Làm thế nào để ngăn chặn backspace xóa dấu nhắc shell của tôi?


14

Đây là một màn hình vỏ thông thường:

ME@mycomputer: ~$ echo

Khi tôi thực hiện backspace nhiều lần Nó trở thành:

ME@mycompu

Làm thế nào để ngăn chặn từ hệ thống xóa


1
Không phải là một câu trả lời, nhưng eshellkhông có vấn đề này.
JeanPierre

Câu trả lời:


15

Tôi nghĩ rằng bạn đang tìm kiếm comint-prompt-read-only. Ví dụ

(setq comint-prompt-read-only t)

nên chăm sóc nó


Tôi không biết đây có phải là một câu hỏi khác không, nhưng liệu có thể ngăn comint xóa đầu ra trước đó không? Hiện tại tôi chỉ có thể di chuyển lên bằng con trỏ và xóa công cụ.
itmuckel
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.