng nó xuất hiện, vì một số lý do, không làm hỏng ngôn ngữ Ruby. Tôi không biết tại sao có thể chạy mã này và sau đó vẫn sử dụng môi trường Ruby mở.


Trên thực tế, nó hoạt động trong vỏ Pry Ruby.
Félix Saparelli

Bạn có nghĩa là nó hoạt động như trong "điều này phá vỡ nó" hoặc nó hoạt động như trong "nó vẫn hoạt động sau này"? Chỉ, tôi đã đề cập đến trường hợp thứ hai là trường hợp cũ
irb

1
Tôi có nghĩa là nó phá vỡ Pry. Nó không phá vỡ IRB và nó không chạy trong các tệp .rb, nhưng nó phá vỡ Pry.
Félix Saparelli

Hấp dẫn. Tôi đoán có một số bảo vệ về phương thức gửi không hoạt động trong pry.
AJFaraday

8

Tcl

foreach x [info commands] {if {$x!="rename"&&$x!="if"} {rename $x ""}}

Điều này loại bỏ tất cả các từ khóa từ ngôn ngữ ngoại trừ ifrename.

Đoạn mã trên sẽ khiến bất kỳ mã mới nào bị lỗi. Vì vậy, thật đáng tranh luận nếu mã được chèn mới thực sự được "thực thi". Dưới đây là phiên bản thực thi mã mới nhưng không làm gì cả vì nó thay đổi tất cả các từ khóa (ngoại trừ ifproc) thành không hoạt động:

foreach x [info commands] {if {$x!="if"&&$x!="proc"} {
  proc $x args {}
}}

Thay vì xóa từ khóa, mã này thay thế chúng bằng một hàm không có gì.

(Lưu ý: Tôi đang sử dụng "từ khóa" rất lỏng lẻo ở đây vì Tcl không có từ khóa, chỉ có chức năng)


1
Tôi nghĩ bạn có thể làm cho nó tốt hơn bằng cách đổi tên ifrenamesau vòng lặp. Trong phiên bản thứ hai, bạn cũng nên tạo procmột ngoại lệ.
jimmy23013

@ jimmy23013 Hmm .. về mặt kỹ thuật bạn nên đúng nhưng đoạn mã đó hoạt động với phiên bản hiện tại của tcl ngay cả khi procxuất hiện trong danh sách trước đó puts. Về mặt kỹ thuật, mã này cũng có thể hoạt động mà không có renamecác lệnh dựng sẵn dường như được bảo vệ theo cách khác. Không chắc chắn những gì đang xảy ra nhưng mã được kiểm tra và hoạt động như quảng cáo.
slebetman

@ jimmy23013: OK. Mã bây giờ hoạt động mà không cần phải gọi rename. Đó là phần não của tôi - tôi quên loại trừ proc.
slebetman

Tôi quyết định không đổi tên ifvì có thể làm ifmột mình là khá vô ích nếu bạn muốn tạo đầu ra.
slebetman

Tất nhiên bạn không cần phải đổi tên chúng. Nhưng đây không phải là môn đánh gôn. Tôi chỉ nghĩ đổi tên chúng có thể (hoặc không) làm cho câu trả lời này có vẻ tốt hơn.
jimmy23013

7

Hoon

=< ~
(your code)

Hoon là một số lẻ. Nó hoàn toàn không giống với các ngôn ngữ lập trình khác, không chỉ về cú pháp mà cả về ngữ nghĩa. Tuy nhiên, không giống như các ngôn ngữ như Hexagony, nó không được tạo ra là bí truyền.

Hoon biên dịch thành Nock , một VM dựa trên tổ hợp tối thiểu. Nock là ngu ngốc: thông số kỹ thuật có thể được nén thành 340 byte. Các phép toán duy nhất là tăng dần. Tất cả mọi thứ là một danh từ: một nguyên tử (bignum) hoặc một tế bào (cặp danh từ), với toàn bộ mô hình bộ nhớ được sắp xếp trong một cây nhị phân tuần hoàn bất biến. Đầu ra duy nhất là danh từ mà biểu thức của bạn giảm xuống.

