Quản trị viên cơ sở dữ liệu

Hỏi và đáp cho các chuyên gia cơ sở dữ liệu muốn cải thiện kỹ năng cơ sở dữ liệu của họ và học hỏi từ những người khác trong cộng đồng7
Sự khác biệt giữa CTE và Bảng Temp là gì?
Sự khác biệt giữa Biểu thức bảng chung (CTE) và bảng tạm thời là gì? Và khi nào tôi nên sử dụng cái này hơn cái kia? CTE WITH cte (Column1, Column2, Column3) AS ( SELECT Column1, Column2, Column3 FROM SomeTable ) SELECT * FROM cte Bảng tạm thời SELECT …
174 sql-server  cte 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.