Câu hỏi được gắn thẻ «performance»

dành cho các vấn đề liên quan đến hiệu suất của Emacs. Sử dụng các thẻ bổ sung để chỉ ra vấn đề về hiệu suất của Emacs: khởi động, điều hướng, tìm kiếm, cập nhật màn hình, biên dịch, thực thi, gỡ lỗi, v.v.

10
Làm cách nào để ngăn chặn các dòng cực dài làm cho Emacs chậm?
Tôi thấy hiệu suất rất đa dạng tùy thuộc vào có bao nhiêu dòng mới trong tệp tôi đang truy cập. Đây là một ví dụ. Tôi có hai tệp JSON: $ wget https://github.com/Wilfred/ReVo-utilities/blob/a4bdc40dd2656c496defc461fc19c403c8306d9f/revo-export/dictionary.json?raw=true -O one_line.json $ python -m json.tool <one_line.json >pretty_printed.json Đây là hai tệp JSON có cùng nội …

1
Làm cách nào để khắc phục sự cố Emacs rất chậm?
Tôi đang viết một tài liệu và tôi gặp vấn đề với hiệu suất của Emacs mà tôi nghĩ đã xuất hiện ngày hôm qua. Tôi chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong tệp init của mình hoặc cài đặt bất kỳ gói mới nào. Vấn đề là …
1
Thuật toán nào sắp xếp sử dụng?
Tôi cần thêm một số nguyên duy nhất vào danh sách đã được sắp xếp, sao cho nó đi đúng chỗ. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là một cái gì đó như (sort (cons newelt list) #'<) Tuy nhiên, do listđã được sắp xếp, chỉ cần một lần chèn, …


1
Có bất kỳ nhược điểm nào khi đặt `gc-cons-ngưỡng` rất cao và thu gom rác khi không sử dụng không?
Tôi đã thêm hai dòng sau vào đầu của tôi init.el: (setq gc-cons-threshold (eval-when-compile (* 1024 1024 1024))) (run-with-idle-timer 2 t (lambda () (garbage-collect))) Điều đó có nghĩa là thay vì thu gom rác cứ sau 800kb bộ nhớ được phân bổ, Emacs làm như vậy khi không hoạt động, …
1
Tối ưu hóa hiệu suất khóa phông chữ
Tôi muốn thực hiện một biến thể của khớp khóa phông chữ neo. Tôi có các định nghĩa hàm bắt đầu bằng một danh sách các tên và tôi muốn các tên đó được tô sáng bên trong thân hàm. Tôi đã tạo một hàm thực hiện điều này và …


1
hiệu suất 'nhìn lại'
Tôi có một số mã sử dụng (looking-back … (line-beginning-position)). Tài liệu của các looking-backtiểu bang rằng tốt hơn hết là tránh chức năng này vì sự chậm chạp. Tôi tò mò sẽ làm theo cách tiếp cận nhanh hơn? (save-excursion (goto-char (line-beginning-position)) (looking-at regexp stuff))

1
unicode.txt chậm
Di chuyển xung quanh điểm (sử dụng các phím con trỏ) trong Xah của unicode.txt trong fundamental-modeđáng chú ý là chậm hơn so với trong một tập tin văn bản bình thường. Có phải nhiều nhân vật không phải ASCII là vấn đề? Còn gì nữa không? Giới thiệu: GNU …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.