Vì mục tiêu biên dịch kỳ lạ, Hoon cũng kỳ lạ: nó hoàn toàn thuần khiết. Hoon biên dịch thành biểu thức Nock được đánh giá trên "bối cảnh". Toàn bộ kernel và stdlib, cùng với tất cả các biến, được truyền hoàn toàn cho chương trình theo ngữ cảnh.

Để làm cho Hoon không sử dụng được, chúng ta chỉ cần sử dụng =<, đó là "đánh giá a trong bối cảnh của b". Chúng tôi luôn luôn đánh giá ~, đó là con số không. Bất kể là gì b, nó không thể thay đổi giá trị mà nó giảm xuống và vì nó không thể có tác dụng phụ nên nó không thể làm đầu vào hoặc đầu ra.

Lưu ý bên lề: Vì bạn thực sự không thể nhắc nhập liệu từ Hoon (độ tinh khiết!), Theo quy tắc, đây không thực sự là ngôn ngữ lập trình. Đầu vào là thông qua các đối số chức năng, đầu ra thông qua các giá trị trả về (hoặc ~&, nhiều tính năng gỡ lỗi printf và trong suốt đối với chương trình).

Để một chương trình nhận đầu vào bằng Urbit, bạn thực sự viết một chương trình trả về một hàm chấp nhận đầu vào và shell thay mặt bạn hỏi và chuyển đến cuộc gọi lại.


3
Tuy nhiên, chắc chắn là một ngôn ngữ lập trình theo tiêu chuẩn của chúng tôi
mèo

7

Taxi, 2354 byte.

Chương trình nhỏ này chỉ đơn giản là chạy taxi trong một joyride lớn thông qua Townsburg, hết xăng. Bất kỳ mã nào bạn chạy sau này sẽ nhanh chóng bị lỗi error: out of gas. Và ngay cả khi bạn có thể đến trạm xăng, điều mà tôi không thể nghĩ là có thể, bạn không thể lấy bất kỳ loại xăng nào, vì không có tiền được thu thập, vì không có hành khách.

Go to Trunkers: west, 1st right, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st right, 1st left, 3rd left, 2nd left, 3rd left, 2nd right, 1st right, 2nd right, 1st right, 1st left, 1st left, 1st left, 1st right.

6

JavaScript trong trình duyệt

Chà, ít nhất là trong IE11.

window.addEventListener("error", function(){});
document = document.write = alert = prompt = confirm = console = void(
  (function (window) {
    try {
      //Code goes here
    } catch (e) {}
  })({})
);

Vô hiệu hóa ghi vào tài liệu, ghi vào biến toàn cục và trở về từ hàm.

Nhận xét nếu tôi bỏ lỡ một phương thức đầu ra!


Các ngoại lệ vẫn sẽ hiển thị trong bảng điều khiển. Bạn có thể xử lý những việc đó bằng cách thực hiệnwindow.addEventListener('error',function(){});
Ismael Miguel

@IsmaelMiguel Bây giờ tôi không thể lấy hết tín dụng! d ;-D
wizzwizz4

4
Điều này có nghiêm túc không? Điều đó không có ý nghĩa gì cả: documentvẫn có thể truy cập được từ phạm vi bên ngoài trong mã được chèn và không nên thay thế cho đến khi mã được chèn hoàn tất.
Peter Taylor

