Câu hỏi được gắn thẻ «garbage-collect»

1
Có bất kỳ nhược điểm nào khi đặt `gc-cons-ngưỡng` rất cao và thu gom rác khi không sử dụng không?
Tôi đã thêm hai dòng sau vào đầu của tôi init.el: (setq gc-cons-threshold (eval-when-compile (* 1024 1024 1024))) (run-with-idle-timer 2 t (lambda () (garbage-collect))) Điều đó có nghĩa là thay vì thu gom rác cứ sau 800kb bộ nhớ được phân bổ, Emacs làm như vậy khi không hoạt động, …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.