Làm thế nào để bỏ tập tin cá nhân với magit


25

git có khả năng đâm của từng con chó săn.

Với --patch, bạn có thể tương tác chọn những người săn mồi từ khác biệt giữa CHÍNH và cây làm việc được cất. Mục nhập stash được xây dựng sao cho trạng thái chỉ mục của nó giống với trạng thái chỉ mục của kho lưu trữ của bạn và bảng công việc của nó chỉ chứa các thay đổi bạn đã chọn tương tác. Các thay đổi đã chọn sau đó được khôi phục từ bàn làm việc của bạn. Xem phần Chế độ tương tác trực tuyến của Phần trên git-add [1] để tìm hiểu cách vận hành --patchchế độ.

Có thể sử dụng nó với frontend magit? Magit đơn giản hóa việc sử dụng chế độ vá để dàn dựng ngoạn mục. Nó có thể làm công việc tương tự cho stash?

Câu trả lời:


33

Bạn có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn stash và sau đó gọi magit-stash-index (zi).

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.