Chủ đề khác nhau cho -nw (thiết bị đầu cuối)


15

Tôi đang chạy emacs (24.5.1) trên Mac osx và sử dụng chủ đề năng lượng mặt trời. Đối với phiên bản gui, chủ đề hoạt động tốt. Nếu tôi chạy ứng dụng với cờ -nw:

/Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs -nw

màu sắc cho chủ đề có được tất cả Tôi cho rằng điều này là do:

TERM=xterm-256color

Tôi cần đưa gì vào .emacs để đưa ra hành vi có điều kiện sau:

if (gui)
  theme=solarized
if (-nw)
  theme=wheatgrass

??


Tôi đã cố gắng bảo bạn viết một cái gì đó như: (if (window-system) ...) Sau đó, tôi đọc tài liệu:> window-system là một biến được định nghĩa trong 'mã nguồn C'. > Giá trị của nó là nil Đây là một biến cục bộ; giá trị toàn cầu là như nhau. >> Tài liệu: Tên của hệ thống cửa sổ thông qua đó khung đã chọn> được hiển thị. Giá trị là ký hiệu:> - nil cho khung termcap (a> chỉ có ký tự),> - 'x' cho khung Emacs thực sự là cửa sổ X>,> - 'w32' cho khung Emacs một cửa sổ trên màn hình MS-Windows>,> - 'ns' cho khung Emacs trên GNUstep hoặc Macintosh
Nsukami _

1
Nếu bạn chỉ cần biết cách kiểm tra xem emacs có chạy trong gui hoặc terminal không thì tôi tin rằng đây là bản sao hoặc này: emacs.stackexchange.com/questions/7151/. Nếu bạn cũng cần biết cách bật chủ đề từ elisp sau đó tôi nghĩ rằng đó là câu hỏi độc đáo của riêng mình. Nếu bạn cần biết cách lập trình kích hoạt các chủ đề từ elisp, tôi sẽ thêm cụ thể vào phần câu hỏi của bạn.
Jordon Biondo

2
Có những chủ đề ngoài kia trông đẹp trong cả môi trường đồ họa và phi đồ họa. Một giải pháp thay thế sẽ là sử dụng một chủ đề như vậy.
Jordon Biondo

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.