Emacs

Q & A cho những người sử dụng, mở rộng hoặc phát triển Emacs3
Cách hợp nhất xung đột Git trong Emacs
Sự hợp nhất Git gần đây của tôi đã dẫn đến một số lượng lớn các xung đột. Cách tiếp cận hiện tại của tôi là tìm kiếm sự xuất hiện tiếp theo của '<<<' và sau đó thực hiện hợp nhất bằng cách chỉnh sửa văn bản tiêu chuẩn. …
84 git 


5
Đọc và viết email với emacs
Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng emacs để đọc và viết email? Câu hỏi này nhằm cung cấp một điểm hạ cánh chuẩn cho người dùng muốn xử lý email bằng emacs. Vui lòng chỉ đăng một gói / giải pháp cho mỗi câu trả lời, với …
77 email 

10
Làm cách nào để ngăn chặn các dòng cực dài làm cho Emacs chậm?
Tôi thấy hiệu suất rất đa dạng tùy thuộc vào có bao nhiêu dòng mới trong tệp tôi đang truy cập. Đây là một ví dụ. Tôi có hai tệp JSON: $ wget https://github.com/Wilfred/ReVo-utilities/blob/a4bdc40dd2656c496defc461fc19c403c8306d9f/revo-export/dictionary.json?raw=true -O one_line.json $ python -m json.tool <one_line.json >pretty_printed.json Đây là hai tệp JSON có cùng nội …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.