@PeterTaylor :-( Logic của bạn đã phá vỡ lý thuyết của tôi.
wizzwizz4


6

Python 2, cực kỳ lớn

import rexec, ihooks, types, os, struct,sys,imp
from functools import update_wrapper as do_update, wraps
__all__ = ["RExec","enable"]
trashed = False
from ctypes import pythonapi, POINTER, py_object
getdict = pythonapi._PyObject_GetDictPtr
getdict.restype = POINTER(py_object)
getdict.argtypes = [py_object]
modified = ctypes.pythonapi.PyType_Modified
modified.argtypes = [ctypes.py_object]
def dictionary_of(ob):
  dptr = getdict(ob)
  if dptr and dptr.contents:
    return dptr.contents.value
RESTRICTED = "NOT AVAILABLE"
class RExec(rexec.RExec):
  ok_sys_names = rexec.RExec.ok_sys_names + ("warnoptions","py3kwarning","flags")
  nok_sys_strings = ("executable",)
  ok_builtin_modules = rexec.RExec.ok_builtin_modules + ("cStringIO","exceptions","_collections","itertools","_hashlib","_codecs","_functools","_struct")
  def __init__(self, hooks = None, verbose = 0):
    ihooks._Verbose.__init__(self, verbose)
    self.hooks = hooks or rexec.RHooks(verbose)
    self.hooks.set_rexec(self)
    self.modules = {}
    self.ok_dynamic_modules = self.ok_builtin_modules
    list = []
    for mname in self.ok_builtin_modules:
      if mname in sys.builtin_module_names:
        list.append(mname)
    self.ok_builtin_modules = tuple(list)
    self.set_trusted_path()
    self.make_builtin()
    self.make_initial_modules()
    self.make_sys()
    self.loader = rexec.RModuleLoader(self.hooks, verbose)
    self.importer = rexec.RModuleImporter(self.loader, verbose)
    self.make_StringIO()
  def make_sys(self):
    old_rexec.make_sys(self)
    sys_ = self.modules["sys"]
    for name in dir(sys):
      obj = getattr(sys,name)
      if "__" not in name and type(obj) == str and \
       not hasattr(sys_,name):
        if name in self.nok_sys_strings:
          obj = RESTRICTED
        setattr(sys_,name,obj)
    sys_.argv = [RESTRICTED]
  def make_initial_modules(self):
    old_rexec.make_initial_modules(self)
    self.copy_except(types,["__builtins__"])
    self.copy_except(os.path,["__builtins__"])
    b = self.modules["__builtin__"]
    for module in self.modules.itervalues():
      module.__builtins__ = b
  def make_StringIO(self):
    t = type(self.r_open)
    if t == types.ClassType or t == type:
      return
    elif t != types.FunctionType and t != types.MethodType:
      raise RuntimeError
    io = self.r_import("StringIO").StringIO
    old_open = self.r_open
    class r_open(io):
      def __init__(self,*openargs):
        o = old_open(*openargs)
        if o.isatty():raise IOError
        io.__init__(self,o.read())
      def __enter__(self):
        return self
      def __exit__(self,type,val,tb):
        self.close()
      for name in "truncate write flush".split():
        exec "def %s(self,arg=None):raise IOError('File not open for writing')" % name
      del name
    ntypes = self.modules["types"]
    b = self.modules["__builtin__"]
    ntypes.FileType = self.r_open = b.open = b.file = r_open
  def r_import(self,name,globals={},locals={},fromlist=[],level=-1):
    redone = name in self.modules
    found = False
    try:
      result = self.importer.import_module(name, globals, locals, fromlist,level)
    except ImportError:
      if name == "imp":
        result = imp.new_module("imp")
        self.modules["imp"]=result
        found = True
      if not found:raise
    if redone:pass #Only do this once
    elif name == "sysconfig":
      result._PROJECT_BASE = "x"
      result._CONFIG_VARS = {}
    elif name == "functools":
      update = result.update_wrapper
      def update_wrapper(wrapper,wrapped,assigned=(),updated=()):
        return update(wrapper,wrapped,assigned,updated)
      do_update(update_wrapper,update)
      result.update_wrapper = update_wrapper
      def wraps(wrapped,*args,**kw):
        return result.partial(update_wrapper,wrapped=wrapped,*args,**kw)
      do_update(wraps,result.wraps)
      result.wraps = wraps
    return result
  def s_apply(self,func,args=(),kw=None):
    kw = kw or {}
    if getattr(func,"__stdin_trashing",False):
      kw["s_applied"] = True
    return old_rexec.s_apply(self,func,args,kw)
  r_exc_info = staticmethod(sys.exc_info)
  def r_method(name):
    l = {}
    exec \
"""def %s(self,*args,**kwargs):
  s_applied = kwargs.pop("s_applied",False)
  if kwargs:raise TypeError
  if not s_applied:
    self.save_files()
    sys.stdin = sys.stdout = sys.stderr = None
  global restrictedly
  restrictedly = True
  try:
    return old_rexec.%s(self,*args)
  finally:
    restrictedly = False
    if not s_applied:
      self.restore_files()
setattr(%s,"__stdin_trashing",True)""" % (name,name,name) in globals(),l
    return l[name]
  r_exec = r_method("r_exec")
  r_eval = r_method("r_eval")
  del r_method
old_rexec = rexec.RExec
class ModuleImporter(ihooks.ModuleImporter):
  def determine_parent(self, globals, level=-1):
    if not globals or not level:return None
    pkgname = globals.get('__package__')
    if pkgname is not None:
      if not pkgname and level > 0:raise ValueError, 'Attempted relative import in non-package'
    else:
      modname = globals.get('__name__')
      if modname is None:return None
      if "__path__" in globals:pkgname = modname
      else:
        # normal module, work out package name if any
        if '.' not in modname:
          if level > 0:raise ValueError, ('Attempted relative import in non-package')
          globals['__package__'] = None
          return None
        pkgname = modname.rpartition('.')[0]
      globals['__package__'] = pkgname
    if level > 0:
      dot = len(pkgname)
      for x in range(level, 1, -1):
        try:
          dot = pkgname.rindex('.', 0, dot)
        except ValueError:raise ValueError('attempted relative import beyond top-level package')
      pkgname = pkgname[:dot]
    try:
      return self.modules[pkgname]
    except KeyError:
      if level < 1:
        warn("Parent module '%s' not found while handling "
           "absolute import" % pkgname, RuntimeWarning, 1)
        return None
      else:raise SystemError, ("Parent module '%s' not loaded, cannot perform relative import" % pkgname)
restrictedly = False
def enable():
  rexec.RExec = RExec
  rexec.RModuleImporter = ModuleImporter
  global trashed
  if not trashed:
    subclasses = type.__subclasses__
    error = None
    def restrict(fun):
      error_ = error
      def censored(*args):
        global restrictedly
        if restrictedly:
          if error_ is not None:
            return error_
          raise RuntimeError
        return fun(*args)
      return censored
    error = ()
    dictionary_of(type)["__subclasses__"]=restrict(subclasses)
    error = None
    modified(type)
    #Stop uses of frames (created using with statements)
    old_frame = types.TracebackType.tb_frame
    @property
    @restrict
    def new_frame(self):
      return old_frame.__get__(self,types.TracebackType)
    @new_frame.setter
    def new_frame(self,v):
      raise TypeError("Readonly attribute")
    dictionary_of(types.TracebackType)["tb_frame"] = new_frame
    modified(types.TracebackType)
    trashed = True
def test():
  enable()
  r = RExec()
  try:
     r.r_exec(
        """Your code goes here!"""
       )
  finally:
    return 0
if __name__ == "__main__":
  enable()
  test()
  sys.exit()

Số lượng mã cực lớn này là sự hồi sinh của rexecmô-đun cổ (bị bỏ rơi trong python 2.3) với một loạt các mô-đun mới được thêm vào danh sách "ok" và một loạt các điểm yếu được khắc phục (bao gồm cả object.__subclasses__()phương pháp đã tạo ra ít nhất hai con trăn khác câu trả lời không hợp lệ).

Khá một chút mã này ( __init__phương thức của RExeclớp và toàn bộ ModuleImporterlớp) được sao chép từ thư viện chuẩn python với các sửa đổi nhỏ.


2
0.o ... bạn đã làm gì
con mèo

8064 bytesnhân tiện
con mèo

@cat không phải đây là mã golf. Tôi có thể chơi golf ít nhất 1000 byte.
pppery

tất nhiên, nhưng bạn đã nói "cực kỳ lớn" vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ lưu ý nó
con mèo
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.